El repertori litúrgic marià a Catalunya a finals del segle XVII. (Les antífones marianes majors de l’M 1168 del “Fons Verdú” de la Biblioteca de Catalunya)

Author

Salisi Clos, Josep Maria

Director

Ezquerro Esteban, Antonio

Tutor

Bonastre, Francesc, 1944-

Date of defense

2012-11-15

ISBN

9788449034466

Legal Deposit

B-27689-2013

Pages

1856 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia

Abstract

Aquesta tesi presenta l’estudi de la música mariana a Catalunya a finals del segle xvii, concretament, les quatre antífones marianes majors (Alma Redemptoris mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli laetare i Salve Regina). Els documents musicals manuscrits de les catorze antífones estudiades i analitzades es troben dins el volum M 1168 del “Fons Verdú” de la Biblioteca de Catalunya. Les antífones triades són composicions d’una dotzena d’autors de la segona meitat del segle esmentat, uns compositors tots ells actius a l’àrea mediterrània peninsular. La tesi s’estructura en tres parts ben diferenciades. En la primera part s’hi reflecteix la contextualització social, política, religiosa i litúrgica del moment esmentat, a la vegada que l’estudi de la vida i obra dels diversos autors, així com també l’evolució històrica tant del text com de la música de les antífones marianes majors. En la segona part s’hi troba una exhaustiva anàlisi de cadascuna de les catorze antífones i la comparació diacrònica i sincrònica d’antífones d’altres autors europeus (francesos, anglesos, alemanys, italians i portuguesos) anteriors, coetanis i posteriors a les obres originals estudiades. I una tercera part on es presenta l’edició en partitura del repertori musical seleccionat amb els criteris de transcripció ben definits i detallats; i a la vegada, es presenten també les partitures antífones dels compositors europeus comparats. Les aportacions fonamentals que fa aquesta tesi són: -L’estudi, l’anàlisi i la transcripció d’un nombre destacable de composicions musicals litúrgiques, totes elles conservades en documents musicals autògrafs i que amplien en bona mesura el corpus de la música litúrgica del barroc hispànic; unes obres de compositors prou destacats en el seu moment, finals de segle xvii a la península. -L’estudi de la música litúrgica mariana i la seva evolució des de documents anteriors al Concili de Trento (mitjans de segle xvi) fins a inicis del segle xx. -L’ús de la música policoral dins de la música litúrgica hispànica a la segona meitat del segle xvii i la seva evolució i transformació segons la particular formació de les capelles musicals. -La manera com els compositors assimilaven els antics textos litúrgics i que com a autèntics artistes creadors (artesans) escrivien les seves obres musicals, unes veritables manifestacions artístiques. -L’estudi de les capelles musicals dels diversos centres religiosos de l’àmbit hispànic i, més concretament, del centre on foren conservats i copiats els manuscrits estudiats (en aquest cas, la població lleidatana de Verdú). -La recuperació i edició en partitura d’aquests materials musicals que en faciliti, a la vegada, la divulgació d’aquests materials musicals per a ús dels músics professionals i aficionats.


This thesis presents the study of Marian music in Catalonia in the late seventeenth century, specifically the four major Marian antiphons (Alma Redemptoris mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli laetare and Salve Regina). The musical manuscripts of the fourteen antiphons are studied and analyzed in the M 1168 volume “Fons Verdú” in the Biblioteca de Catalunya. The antiphons are compositions chosen from a dozen composers of the second half of this century, with some of the composers being specifically active in the Mediterranean peninsula. The thesis is divided into three distinct parts. The first part explains the social, political, religious and liturgical context of the Marian music including the study of the life and work of the various composers, as well as the history and evolution of the texts and music of the largest Marian antiphons. In the second part there is a detailed analysis of each of the fourteen antiphons, a diachronic and synchronic comparison of these antiphons to other European authors (French, English, German, Italian and Portuguese) and to those from earlier and later periods. Finally, the third part presents the musical score of the chosen repertoire including a detailed transcription. There are also scores from the European composers that were used in the comparison above. The main contributions to ​​this thesis are: -The study, analysis and transcription of a number of notable liturgical compositions. All the preserved documents include the original signature of the composer. These documents greatly help the conservation of corpus liturgical music of the Hispanic Baroque period and safeguard the works of the prominent composers of the late seventeenth century from the peninsula. -The study of Marian liturgical music and its evolution using documents from the Council of Trent (mid-sixteenth century) until the early twentieth century. -The usage of polychoral music within Hispanic liturgical music in the second half of the seventeenth century and its evolution and transformation of the chapels that were forming. -The way the composers assimilated ancient liturgical texts and were seen as real creative artists (craftsmen) and how they wrote their music to create a true artistic expression. -The study of the chapels within various religious centres, of the Hispanic world and more specifically, the centre where the manuscripts were kept and preserved (in this case, Verdú, in the Lleida region of Catalonia). -The preservation of these scores allows musicians, music professionals and fans to obtain them and use them for their own musical purposes.

Keywords

Musica; Antífones; Fons Verdú

Subjects

09 - Manuscripts. Rare and remarkable works

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

jmsic1de6.pdf

8.503Mb

jmsic2de6.pdf

10.15Mb

jmsic3de6.pdf

9.137Mb

jmsic4de6.pdf

11.32Mb

jmsic5de6.pdf

11.33Mb

jmsic6de6.pdf

9.194Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)