Proposta d’un nou model pedagògic en les escoles de negocis basat en el coneixement reflexionat, en el marc de l’actual procés de globalització

Author

Oliveras Ballús, Marc

Director

Sols Lucia, José

Date of defense

2013-12-11

Legal Deposit

B.29578-2013

Pages

211 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. IQS

Abstract

Les escoles de negocis han esdevingut, sobretot a partir del procés de globalització neoliberal iniciat en els anys 1980, en centres de poder on es formen professionals que ocupen llocs rellevants en les noves estructures empresarials, econòmiques i polítiques. La darrera crisi econòmica global de principis del segle XXI ha qüestionat aquest neoliberalisme ensenyat en les escoles de negocis i, en conseqüència, la legitimitat d’aquests centres educatius per guiar els camins econòmic, social i polític de la societat mundial. Paral•lelament al procés de globalització neoliberal, la tècnica i tecnologia modernes han canviat la manera com entenem la societat, les empreses, la ciència i el planeta, essent les noves tecnologies de la informació el paradigma d’aquesta nova societat global del segle XXI. En el treball presentem la tècnica com un element creat per l’home que, a la vegada, el defineix i, consegüentment, en determina el seu coneixement i la seva llibertat. Els interessos econòmics creats a partir de la Revolució Industrial són la clau per entendre l’expansió de la tècnica i de la tecnologia modernes i, en aquest sentit, la tècnica educativa ha tendit, per aquestes mateixes motivacions econòmiques, a l’especialització dels coneixements. Partint d’aquesta realitat, el treball mostra la necessitat que la tècnica educativa actual potenciï el que anomenem coneixement reflexionat, que és diferent a l’acumulació d’informació, i que definim com el component clau de l’economia moderna globalitzada, una economia que té com element característic i diferenciador l’aplicació del coneixement individual i col•lectiu en aparells de generació de coneixement, que, al seu torn, són fruit de la revolució de les tecnologies de la informació. Els canvis que la tècnica i ciència modernes han provocat fan necessari estudiar com funciona la tècnica educativa d’avui i quin tipus de coneixement necessitem les persones per construir la nostra pròpia llibertat. Els descobriments moderns del funcionament de la memòria humana i la plasticitat cerebral són fonamentals per elaborar coneixement reflexionat a escoles i universitats. A més, el moment actual d’incertesa social en el marc de la nova societat noosfèrica moderna fa inevitable la necessitat que en els centres educatius es formin persones amb unes noves habilitats i fortaleses que els permetin viure lliurement en la concepció moderna de l’espai i del temps. Per tot plegat, en el treball defensem que els objectius de les escoles de negocis han de ser responsables amb les necessitats socials i econòmiques mundials i plantegem una necessària legitimació de les causes socials i econòmiques que es tracten en els seus plans d’estudis, els quals, com demostrem, són homogenis arreu del planeta i emmotllats als criteris de rànquings diversos publicats en revistes especialitzades. Com a conclusió, proposem un programa transdisciplinar que anomenem Sòcrates per a potenciar el coneixement reflexionat entre els alumnes i ajudar a crear professionals amb personalitat i ètica d’acord a les necessitats socials i econòmiques de cada moment i regió.


