Departament de Dret Públic

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Rethinking property towards equity and resilience. An ecofeminist proposal for the commons 

Esteve Jordà, Clara (Date of defense: 2024-07-07)

Aquesta tesi subratlla la inequitat i la insostenibilitat que la concepció moderna de la propietat ha generat, com a pedra angular de l'economia món-capitalista que ha conduït fins a l'Antropocè. A través d'una anàlisi ...

L'Emergència de la reinserció social de les persones privades de llibertat en el dret internacional dels drets humans: Aportacions des del model català de reinserció 

Torres López, Juan José (Date of defense: 2024-05-02)

El present treball pretén establir una teoria sobre la emergència de la reinserció social de les persones privades de llibertat en el dret internacional dels drets humans. Mitjançant una metodologia lògic-deductiva, explora ...

La carrera administrativa horitzontal. Especial referència a l'Administració local 

Càmara Mas, Roger (Date of defense: 2024-02-16)

L’estudi pretén analitzar la carrera administrativa horitzontal, especialment en l’àmbit local. S’ha efectuat una anàlisi del règim jurídic d’aplicació, del concepte i característiques d’aquesta modalitat de carrera, de ...

Diskriminiert Föderalismus? Die Umsetzung des völkerrechtlichen Diskriminierungsverbots im föderalen Staat, am Beispiel der Anwendung der Kinderrechtskonvention durch die Kantone der Schweiz. (Discrimina el ? La aplicación de la prohibición internacional de discriminiacion en el estado federado, con el ejemplo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.) 

Thalmann, Urs Dieter (Date of defense: 2023-11-14)

En aquest estudi s'examina si les diferències en relació amb del contingut dels drets fonamentals per part dels diferents estats membres d'un estat federal constitueix una violació de la prohibició de discriminació derivada ...

Los catálogos urbanísticos del patrimonio como instrumentos municipales de protección del patrimonio. Especial referencia a Cataluña. Una perspectiva territorial, urbanística, patrimonial y medioambiental 

Calvo Català, Bernat (Date of defense: 2023-09-15)

El present treball pretén estudiar els catàlegs urbanístics del patrimoni com a instrument jurídic principal dels municipis per a protegir el seu patrimoni i la seva relació amb altres figures de protecció del patrimoni ...

La conflitivitat jurisdiccional en l'ordre contenciós administraçtiu entre administracions públiques. Una propostas de resolució de conflictes 

Esteve Balagué, Francesc (Date of defense: 2023-07-07)

El treball té per objecte l’establiment d’un instrument i la definició d’un procediment que permeti la resolució de litigis i controvèrsies entre diferents administracions públiques abans de la interposició d’un recurs ...

La "Cultura" per il sistema produttivo. Alla ricerca di nuovi equilibri per una regolazione pubblica a vantaggio delle future generazioni. 

Piconese, Alessandra (Date of defense: 2023-06-14)

En el canviat context normatiu de donar resposta a una crisi sanitària amb aquesta aportació, hem optat per limitar l'observació al tema de la "Cultura", d'aquí el títol "Cultura" en el teixit productiu. L'objectiu és ...

El déficit de protección del conocimiento tradicional en el marco constitucional ecuatoriano: Democracia monista y persistencia de la colonialidad 

Matos Jaqui, Ena (Date of defense: 2023-06-01)

Aquesta tesi doctoral parteix d'una realitat social històrica excloent de l'Equador, com a resultat de l'estructura socioeconòmica i institucional desplegada en el marc de l'economia-món capitalista. En aquest context, el ...

De la Idea de Justicia en un contexto de decrecimiento sobrevenido 

Enríquez Sánchez, José María (Date of defense: 2022-12-20)

S'estima que tant el canvi climàtic antropogènic com les diferents articulacions de l'acció pel clima està posant de manifest una anomalia històrica a la qual sembla que cal començar a adaptar-se: la d'una forçosa simplicitat ...

