Now showing items 29-39 of 39

  Pérdida del género neutro del latín al hispanorromance altomedieval: una reconstrucción panrománica 

  Wang, Ziwen (Date of defense: 2023-12-11)

  Aquesta tesi neix de la necessitat de conèixer en major profunditat l'evolució diacrònica del gènere gramatical del llatí a l'espanyol. En concret, vol posar llum a la pèrdua del gènere neutre en espanyol, un fenomen que ...

  Proceso de escritura de poema de Chile de Gabriela Mistral 

  Domange Muñoz, Bernardita (Date of defense: 2022-12-21)

  Poema de Xile de Gabriela Mistral és un poemari que tracta el viatge d’una dona fantasma en companyia d’un nen indígena i un cérvol per Xile. Aquesta és una de les obres més complexes de lautora. Primer, perquè no hi ha ...

  Producción y percepción de la entonación del español por los sinohablantes: patrones entonativos prototípicos de la declarativa neutra, la interrogativa absoluta neutra y la declarativa con foco estrecho 

  Li, Weiqi (Date of defense: 2020-07-02)

  En l’aprenentatge de llengües estrangeres, l’entonació llança un desafiament particular als estudiants (i als docents). El present treball dóna compte de la producció i percepció de l’entonació de l’espanyol per part dels ...

  El recurso de la carta en el Teatro Lope de Vega: unas calas 

  Fernández Crespo, Montserrat (Date of defense: 2022-02-28)

  Al leer la obra dramática de Lope de Vega, del subgénero que sea, uno de los aspectos que destacan es la gran cantidad de cartas (o de los llamados «papeles», «billetes» o «cédulas», por ejemplo) que aparecen en ella. Y ...

  Reducción fonética de las vocales del español de Bogotá (Colombia) 

  Correa Duarte, José Alejandro (Date of defense: 2021-05-03)

  La reducció fonètica de les vocals és un procés de variació sincrònica per mitjà del qual les característiques temporals i espectrals de les vocals es modifiquen per la influència de factors lingüístics, orgànics, estilístics ...

  Relación entre percepción y producción en una L3. La adquisición de las líquidas del español por sinohablantes 

  Sun, Ce (Date of defense: 2022-07-27)

  Aquesta tesi constitueix un estudi experimental al voltant de l'adquisició de les consonants líquides de l'espanyol per part dels sinoparlants. L'anàlisi de les consonants ròtica simple, rotica múltiple i lateral alveolar ...

  Sincronía y diacronía de la definición en los diccionarios monoling ües generales del español 

  Deng, Yuqing (Date of defense: 2022-04-04)

  La presente tesis doctoral consiste en un estudio sincrónico y diacrónico de la definición en los diccionarios monolingües generales del español, concretamente, en los diccionarios de la Real Academia Española y en los ...

  «Un tabaque de cerezas»: Pensamiento y fuentes de Juan Manuel 

  Cabot Garrido, Antonia (Date of defense: 2023-01-25)

  Aquest treball contextualitza la figura i l’obra de Juan Manuel (1272-1348), n’analitza el pensament i intenta determinar-ne les fonts. Per això, en primer lloc es caracteritza políticament, econòmicament i culturalment ...

  Tratamiento del ejemplo lexicográfico en los diccionarios monolingües de español como lengua extranjera 

  Liu, Jiani (Date of defense: 2022-05-11)

  Aquesta tesi aborda el tema de l’exemple lexicogràfic als diccionaris d’ELE. Té com a objectiu determinar el model d’exemplificació de quatre diccionaris monolingües d’aprenentatge per a estrangers i verificar si els ...

  Variación diacrónica en los procesos de gramaticalización y lexicalización de locuciones preposicionales en español 

  Insausti Muñoz, Catalina (Date of defense: 2020-07-21)

  La present recerca és una proposta per a posar en qüestió les característiques que fins ara han definit el que es coneix com a locucions prepositives, a través de l’anàlisi d’un inventari delimitat basat en substantius ...

  Vasco de Quiroga y la "Utopia" de Tomás Moro en Nueva España. Estudio y edición del manuscrito II/1087 de la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid 

  Lillo Castañ, Víctor (Date of defense: 2020-07-20)

  La present tesi doctoral consisteix en l’estudi i l’edició d’una traducció castellana anònima de l’“Utopia” de Thomas More, conservada en un manuscrit únic a la Reial Biblioteca del Palau Reial de Madrid. Aquesta traducció, ...