La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as single site catalysts for organic transformations 

Gutiérrez Victoriano, Luis (Date of defense: 2023-01-20)

Els Metal-Organic frameworks (MOFs) i Covalent Organic Frameworks (COFs) són nous tipus de materials porosos que han atret una gran atenció a causa de la seva combinació única de propietats: alta porositat, bona estabilitat ...

La producció de l’espai al Poblenou contemporani: nous actors socials 22@, moviment veïnal i neoliberalisme institucional 

Puigbó Testagorda, Josep (Date of defense: 2023-01-16)

Aquesta investigació doctoral s’aproxima a les relacions socials materials i simbòliques vinculades a la producció de l’espai del Poblenou contemporani per mitjà del pla urbanístic 22@: un projecte per transformar 200 ...

Computational tools for the annotation of in-source fragments and matrix-related signals in MALDI Mass Spectrometry Imaging 

Baquer Gómez, Gerard (Date of defense: 2023-01-11)

L´espectrometria de masses d´imatge MALDI (MALDI-MSI) és una tècnica analítica utilitzada en estudis bioquímics i clínics per revelar la composició química i la informació espacial de teixits orgànics. Els fragments ...

Forging sp3 Architectures via sp3 C−C Bond Cleavage and 1,2-Alkylboration Strategies 

Cong, Fei (Date of defense: 2023-01-16)

La creixent demanda d'estructures que contenen carbonis amb caràcter sp3 en el desenvolupament de fàrmacs, ha provocat que nous mètodes per construir enllaços entre carbonis sp3 hagin atret  un creixent interès per part ...

Miastenia gravis: soporte social percibido y otros factores relacionados en España y Latinoamérica 

Larrosa Domínguez, Mireia (Date of defense: 2023-01-13)

La miastènia greu és una patologia neuromuscular que pot ocasionar una afectació negativa en la qualitat de vida i un augment de l'estrès en fer front a les complicacions. Per tant, el suport social pot esmorteir l'exposició ...

La política turística a les Illes Balears en el marc internacional (1983-2020) 

Ripoll Martínez, Antònia (Date of defense: 2022-12-21)

La present recerca és una anàlisi de la política turística de les Illes Balears en el context internacional entre els anys 1983, que és quan és constitueix el primer Parlament i Govern autonòmic, fins el 2020 quan es ...

Spectral-luminescent properties of orthorhombic and monoclinic tungstate and molybdate crystals doped with europium, terbium, thulium, and ytterbium ions 

Volokitina, Anna (Date of defense: 2021-12-20)

Aquest treball tracta d'un estudi exhaustiu de les propietats espectral-luminiscents de nous cristalls de tungstat i molibdat ortoròmbics i monoclínics de baixa simetria dopats amb ions europi, terbi, tuli i iterbi, ...

Prenatal gene-nutrient interactions and their relationship with development and health in the offspring 

Rojas Gómez, Alejandra (Date of defense: 2022-12-12)

Insuficiència en cobalamina prenatal s’associa amb salut adversa en la descendència a Àsia. Es desconeix si aplica a altres països i si la ruta de la betaïna-dimetilglicina prenatal afecta el creixement fetal i la salut ...

New Reactions in Metal-based and Enzymatic Catalysis 

Faraone, Adriana (Date of defense: 2023-01-10)

Aquesta tesi doctoral es proposa investigar noves funcions catalítiques a partir d'estratègies ben establertes en catàlisi asimètrica, amb l'objectiu de desenvolupar processos enantioselectius no convencionals des del punt ...

New Organic Electrochemical Sensing Platforms For The Point-Of-Need 

Ait Yazza, Adil (Date of defense: 2022-12-22)

En els darrers anys, les eines de monitorització i diagnòstic de l'assistència sanitària, com ara el punt de necessitat (PON) i el punt d'atenció (POC) van ser testimonis d'una demanda creixent dels proveïdors sanitaris i ...

Catalytic Hydrogenation/Hydrogenolysis of Biomass-Derived Platform Chemicals 

Aldureid Kadi Amin, Abdulaziz (Date of defense: 2023-01-13)

A causa de l'actual escenari polític mundial i a la mancança de fonts d'energia, la biomassa s'ha proposat com a una de les matèries primeres alternatives i sostenibles per a fer front a la urgent necessitat de recursos ...

