Departament d'Història

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Prácticas agroalimentarias en el Mediterráneo Occidental durante la Protohistoria: Las Leguminosas. Una nueva propuesta taxonómica e interpretativa 

Tarongi Chavarri, Miguel (Date of defense: 2022-12-02)

El present treball de recerca està enfocat en el paper de les lleguminoses en els sistemes agroalimentaris mediterranis. Aquestes espècies conreades apareixen de manera esbiaixada en el registre arqueobotànico, no obstant ...

Rituals i processoners impresos per a les diòcesis catalanes (c. 1495-1614): Un assaig de descripció bibliogràfica 

Bernadó, Màrius (Date of defense: 2022-12-05)

L’objecte d’aquesta tesi és traçar la història bibliogràfica de dues de les tipologies de llibres litúrgics menys conegudes i estudiades, el ritual i el processoner, a partir de la seva extensa producció impresa desplegada ...

La Iglesia en la Tierra Firme (1528-1583). Ideales, misiones, tensiones y secularización 

Pérez-Zambrano, Luis Manuel (Date of defense: 2021-09-21)

La següent tesi doctoral investiga com va ser l'arribada i l'establiment de l'Església en la Tierra Firme (Colòmbia) entre els anys 1528-1583. Es descriu el procés d'evangelització desenvolupat pels frares, en qualitat ...

De Verbis Potestatis. A representatividade política na Catalunha de Pedro, o Cerimonioso, um exemplo na semântica europeia 

Ribeiro Tostes, Rogerio (Date of defense: 2019-11-19)

Aquesta tesi tracta del problema històric del poder i de la representativitat, situant-lo en la Catalunya del segle XIV com un cas particular de la tradició medieval europea. Aquesta tradició va ser llegida a través dels ...

La ceràmica ilergeta del segle IV a.n.e. Aportacions per la caracterització de l'ibèric ple a la Ilergècia a través de l'estudi dels materials ceràmics recuperats en les cisternes dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) i de les Roques de Sant Formatge (Seròs, el Segrià) 

Bernal Capdevila, Joan (Date of defense: 2019-10-28)

El treball presenta l'estudi comparatiu dels materials ceràmics de dos conjunts tancats; el pou-cisterna de la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) i la cisterna del poblat de les Roques de Sant Formatge (Seròs, ...

Censals i endeutament públic municipal a la regió de Lleida d’Antic Règim (segles XVII-XIX) 

Ramon i Molins, Gabriel (Date of defense: 2019-11-27)

El present treball proposa un estudi de l’endeutament municipal a la regió de Lleida des dels anys de la postguerra dels Segadors fins a les primeres dècades del segle XIX. Amb aquesta finalitat, s’analitzen els títols de ...

Aproximació als espais i objectes a les cases urbanes de Lleida des del final del segle XIV fins al segle XVI: del món real a la representació de les imatges. Una mirada interdisciplinària des de les fonts documentals per a l’aprenentatge de la història 

Sánchez i Boira, Imma (Date of defense: 2016-01-19)

Perseguim conèixer com eren les principals estances que hi havia en una casa als segles XIV-XVI. Desitgem saber com eren els mobles que hi hauríem trobat i les característiques de la resta d’objectes que hi havia. La primera ...

Caresties, fams i crisis de mortalitat a Catalunya: 1283-1351. Anàlisi d'indicadors i reconstrucció dels cicles econòmics i demogràfics 

Maltas i Montoro, Joan (Date of defense: 2019-07-15)

La present tesi tracta de contribuir al debat historiogràfic sobre la Crisi del segle XIV amb dades d’un observatori mediterrani: Catalunya. La riquesa de les fonts catalanes permet fer aportacions rellevants a les ...

El priorat de Santa Maria de Meià durant l'Antic Règim 

Bernaus i Santacreu, Ramon (Date of defense: 2019-01-28)

L’objectiu de la recerca ha estat aprofundir en el coneixement del priorat de Santa Maria de Meià especialment durant els segles XVII i XVIII, des d’una doble línia d’investigació: a)El priorat de Meià des de la vessant ...

L'explotació dels recursos vegetals a la plana occidental catalana durant la protohistòria a partir de l'anàlisi antracològica (III-I mil·lenni) 

Vila Moreiras, Sílvia (Date of defense: 2018-03-19)

La plana occidental catalana (nord-est península ibèrica) ha experimentat una forta explotació forestal accentuada en els darrers mil·lennis, suposant una important modificació del paisatge vegetal. La caracterització ...

