La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Nickel/Copper Catalyzed C-C and C-N bond Formation Reactions to Forge sp3 Carbon Linkages 

Lyu, Xinyang (Date of defense: 2023-10-16)

Les reaccions de creuament catalitzades per metalls de transició s'han convertit en eines indispensables per a la forja de unions carboni-carboni i carboni-heteroàtom. Aquests enfocaments s'han aplicat àmpliament en la ...

New Platforms for Incorporation of Fluorine-Containing Motifs 

Yue, Wenjun (Date of defense: 2023-10-30)

L'estratègia de síntesi orgànica desenvolupada en aquesta tesi doctoral ofereix accés per incorporar diversos motius que contenen fluor a la columna vertebral orgànica mitjançant la catàlisi potoredox, la catàlisi de ...

Nomofobia y adicción al móvil asociados al uso de las nuevas tecnologias en el trabajo y las organizaciones 

García Masip, Victoria (Date of defense: 2023-10-20)

El desenvolupament de les noves tecnologies (TIC), i en concret la invenció dels telèfonsintel·ligents, ha ofert enormes beneficis als usuaris. Tot i això, l'ús d'aquesta tecnologia vaimplicar no només beneficis, sinó també ...

How to to improve interpersonal communication within an affectionate relationship? 

Rharouity, Soukaina (Date of defense: 2023-10-20)

Aquest estudi tracta sobre la importància de la comunicació interpersonal per a les persones en una relació afectuosa. La manca de comunicació pot ser motiu de conflicte. La metodologia ha estat tant quantitativa com ...

Control of distributed power in microgrids: PV field to the grid, islanding operation, and ultra-fast charging station. 

Valedsaravi, Seyedamin (Date of defense: 2023-11-10)

Aquesta tesi explora el control de l'energia distribuïda en microxarxes (MG) i aborda diversos reptes relacionats amb el control, l'estabilitat, la compartició d'energia, el disseny del convertidor d'energia, la connexió ...

Creativity, Innovation, and Entrepreneurship at Work: Predictive Research 

Ghasemijalal, Rojin (Date of defense: 2023-11-07)

Antecedents: La present investigació analitza el paper de la creativitat i la motivació com a predictors del comportament emprenedor entre els treballadors espanyols, posant de relleu la importància de fomentar aquests ...

Impacto de los metabolitos relacionados con el microbioma intestinal y el metabolismo mitocondrial sobre los eventos cardiovasculares tras un síndrome coronario agudo 

Sánchez Giménez, Raúl (Date of defense: 2023-11-03)

Els pacients que han presentat una síndrome coronària aguda presenten un risc important de patir esdeveniments adversos a llarg termini. Cal identificar-los amb més risc per implementar mesures de prevenció secundària. ...

El alta a planta del paciente crítico: vivencias de supervivientes de la UCI de un hospital de tercer nivel 

Romero Pastor, Mónica (Date of defense: 2023-10-27)

Introducció: La vivència de l’alta del pacient crític a la sala d’hospitalització és un tema extensament abordat des de fa anys. Malgrat això, encara existeix molta insatisfacció per part de pacients i familiars sobre com ...

La iconografía de la performance coral en los espacios públicos de la antigua Grecia. Épocas arcaica y clásica 

Nicolás Muelas, Marta (Date of defense: 2023-11-08)

La present tesi consisteix en l'anàlisi interdisciplinari d'un catàleg de relleus arquitectònics que mostren escenes de performance coral (dansa, processó i música). Els materials van formar part del complex discurs ...

Exposición a sustancias químicas a través de textiles: Evaluación de riesgos para la salud 

Herrero Casado, Marta (Date of defense: 2023-10-26)

La presència de substàncies químiques a la roba ha estat objecte d'estudi en els darrers anys, a conseqüència del seu ús durant la fabricació dels teixits i/o com a resultat de la pròpia fabricació. Malauradament, algunes ...

