Departament d'Enginyeries

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Efecto de la ortesis plantar en la cinemática del pie durante la carrera mediante sensores inerciales 

Florenciano Restoy, Juan Luis (Date of defense: 2024-05-28)

Aquesta tesi consta de tres estudis prèviament publicats sobre la cinemàtica del peu mitjançant la utilització de sensors inercials que han servit per comprovar l'efecte de l'ortesi plantar esportiva (OP). Estudi-I: El ...

Expanding the Potential of Non- Invasive Brain-Computer Interfaces: Advancements in Upper Limb Movement Classification and Data Augmentation Strategies 

Jia, Hao (Date of defense: 2023-12-19)

The Brain-Computer Interface (BCI) connects the human brain directly to external devices through Electroencephalogram (EEG) signals acquired from the scalp. This study focuses on two main applications of EEG signals: brain ...

Chronic wound multiscale evaluation: from the molecular mechanisms to an objective clinical follow-up 

Cullell i Dalmau, Marta (Date of defense: 2023-05-22)

Les ulceres cròniques es caracteritzen per la seva incapacitat de cicatritzar en un període establert de temps. Tot i que els avenços clínics han millorat recentment, encara manquen eines per realitzar un seguiment acurat ...

Nueva metodología matricial para la transparencia algorítmica en el equilibrado de líneas de ensamblaje utilizando algoritmos genéticos 

Anel Gracia, Juan Ignacio (Date of defense: 2022-07-18)

Aquesta tesi s'emmarca en plantejar millores en l'ús d’algorismes d'optimització per resoldre el problema de l'equilibratge de les línies de muntatge per part de petites i mitjanes empreses (pimes). El personal encarregat ...

Impacte i millora en el seguiment de la curació de ferides utilitzant intel·ligència artificial 

Reifs Jiménez, David (Date of defense: 2022-06-28)

Les úlceres són una causa important de morbiditat i mortalitat a tot el món i es produeixen per diverses causes, com ara diabetis mellitus, neuropatia perifèrica, immobilitat, pressió, arteriosclerosi, infeccions i/o ...

Identification of microcrystalline phases in Lead Glazes of ceramics from 17th-19th centuries: archaeometric implications 

Di Febo, Roberta (Date of defense: 2019-10-21)

Crystalline phases inside ancient glazes can have different origins: unreacted compounds (thus already formed before the glaze formation), crystallites developed during the glaze production or devitrification crystals ...

El futur de la Història Clínica segons la visió de tots els agents que hi intervenen 

Iglesia Reina, Sergi (Date of defense: 2019-11-08)

L’objectiu principal de l’estudi és analitzar la valoració dels agents que participen en l’assistència sanitària de les organitzacions de salut i socials catalanes en relació a la usabilitat de la Història Clínica Electrònica. ...

Algorismes per a la reconstrucció de ràfegues de dades perdudes del nivell d'aigua del dipòsit principal de la ciutat de Vic 

Martí Sarri, Arnau (Date of defense: 2019-12-04)

Els sistemes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) poden acumular gran quantitats de dades de diferents tipus de sensors que s'emmagatzema en bases de dades per tenir registres històrics. Per utilitzar aquestes ...

Integració de la comunicació a través d’aplicacions per mòbil en un model d'atenció primària basat en l'equip interprofessional 

Marin Gómez, Fc. Xavier (Date of defense: 2019-09-20)

Compendi d’estudis publicats entre el 2017 i el 2019, que demostren, entre d’altres coses, que els professionals sanitaris d’atenció primària de la salut (APS) utilitzen habitualment les aplicacions per a telèfons intel·ligents ...

Interfícies cervell-ordinador basades en EEG per a la neurorehabilitació 

Dinarès Ferran, Josep (Date of defense: 2019-07-15)

Una interfície cervell-ordinador, o Brain-Computer Interface (BCI), és un sistema que permet el control de dispositius externs només amb la intenció humana. La capacitat que tenen aquests sistemes de llegir i processar ...

Optimització del procés industrial d'escorxadors utilitzant tècniques de modelització, tractament de dades i classificació automàtica 

Masferrer Caralt, Gerard (Date of defense: 2019-06-17)

Els escorxadors de porcí disposen d’una gran quantitat de dades a conseqüència del volum de caps sacrificats diàriament. Aquesta informació inclou per una banda dades intrínseques dels animals (sexe, raça, i pes), i per ...

Study and design of classification algorithms for diagnosis and prognosis of failures in wind turbines from SCADA data 

Blanco Martínez, Alejandro (Date of defense: 2018-06-18)

Actualmente las operaciones de mantenimiento preventivo de los parques eólicos se soportan sobre técnicas de Machine Learning para reducir los costes de las paradas no planificadas. Por eso se necesita una predicción de ...