Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Unmapping Trans Counter-Geographies: Trans people's experiences in outdoor and adventure activities 

Bloem Herráiz, Bart (Date of defense: 2024-06-03)

La tesis aborda un déficit en la investigación sobre las experiencias de las personas trans en las actividades al aire libre y de aventura, desafiando la metronormatividad en los estudios trans. Examina aspectos corporales, ...

Efecto de la ortesis plantar en la cinemática del pie durante la carrera mediante sensores inerciales 

Florenciano Restoy, Juan Luis (Date of defense: 2024-05-28)

Aquesta tesi consta de tres estudis prèviament publicats sobre la cinemàtica del peu mitjançant la utilització de sensors inercials que han servit per comprovar l'efecte de l'ortesi plantar esportiva (OP). Estudi-I: El ...

La influència de la natura en la creativitat infantil: una perspectiva neuroeducativa 

Girbau i Ferrés, Anna (Date of defense: 2024-03-20)

La recerca que es presenta busca oferir una mirada de la natura centrada en la creativitat, per tal d’observar-ne la seva influència. Per a l’anàlisi d’aquesta relació ens hem basat en tres elements fonamentals: la motricitat, ...

Gènere, cos i esport: un paisatge pedagògic dels trànsits estètics contemporanis 

Cercós Raichs, Raquel (Date of defense: 2024-03-21)

La tesi es presenta en format de compendi de 4 publicacions i es pregunta sobre la possibilitat de dibuixar un paisatge de relacions entre l'educació i la cultura com modeladors d'identitats de gènere partint de l’estudi ...

Anàlisi de la sostenibilitat de les piscines: Metodologia pel seguiment i l'avaluació de l'impacte ambiental de les piscines de la Costa Brava 

Gómez Guillén, Juan José (Date of defense: 2024-05-24)

La investigació recull una part exploratòria que examina el sector hoteler de Catalunya, especialment a la zona de la Costa Brava, analitzant els indicadors ambientals més importants que comunica el sector hoteler a nivell ...

Female journalists in media convergence in Spain: an analysis from female perspective 

Chen, Nan (Date of defense: 2024-05-02)

This research focused on the impact of media convergence on female journalists in Spain, exploring the dynamics of sexism in these digital work environments. The study used quantitative and qualitative methods to collect ...

Liderazgo y climas éticos: una nueva visión sobre su impacto en la creatividad individual 

Santiago Torner, Carlos (Date of defense: 2024-05-08)

Partiendo del objetivo general de esta investigación que era comprender de qué forma un estilo de liderazgo y unos climas éticos impactan sobre la creatividad individual, teniendo en cuenta la autonomía laboral, el compromiso ...

Relació de la fragilitat i l'envelliment amb els resultats de salut 

Espaulella Ferrer, Mariona (Date of defense: 2024-03-12)

L'objectiu d’aquesta tesi és avaluar si amb valorant la fragilitat es poden adequar les intervencions i millorar els resultats de salut en l'envelliment. Els resultats d'aquesta, determinen que l’avaluació sistemàtica de ...

Anàlisi de l'impacte del càncer a partir d'un registre de tumors 

Roura Poch, Pere (Date of defense: 2024-05-09)

La informació clínica i epidemiològica sobre el càncer interessa per descriure’n la seva etiologia, per assolir el diagnòstic de certesa i per millorar la supervivència dels malalts perquè els metges, els investigadors ...

La mediación audiovisual en el aprendizaje universitario como estrategia de transformación social 

María Marcos, Francisco Javier (Date of defense: 2024-01-19)

Esta tesis doctoral define el uso de la mediación audiovisual como un proceso de transformación social en entornos universitarios. Se analiza cómo los participantes, con la guía de un mediador audiovisual/docente, abordan ...