El poder municipal durante el Interregno en la Corona de Aragón (1410-1412) 

Cáceres Millán, Sandra (Date of defense: 2018-06-19)

La present tesi té com objectiu oferir un estudi sobre el paper que van tenir les ciutats i viles de reialme més importants de la Corona d’Aragó durant l’Interregne. Es tracta d’un moment on es viu un període de buit ...

Antoni Cerdà (c. 1390-1459). Poder polític i promoció eclesiàstica a mitjans del segle XV 

Cassanyes Roig, Albert (Date of defense: 2018-05-14)

Antoni Cerdà va néixer a Mallorca cap al 1390. En el moment de la seva mort, que va ocórrer a Roma el 12 de setembre de 1459, era canonge en diverses diòcesis, bisbe de Lleida i cardenal, i, a més, posseïa nombrosos beneficis ...

Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado durante la Edad del Bronce en el Nordeste de la Península Ibérica (2000-1300 cal ANE) 

Marín Castro, Dioscorides (Date of defense: 2018-01-19)

Els utillatges lítics tallats que van produir i emprar les comunitats de l’Edat del Bronze (II mil·lenni cal ANE) han sigut escassament o res estudiats al llarg de les investigacions realitzades fins el moment per tota la ...

Sarraïns d'Aitona, el tresor de la família Montcada. Estudi de l'aljama al segle XV: el treball agrícola, els sistemes hidràulics i les rendes senyorials 

Monjo Gallego, Marta (Date of defense: 2016-01-18)

La conquesta feudal de la plana lleidatana comportà el trasllat d’un important contingent poblacional indígena al Baix Segre que s’hagué d’adaptar a la realitat del sistema feudal. Al segle XV l’aljama d’Aitona és hereva ...

Salubritat i salut pública a la Lleida baix medieval: la gestió dels espais públics, la pobresa i els hospitals 

Roca Cabau, Guillem (Date of defense: 2017-09-27)

Al segle XIV la nova situació social, l’arribada de la pobresa des del camp i les successives crisis demogràfiques van fer trontollar el món urbà. Ràpidament els dirigents de les ciutats van bastir un sistema per garantir ...

L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (del VI al I mil·lenni ANE). Aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la Península Ibèrica 

Prats Ferrando, Georgina (Date of defense: 2017-06-07)

El treball d’investigació desenvolupat a la tesi doctoral s’ha centrat en l’estudi de la conservació i l’emmagatzematge dels productes agraris, un aspecte fonamental per al sosteniment de qualsevol economia agrícola en la ...

Percebre i relacionar-se en els comtats d'Osona i Manresa durant la primera meitat del segle X 

Bonilla Sitja, Elisabet (Date of defense: 2017-07-18)

Aquesta tesi doctoral consisteix, fonamentalment, en l’estudi dels pilars constitutius de la “mentalitat” dels homes i de les dones que van viure durant la primera meitat del segle X, partint de la documentació conservada ...

The Ager valley historic landscape: new tools and quantitative analysis. Architecture and agrarian parcels in the medieval settlement dynamics 

Porcheddu, Antonio (Date of defense: 2017-07-12)

Aquest treball exposa els resultats de la investigació doctoral sobre el paisatge històric de la Vall d’Àger amb l’aplicació de la metodologia de l’Arqueologia del Paisatge. S'han utilitzar diferents mètodes científics per ...

La privatització del patrimoni reial i el deute públic: la Terra del Marquesat (1330-1496) 

Domingo, Dolors (Date of defense: 2016-02-05)

La Terra del Marquesat, va ser una entitat baronial creada en 1330 com a donació del rei Alfons el Benigne al seu fill Ferran, va perdura unida fins 1424, encara que el deute públic va continuar creant un fort lligam entre ...

Valorización del patrimonio a través del análisis de políticas públicas para el desarrollo local: caso de los cenotes mayas en el municipio de Tulum 

Suárez Arteaga, Mónica Cecilia (Date of defense: 2016-05-10)

El fortalecimiento de los contextos locales ha sido un tema de reflexión de los ministerios de cultura y autoridades. Sin embargo, la tendencia a visibilizar el patrimonio como fuente de desarrollo local se ha visto ...

More