Recently added

Música Posdigital Procesos de composición en la cuarta práctica musical 

Anselmo del Pino, Carlos (Date of defense: 2023-03-22)

La música postdigital és una música que pertany a la gran família de la música electrònica, que es basa a fer sonar el programari; és a dir, que a través de la seva escolta, podem intuir o conèixer parcialment les eines o ...

The role of the nurse in leadership and supervisory positions in long-term care in Catalonia 

Horta Garcia, Gemma (Date of defense: 2023-05-30)

Introducció: Degut a l’envelliment de la població s’espera un increment en la demanda de places en institucions de llarga estada. El perfil del resident, generalment fràgil, dependent, amb pluripatologies i deteriorament ...

La radioteràpia a dosis baixes: una alternativa terapèutica en pacients ancians amb pneumònia severa causada per COVID-19 

Piqué Smith, Berta (Date of defense: 2023-07-31)

El desembre de 2019 es va identificar a la Xina el nou coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu de tipus 2 (SARS-CoV-2), causant de la COVID-19, que provocaria una de les majors pandèmies de la història de la ...

Consideraciones para la implementación de la detección precoz personalizada del cáncer de mama en un sistema nacional de salud: puntos de vista de mujeres y profesionales de la salud 

Laza-Vásquez, Celmira (Date of defense: 2023-07-25)

Per tal de reduir els efectes adversos del model actual de detecció precoç del càncer de mama i proporcionar més beneficis per a les dones i els sistemes sanitaris, la investigació ha avançat cap a la detecció personalitzada ...

La clínica de la síndrome de fibromiàlgia:Anàlisi des d'una perspectiva de gènere 

Ruschak, Ilga (Date of defense: 2023-07-21)

La síndrome de fibromiàlgia és una malaltia d'origen desconegut que es caracteritza per dolor crònic, fatiga, trastorn del son, ansietat, depressió i deteriorament funcional. Afecta com a mínim a un 5% de la població mundial ...

More