TDX Home

31.236 theses in deposit

full text files from all the universities
members .Of these, 463 
have temporary embargo.

140.527 searchable theses

of the participating universities and
other Spanish universities harvested
by protocol OAI-PMH

Participants

Recently Added

  • Guevara Suárez, Marcela Isabel (Date of defense: 10-04-2018)
    Els penicilis són un grup de micromicets amb una àmplia distribució, tant en hàbitats naturals com en ambients influïts per la presència humana. Entre els gèneres més importants d’aquest grup destaquen Penicilium i ...
  • Valenzuela López, Nicomedes (Date of defense: 26-07-2018)
    En les darreres tres dècades la micologia mèdica ha dedicat un especial interès als fongs patògens oportunistes, els quals ocasionen un ampli rang de patologies infeccioses (des d'infeccions a nivell superficial com profund), ...
  • Martínez Pérez, Bruno (Date of defense: 13-07-2018)
    Aquest treball estudia el paper de la ANGPTL8 en l'obesitat i l'embaràs. La ANGPTL8 és una proteïna circulant produïda principalment pel fetge i que s'ha vinculat amb la adipogènesi i amb l'homeòstasi del metabolisme lipídic ...

View more