Las escuelas de negocios se han convertido, sobre todo a partir del proceso de globalización neoliberal iniciado en los años 1980, en centros de poder donde se forman profesionales que ocupan puestos relevantes en las nuevas estructuras empresariales, económicas y políticas. La última crisis económica global de principios del siglo XXI ha cuestionado este neoliberalismo enseñado en las escuelas de negocios y, en consecuencia, la legitimidad de estos centros educativos para guiar los caminos económicos, sociales y políticos de la sociedad mundial. Paralelamente al proceso de globalización neoliberal, la técnica y tecnología modernas han cambiado el modo cómo entendemos la sociedad, las empresas, la ciencia y el planeta, siendo las nuevas tecnologías de la información el paradigma de esta nueva sociedad global del siglo XXI. En el trabajo presentamos la técnica como un elemento creado por el hombre que, a la vez, lo define y, consecuentemente, determina su conocimiento y su libertad. Los intereses económicos creados a partir de la Revolución Industrial son la clave para entender la expansión de la técnica y de la tecnología modernas y, en este sentido, la técnica educativa ha tendido, debido a estas mismas motivaciones económicas, a la especialización de los conocimientos. Partiendo de esta realidad, el trabajo muestra la necesidad que la técnica educativa actual potencie lo que llamamos conocimiento reflexionado, que es diferente a la acumulación de información, y que definimos como el componente clave de la economía moderna globalizada, una economía que tiene como elemento característico y diferenciador la aplicación del conocimiento individual y colectivo en aparatos de generación de conocimiento, que a su vez, son fruto de la revolución de las tecnologías de la información. Los cambios que la técnica y ciencia modernas han provocado hacen necesario estudiar cómo funciona la técnica educativa de hoy y qué tipo de conocimiento necesitamos las personas para construir nuestra propia libertad. Los descubrimientos modernos del funcionamiento de la memoria humana y la plasticidad cerebral son fundamentales para elaborar conocimiento reflexionado en escuelas y universidades. Además, el momento actual de incertidumbre social en el marco de la nueva sociedad noosférica moderna hace inevitable la necesidad de que en los centros educativos se formen personas con unas nuevas habilidades y fortalezas que les permitan vivir libremente en la concepción moderna del espacio y del tiempo. Por todo ello, en el trabajo defendemos que los objetivos de las escuelas de negocios deben ser responsables con las necesidades sociales y económicas mundiales y planteamos una necesaria legitimación de las causas sociales y económicas que se tratan en sus planes de estudios, los cuales como demostramos, son homogéneos en todo el planeta y moldeados a los criterios de rankings diversos publicados en revistas especializadas. Como conclusión, proponemos un programa transdisciplinario que llamamos Sócrates para potenciar el conocimiento reflexionado entre los alumnos y ayudar a crear profesionales con personalidad y ética de acuerdo a las necesidades sociales y económicas de cada momento y región.


Business schools have become, particularly from the neoliberal globalization process that started in the 1980's, centers where professionals are trained to take up important places in new business, economic and political structures. The last global economical crisis of the early twenty-first century has questioned this neoliberalism taught in business schools and, consequently, the legitimacy of these educational centers to guide the global economic, social and political paths of the world. Hand in hand to the process of neoliberal globalization, techniques and modern technology have changed the way we understand society, business, science and the world. They have become the new information technology paradigm of the new 21st century global society. At work we present the technique as something created by man which in turn is defined and thus determines his knowledge and freedom. The economic interests originated during the Industrial Revolution are the key to understanding the widespread of technique and modern technology. Besides, in this sense, teaching techniques have led to the specialization of knowledge by the same reason. Bearing this in mind, the study shows the need for the current teaching techniques to enhance what we call knowledge through thought, which is different to information accumulation and defined as the key component of the modern globalized economy. This economy has as a characteristic and differentiating feature the application of individual and collective knowledge into knowledge-generating devices, which, in turn, are the result of the revolution of information technology. The changes that modern technique and science have caused require study how current teaching techniques work and what kind of knowledge do we humans need to build our own freedom. Modern discoveries on human memory and brain plasticity are essential to develop knowledge through thought in schools and universities. In addition, the current uncertainty in the social frame of the new noospherical modern society makes it unavoidable to ignore the need in schools to train people with new skills and strengths that allow them to live freely in the modern conception of space and time. All in all, the paper argues that the goals of the business schools should be responsible for the global social and economic needs and proposes the necessary legitimation of the social and economic roots treated in their curricula which, as shown, are homogeneous across the globe and fitting the criteria of different rankings published in specialized journals. In conclusion, we propose a transdisciplinary program named Socrates as to bolster knowledge through thought among students and help to create professionals with ethics and personality according to the social and economic needs of each time and region.

Keywords

Ciència educativa; Coneixement reflexionat; Escoles de negocis; Globalització; Memòria humana; Neoliberalisme; Plans d'estudi; Plasticitat cerebral; Societat noosfèrica; Tecnologies de la informació; Ciencia educativa; Conocimiento reflexionado; Escuelas de negocios; Globalización; Memoria humana; Neoliberalismo; Planes de estudio; Plasticidad cerebral; Sociedad noosférica; Tecnologías de la información; Teaching science; Knowledge through thought; Business schools; Globalization; Human memory; Neoliberalism; Academical curricula; Brain plasticity; Noospherical society; Information technology

Subjects

33 - Economics. Economic science; 37 - Education

Knowledge Area

Ensenyament de la gestió empresarial

Documents

TESI _MARC_OLIVERAS_BALLUS.pdf

1.191Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)