Lipidomics by 1H-NMR of non-LDL atherogenic lipoproteins in patients with dyslipidemia. Impact on vascular and metabolic complications 

Moreno Vedia, Juan (Date of defense: 2023-11-03)

Les lipoproteïnes riques en triglicèrids (LRT) representen un important factor patogènic en el context dels trasntorns lipídics. L'augment de LRT s'associa a un major risc cardiovascular degut, en part, a la seva capacitat ...

Modelling of catalytic systems towards green fuels 

Morales Vidal, Jordi (Date of defense: 2023-10-10)

El creixement de la població global, l'augment insostenible de la demanda energètica i les emissions de CO2, ens obliguen a avançar cap a models socioeconòmics més respectuosos amb el medi ambient per contrarestar els ...

Ring-Opening of Cyclic Carbonates: From Fine Chemicals to CO2-based Polymers 

Ni, Jixiang (Date of defense: 2023-10-24)

L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral va ser el desenvolupament de les noves reaccions d'obertura d'anells de carbonats cíclics que actuen com a substrats. Els carbonats cíclics tenen una reactivitat única que ...

Discovery of new reaction modes in organic synthesis triggered by HFIP 

Zhang, Jiayu (Date of defense: 2023-10-19)

Aquesta tesi ha ampliat el repertori de funcions que l'1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol (HFIP) pot jugar en la síntesi orgànica, sense aprofitar modes de reacció sense precedents en transformacions sense metalls i catàlisi ...

Chronic Pain in Chidlren and Adolescents. A study in Lebanon. 

Finianos, Jessica (Date of defense: 2023-10-19)

El dolor crònic en els nens és un greu problema de salut pública a tot el món. La prevalença està augmentant i el seu impacte és aclaparador per als nens, les famílies i els sistemes sanitaris. El tractament òptim del ...

La crisis turística de los barrios de Barcelona: entre gentrificación y falta de convivencia. 

Macías Mendoza, Gustavo Javier Macías Mendoza (Date of defense: 2023-10-24)

La hipòtesi que sustenta aquest treball és: l'aparició de plataformes col·laboratives com Airbnb té un impacte social en l'àmbit de les comunitats dels barris, on l'arribada d'aquestes plataformes -amb el conseqüent augment ...

Desarrollo turístico comunitario, sostenible inteligente del área nacional de recreación y destino turístico “Isla Santay”- Ecuador 

Aguirre Torres, Gorki (Date of defense: 2023-11-08)

La investigació es va dur a terme a l'Àrea Nacional de Recreació i Destinació Turística Isla Santay, exercint influència en una àrea que abasta els cantons de Durán i Guayaquil a l'Equador. Hi ha algunes problemàtiques de ...

Improving the Quality of Life for Intellectually Disabled Elderly People using Artificial Intelligence Techniques 

Yadav, Gaurav Kumar (Date of defense: 2023-10-23)

Aquest treball de tesi està dividit en dues parts. La primera part proposa predir el moviment humà futur observant el moviment passat. Utilitzem els blocs residuals d'inici per aprendre la característica temporal i la ...

Avaluació del model d'atenció integrada a persones amb problemes crònics de salut a les Terres de l'Ebre: Salut + Social 

Gavaldà Espelta, Ester (Date of defense: 2023-11-10)

Introducció: L’envelliment de la població porta a un augment de la morbiditat i la cronicitat. Els sistemes assistencials actuals es caracteritzen per l’atomització de serveis dirigit a la patologia aguda, resultant en ...

Machine learning methods for predicting days to discharge in Intensive Care Units patients 

Cuadrado Gómez, David (Date of defense: 2023-10-30)

Les UCI donen atenció especialitzada per a pacients crítics, amb monitorització constant i equips d'atenció mèdica dedicats fins a la seva estabilitat per ser traslladats o donats d'alta. Una planificació inadequada pot ...

More