Análisis de la situación profesional de las mujeres periodistas que trabajan en la prensa deportiva española: los casos de Marca y Mundo Deportivo 

Faedo, Nahuel Ivan (Date of defense: 2024-03-22)

La presente tesis doctoral examina la evolución del trabajo de las mujeres periodistas en la prensa deportiva española, centrándose específicamente en los periódicos Marca y Mundo Deportivo. La investigación se llevó ...

Paciente crónico complejo. Caracterización desde la Atención Primaria. Elementos para la Política y Gestión Sanitaria 

Hernansanz Iglesias, Francisco (Date of defense: 2024-02-23)

Aquest treball pretén descriure i analitzar els trets distintius que caracteritzen els pacients crònics complexos (PCC) sota la perspectiva del professional d’atenció Primària. Es realitza un estudi observacional de ...

Prevalença, característiques clíniques i tractament del dolor en les persones amb malaltia crònica avançada 

Ballarín i Castany, Àngels (Date of defense: 2024-03-01)

El dolor és el símptoma paradigmàtic de l’atenció pal·liativa, però es desconeix la seva prevalença en les persones amb Malaltia Crònica Avançada (MACA). A partir d’un estudi descriptiu, transversal i multicèntric es ...

Efectivitat d'un protocol d'intervenció domiciliària (protocol GraMI) basat en imatge motora graduada en el tractament del dolor del membre fantasma en persones que han patit una amputació 

Rierola Fochs, Sandra (Date of defense: 2024-02-23)

Actualment, es registra una elevada prevalença d'amputacions, principalment atribuïda al procés d'envelliment de la població i als accidents de trànsit, amb la previsió d'un augment en els pròxims anys. Després d'una ...

Intervenció multimodal per optimitzar els factors de risc i el risc cardiovascular en persones amb esquizofrènia 

Riera Molist, Núria (Date of defense: 2024-02-16)

Antecedents Les persones amb esquizofrènia presenten una esperança de vida menor (15-20 anys menys) que la població general, essent la malaltia cardiovascular una de les causes principals de mortalitat. En aquest grup de ...

Adaptació i aplicació a la Catalunya Central del model de recuperació a persones amb trastorn mental sever: Col·laboració amb la Yale University 

Cano Prieto, Ivan (Date of defense: 2024-02-02)

Un del pilars del model de recuperació personal en salut mental és el suport mutu on els agents de suport entre iguals esdevén una mitja imprescindible per promoure la construcció d’un projecte de vida significatiu. ...

Art generatiu. Estudi entorn la complexitat des de la pràctica artística amb codi 

Carreras, Anna (Date of defense: 2024-01-25)

La pràctica artística d'aquesta tesi, l'art generatiu, usa instruccions de codi informàtic i algoritmes per crear obres d'art. S'imaginen i construeixen sistemes –formats per elements gràfics amb certs comportaments i ...

A novel technological approach for nutrient recovery from cheese whey by combining anaerobic digestion with concentration technologies 

Hidayat, Ipan (Date of defense: 2024-02-15)

El sèrum de formatge (CW), caracteritzat per un alt contingut en matèria orgànica i nutrients com N i P, representa una matèria primera prometedora per a la recuperació i reciclatge de nutrients. Per tant, com principal ...

Anàlisi de la implementació de l'aprenentatge cooperatiu segons el model CA/AC en mestres tutors i mestres d'educació física 

Berenguer Carrera, Núria (Date of defense: 2024-02-14)

L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar la implementació de l’aprenentatge cooperatiu (AC) segons el model Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar (CA/AC) en mestres tutors i mestres d’educació física (EF). El programa ...

Expanding the Potential of Non- Invasive Brain-Computer Interfaces: Advancements in Upper Limb Movement Classification and Data Augmentation Strategies 

Jia, Hao (Date of defense: 2023-12-19)

The Brain-Computer Interface (BCI) connects the human brain directly to external devices through Electroencephalogram (EEG) signals acquired from the scalp. This study focuses on two main applications of EEG signals: brain ...

More