Rethinking property towards equity and resilience. An ecofeminist proposal for the commons

Author

Esteve Jordà, Clara

Director

Jaria Manzano, Jordi

Date of defense

2023-07-07

Pages

311 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

Aquesta tesi subratlla la inequitat i la insostenibilitat que la concepció moderna de la propietat ha generat, com a pedra angular de l'economia món-capitalista que ha conduït fins a l'Antropocè. A través d'una anàlisi constitucional comparada del dret de propietat en diferents constitucions occidentals modernes i contemporànies, se n'examina l'evolució a mesura que el capitalisme també anava avançant, fins a arribar a la fase tardana neoliberal. Els resultats d'aquest examen obliguen a repensar la propietat posant el focus en els béns comuns, com a element definidor de la funció ecosocial de la propietat. Els béns comuns ofereixen una via potencial cap a societats més equitatives i resilients, en subratllar-ne l'ús i no la titularitat dels recursos. En particular, un enfocament ecofeminista dels béns comuns posa de manifest la interdependència i l'ecodependència, dóna prioritat a les necessitats de les comunitats i posa la vida i les cures al centre. Així, es reconeix la importància de la inclusió de diverses perspectives en els processos de presa de decisions sobre la gestió dels recursos, alhora que es fomenta la resiliència davant dels propers reptes ecològics. Les comunitats comunalitzen i constitucionalitzen els recursos i alhora democratitzen els espais i la societat, construint el dret des de baix. Aquesta perspectiva pot oferir una alternativa prometedora a l'individualisme i la desigualtat associats a la propietat privada, i representa un pas cap a societats més justes i resilients. Paraules clau: funció ecosocial propietat - béns comuns - dret constitucional - equitat - resiliència - ecofeminisme(s)


Esta tesis subraya la inequidad e insostenibilidad que la concepción moderna de la propiedad ha generado, como piedra angular de la economía mundo-capitalista que ha conducido hasta el Antropoceno. A través de un análisis constitucional comparado del derecho de propiedad en distintas constituciones occidentales modernas y contemporáneas, se examina su evolución a medida que el capitalismo también iba avanzando, hasta llegar a su fase tardía-neoliberal. Los resultados de este examen obligan a repensar la propiedad poniendo el foco en los bienes comunes, en tanto que elemento definidor de la función eco-social de la propiedad. Los bienes comunes ofrecen una vía potencial hacia sociedades más equitativas y resilientes, al subrayar el uso y no la titularidad de los recursos. En particular, un enfoque ecofeminista de los bienes comunes pone de manifiesto la interdependencia y la ecodependencia, da prioridad a las necesidades de las comunidades y pone la vida y los cuidados en el centro. Así, se reconoce la importancia de la inclusión de diversas perspectivas en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión de los recursos, al tiempo que se fomenta la resiliencia frente a los próximos retos ecológicos. Las comunidades comunalizan y constitucionalizan los recursos y a la vez, democratizan los espacios y la sociedad, construyendo el derecho desde abajo. Esta perspectiva puede ofrecer una alternativa prometedora al individualismo y la desigualdad asociados a la propiedad privada, y representa un paso hacia sociedades más justas y resilientes. Palabras clave: propiedad - función ecosocial de la propiedad - bienes comunes - derecho constitucional - equidad - resiliencia - ecofeminismo.


This thesis highlights the inequity and unsustainability generated by the modern conception of property, as the cornerstone of the world-capitalist economy that has led to the Anthropocene. Through a comparative constitutional analysis of the right to property in various modern and contemporary Western constitutions, its evolution is examined, as capitalism has also moved into its late neoliberal phase. The results of this research force a rethinking of property with a focus on the commons as a defining element of the eco-social function of property. Commons offer a potential pathway to more equitable and resilient societies by emphasising the use rather than the ownership of resources. Particularly, an ecofeminist approach to the commons emphasises interdependence and eco-dependence, prioritises the needs of communities, and puts life and care at the centre. It recognises the importance of including diverse perspectives in resource management decision-making processes, while building resilience to future environmental challenges. Communities communalise and constitutionalise resources while democratising spaces and society, building law from below. This perspective can offer a promising alternative to the individualism and inequality associated with private property and become a step towards more just and resilient societies. Keywords: eco-social function of property — commons — constitutional law — equity — resilience — ecofeminism(s).

Keywords

propietat; béns comuns; ecofeminisme; propiedad; bienes comunes; ecofeminismo; property; commons; ecofeminism

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 347 - Civil law; 349 - Special branches of law. Miscellaneous legal matters

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

TESI Clara Esteve Jordà.pdf

4.704Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)