Deep Learning-based Methods for Extracting Fundus Image Landmarks and Signs of Eye Diseases 

Ali, Mohammed Yousef Salem (Date of defense: 2022-12-22)

La retinopatia diabètica (RD) és la causa més típica de pèrdua visual en adults en edat de treballar. El 2040, es preveu que més de 200 milions de persones tindran DR. El glaucoma afecta uns 75 milions d'individus a tot ...

Firm value and performance analysis: Impact and implications of implementing sustainability initiatives for the airline industry 

Abdi, Yaghoub (Date of defense: 2022-12-15)

Aquesta tesi doctoral es basa en l'estudi de l'associació del valor de la signatura empresarial, el rendiment financer (FP, sigles en anglès) i les iniciatives de sostenibilitat aplicades a la indústria de transport aeri. ...

Esculturas romanas exentas y en relieve procedentes de Tarragona 

Ruiz Rodríguez, Julio César (Date of defense: 2022-07-01)

Aquesta tesi doctoral s'ocupa de la recopilació i estudi de totes les escultures romanes procedents de Tarragona, tant exemptes com en relleu. L'element central de la recerca és el catàleg. En ell es presenten les dades ...

Arquitectura i economia dels hàbitats rurals dels segles II-I aC a la Laietània 

Cantarellas Sancho, Victòria (Date of defense: 2016-01-20)

Aquest treball pretén aprofundir en el coneixement del hàbitats rurals dels segles II aC i I aC emplaçats en la regió que en època ibèrica havia esdevingut la Laietània, a partir de quatre casos d’estudi que responen a ...

La correspondencia de los tiempos verbales en el proceso enseñanza-aprendizaje de ELE:un planteamiento sobre el método de gramática y su impacto en el aula del contexto camerunés 

Youmbi, Valéry (Date of defense: 2022-11-07)

La recerca desenvolupada en aquesta tesi doctoral intenta cercar a l’ensenyament i l’aprenentatge gramatical l’ enfocament més efectiu a l’aula i el que té millors resultats a l’aprenentatge. Investigar aquest enfocament ...

El microdesgaste dental como indicador de la dieta en grupos de la Prehistoria Reciente en la Península Ibérica: Una aproximación metodológica a través de diferentes técnicas microscópicas 

Hernando Santamaria, Raquel (Date of defense: 2022-12-12)

El microdesgast dental és una eina que permet determinar les propietats físiques i mecàniques dels aliments consumits, oferint evidències de les pràctiques de preparació de l’aliment. Els orígens i la posterior intensificació ...

¿MÁS TECNOLOGÍA, MENOS CUIDADOS? Evaluación de la convivencia y conveniencia de los registros a pies de cama del paciente, con tabletas (tablets), con los cuidados de enfermería 

Pérez Martí, Montserrat (Date of defense: 2022-11-17)

Els registres electrònics a peus de llit milloren l'eficiència, la qualitat dels cuidatges, la seguretat del pacient, la comunicació i disminueixen el temps dedicat al registre. Els objectius principals van ser avaluar ...

Què farem amb aquesta terra? Una etnografia de la (des)agrarització 

González Puente, Marc (Date of defense: 2022-12-13)

La desagrarització fa referència a l’erosió de l’agricultura en l’esfera econòmica, social i biofísica de les àrees rurals. L’abandonament de terres, la desaparició d’explotacions sense relleu, l’envelliment del sector i ...

Solidaridad y reciprocidad en las migraciones del Sur Global: Análisis de la movilidad humana de personas venezolanas en Ecuador frente a la precariedad de las políticas públicas y al contexto socioeconómico de crisis permanente 

Mantilla Salgado, Jorge (Date of defense: 2022-11-23)

Des del 2015 un important flux de persones veneçolanes ha migrat cap a l'Equador enmig d'una doble crisi: la del país d'origen els indicadors socioeconòmics dels quals reflecteixen una forta recessió; i, l'existent al país ...

More