La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

New thermal energy storage systems for building applications 

Mselle, Boniface Dominick (Date of defense: 2022-09-15)

L’aclaparador consum d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle a causa de l'elevada població mundial en els darrers anys requereixen noves tecnologies per reduir la velocitat del canvi climàtic. El sector de ...

¿Cómo identificar de forma precisa el impacto negativo del exceso de masa grasa sobre la salud? 

Sánchez Pérez, Marta (Date of defense: 2022-10-03)

L'Obesitat és una malaltia complexa, crònica i recidivant, que actua com a gallet per al desenvolupament de múltiples patologies com la diabetis mellitus tipus 2, la malaltia cardiovascular i alguns tipus de càncer. La ...

Aproximación a la cultura a través del estudio contrastivo entre la fraseología española y la bantú: visión de la condición femenina y de la familia 

Njike Yoba, Stella Isabelle (Date of defense: 2022-09-26)

La nostra investigació s'enfoca en unitats com els refranys bantús i espanyols. Ténen com a propòsits la reconstrucció de la imatge de la dona i de la família a banda i banda i de la seva vigència. De fet, s'ha elaborat ...

The impact of nursing interventions and hospitalization on patients’ sleep quality 

Bellon, Filip (Date of defense: 2022-09-23)

Objectius: L’objectiu d’aquesta tesi va ser determinar el paper de l’hospitalització i les intervencions d’infermeria en la qualitat del son dels pacients hospitalitzats. Per assolir aquest objectiu, es van plantejar ...

Detecció precoç personalitzada del càncer de mama i utilitat de les eines d’ajuda a les decisions 

Pons Rodríguez, Anna (Date of defense: 2022-09-19)

El càncer de mama és una de les principals causes de morbimortalitat en el món. En la major part dels països europeus el cribratge del càncer de mama en dones de la població general es basa en l'edat, però hi ha altres ...

Genetic engineering and synthetic biology-based approaches for the production of novel valuable materials 

Soto Chavarro, Erika Lorena (Date of defense: 2022-09-16)

Aquest treball de recerca es va concebre com a part d'un projecte científic més gran i complex que inclou l'aplicació d'eines d'enginyeria metabòlica i edició del genoma per introduir la via metabòlica de l'esqualè a l'arròs ...

Planificación estratégica integral para Universidades Particulares del Ecuador: propuesta de una metodología innovadora 

Freire Andrade, Verónica (Date of defense: 2022-09-14)

La planificació estratègica (PE) és un procés de vital importància per a la gestió al sector públic i privat, també per a les institucions universitàries de tot el món. Aquest estudi aprofundeix en els dissenys i processos ...

Dificultats i potencialitats durant l’adolescència: la resiliència vers al trauma 

Sotillo Saez, Esther (Date of defense: 2022-09-13)

Les experiències estressants (SLE) o les experiències traumàtiques (TLE), augmentarien la probabilitat de desenvolupar conductes delictives en població infractora. Diferents factors de risc i resiliència modularien aquesta ...

Weed management strategies based on cover crops, mulches and bioherbicides in Mediterranean vineyards 

Cabrera Pérez, Carlos (Date of defense: 2022-09-14)

L’actual emergència climàtica obliga a buscar estratègies més sostenibles per al maneig del sòl de la vinya. En aquest sentit, el control de les males herbes constitueix un veritable repte degut a la seva capacitat d’expansió ...

Análisis de la adopción temprana del Reporte Integrado: Una innovación en la información corporativa 

Navarrete Oyarce, José (Date of defense: 2022-09-14)

El Reporte Integrat és una nova tendència en reportis empresarials, atès que, en un sol document, engloba informació financera i no financera, mostrant una imatge global de la companyia que informa, fent èmfasi en aspectes ...