Los derechos humanos en la vivienda colaborativa 

Rodriguez Lievano, Maria Paula (Date of defense: 2023-02-17)

Les experiències d'habitatge col·laboratiu a Espanya, a través de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, s'han gestionat sota un marc regulador summament lleuger que condueix a un risc important de vulneració dels ...

Las inversiones sostenibles en el contexto del cambio climático y su rol para alcanzar la justicia global 

Sangama Suazo, Patricia Melissa (Date of defense: 2022-11-18)

Les inversions s'han erigit al llarg de la història sota el sistema-món capitalista en el qual el factor econòmic es prioritza per sobre d'altres qüestions. La preocupació pel medi ambient i els primers instruments que ...

Secret texts and cipherballots: secret suffrage and remote electronic voting 

Rodríguez Pérez, Adrián (Date of defense: 2022-09-15)

Una de les principals preocupacions sobre el vot telemàtic és com preservar el sufragi secret. La llista d’estudis que afirmen que el vot per Internet és incompatible amb el secret del vot és força extensa. Si bé estudis ...

La incidencia de los requisitos de especial trascendencia constitucional española y del perjuicio importante europeo en la protección de los derechos fundamentales 

Sopena González, Xavier (Date of defense: 2022-07-28)

El col·lapse provocat per l’èxit dels recursos ha obligat el legislador espanyol i europeu a endurir-ne els requisits d’ admissió. A partir de dos criteris indeterminats, el d’especial transcendència constitucional exigit ...

Legal Protection of the Atmosphere in International Law: Achievements and Lacunas 

Mahdiansadr, Motaharehsadat (Date of defense: 2021-05-21)

L’atmosfera es considera un element vital per a la supervivència de la humanitat i de tota la vida a la Terra. Per tant, la degradació atmosfèrica ha de ser una qüestió de gran preocupació per a tota la comunitat ...

Análisis del régimen jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica 

López Berral, Andrés Eugenio (Date of defense: 2022-05-04)

El canis lupus signatus en la Península Ibèrica, el llop ibèric, és una espècie que sempre ha estat sotmesa a molta conflictivitat tant social com jurídica. Se sostenia en una regulació que no s'ajustava a la legalitat ...

O dever do estado brasileiro usar as licitações e as contratações públicas para a promoção da ciência, tecnologia e inovação nacional 

Elias Reis, Luciano (Date of defense: 2020-04-15)

La tesi va investigar la possibilitat que l’estat brasiler utilitzés les licitacions i contractes públics com a instruments per dirigir i promoure la ciència, la tecnologia i la innovació nacionals. L’objectiu general era ...

Análisis del juicio monitorio. Propuestas de configuración legal para el nuevo procedimiento monitorio ecuatoriano 

Bajaña Kittyle, César (Date of defense: 2022-03-17)

La tècnica monitòria ha estat incorporada a l'ordenament jurídic equatorià, a través del procediment monitori, vigent des del 23 de maig de 2016 i previst al Codi Orgànic General de Processos (COGEP), aprovat el 26 d'abril ...

Hacia la ecologización del derecho en la conflictividad social. Estudio de caso (s) 

Arenas Ferro, Javier Francisco (Date of defense: 2021-10-22)

Aquesta tesi Doctoral aborda aspectes del problema de ductilitat i indeterminació del Dret en el marc de la crisi eco-social. En aquest context, actors amb diferents competències, capacitats i representació política acudeixen ...

You cannot be serious!: Crisis climática, autorización de proyectos carbono-intensivos y su control judicial 

Medici Colombo, Gastón Alejandro (Date of defense: 2021-10-14)

La Humanitat travessa un moment decisiu davant la crisi climàtica. La dècada dels vint troba a la societat global en una trajectòria de les seves emissions que excedirà, tard o d’hora, fins i tot els límits d’augment de ...

Justicia intergeneracional, Derecho y Litigio Climático 

De Armenteras Cabot, Marcos (Date of defense: 2021-07-13)

El canvi climàtic posa en risc la salvaguarda dels drets fonamentals a mitjà i llarg termini. Els inherents problemes de caràcter intergeneracional que provoca el canvi climàtic no han obtingut encara una resposta efectiva ...

More