Ecology and control of the alfalfa weevil (Hypera postica Gyllenhal) 

Levi-Mourao, Alexandre (Date of defense: 2022-07-28)

L'alfals és un dels cultius farratgers més valuosos a nivell mundial a les zones de clima temperat. La cuca verda de l'alfals (Hypera postica Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae) és una plaga de l’alfals d’origen ...

Cold thermal energy storage (CTES) for LNG energy systems 

Yang, Lizhong (Date of defense: 2022-07-22)

La demanda global en refrigeració en aplicacions residencials, comercials i industrials representa avui en dia una porció considerable de l’energia final consumida i del CO₂ emès. Tot i així, algunes fonts de fred d’alt ...

Análisis crítico del Gobierno Corporativo de las Sociedades Cooperativas de Crédito 

García Companys, Anna (Date of defense: 2022-07-21)

El present treball de tesi doctoral versa sobre l’estudi del govern corporatiu de les societats cooperatives de crèdit espanyoles amb el propòsit d’identificar les incongruències que es produeixen com a conseqüència de ...

Integración de las competencias comunicativa, digital y aprender a aprender dentro del aula ELE: implementación de una clase semipresencial con la plataforma Moodle en la universidad de Yaundé I 

Elong Wall Motto, Daniele Andrée (Date of defense: 2022-06-14)

Aquest treball de recerca focalitza la reflexió en la integració de les tecnologies digitals com a suport per a l'ensenyament i l' aprenentatge d'ELE ( Espanyol, lengua estrangera) a la Universitat de Yaundé I. Amb aquesta ...

Atención plena en estudiantes de educación secundaria: impacto en los problemas de los adolescentes, la concentración, flexibilidad cognitiva y rendimiento académico 

Mercader Rovira, Alberto (Date of defense: 2022-07-28)

Segons diverses investigacions, el rang mitjà d'aparició dels trastorns de l'estat d'ànim i els problemes en el control dels impulsos se situa entre els 7 i els 15 anys, en una etapa clau del desenvolupament i de la maduració ...

Determinants of Country Risk: Portfolio Theory, Efficient Market Hypothesis And Social Media on Sovereign Credit Spreads 

Serrano Monge, Esteban Alberto (Date of defense: 2022-07-11)

La investigació de tesi doctoral aquí continguda utilitza els preceptes de la teoria moderna de carteres (portafolis) per calcular una variable de risc intrínseca per a Colòmbia, l'Equador i el Perú, tres països que ...

Estudio de los comportamientos decisionales, relacionales y de esfuerzo físico en acciones de colaboración-oposición: Análisis multidimensional 

Martín Martínez, David (Date of defense: 2022-07-18)

La finalitat d'aquest estudi va ser examinar el comportament decisional, relacional i d'esforç físic dels jugadors en duel d'equip de col·laboració-oposició a través d'un enfocament multidimensional. El comportament ...

Letalidad y reincidencia en la conducta suicida 

Irigoyen Otiñano, María (Date of defense: 2021-12-15)

Objectiu: El propòsit d’aquesta tesi és 1) avaluar l’existència d’associació entre letalitat i reincidència aprofundint en les variables que s’associen a aquests factors de manera independent, 2) analitzar la rellevància ...

The Impact of the Internationalisation of Higher Education on Scientists’ Multimodal Communication: A case study from Catalonia 

Torres-Purroy, Helena (Date of defense: 2021-11-05)

Les universitats de tot el món són instades a participar en el procés d' ‘internacionalització’ com a distintiu de qualitat i com a reclam per atraure estudiants. Aquest estudi aborda aquesta qüestió des del context de les ...

Repoblación y gestión forestal en España desde el siglo XIX hasta la actualidad. Estudio de su desarrollo, fases históricas y resultados 

Vadell Guiral, Enric (Date of defense: 2021-09-16)

El principal objectiu és analitzar les reforestacions realitzades a Espanya des del final del segle XIX, junt amb els reptes i el desenvolupament de les pràctiques de la gestió forestal a través de les variables clau que ...

More