Determinants de la demanda dels usuaris de formació contínua en les Institucions d'Educació Superior

Author

Sabrià-Bernadó, Betlem ORCID

Director

Llinàs Audet, Xavier

Codirector

Isus, Sofia

Date of defense

2014-03-28

Pages

351 p.Abstract

L’objectiu principal d’aquest estudi és obtenir els determinants que influeixen en la demanda dels usuaris de formació contínua de les Institucions d’Educació Superior. Es tracta d’un estudi sobre un tema novell, especialment des de el punt de vista de l’estudiant de formació contínua. Podria ser un punt de partida per a estudis posteriors. El paradigma de la recerca és el positivista, utilitzant metodologia híbrida. Els instruments que es fan servir són: entrevistes en profunditat a experts en formació contínua (metodologia qualitativa), un qüestionari (metodologia quantitativa) dissenyat en funció de l’estudi del marc teòric de referència i les entrevistes anteriors. Aquest ha estat validat mitjançant el mètode de judici d’experts i una prova pilot. Els resultats de l’estudi teòric i de les entrevistes en profunditat mostren la existència de tres dimensions en la demanda dels usuaris de formació contínua en les Institucions d’Educació Superior: motivacions, contrarietats i professionals. La mostra recollida està formada per 812 qüestionaris degudament complimentats. S’ha fet un estudi descriptiu de les dades obtingudes mitjançant tècniques estadístiques univariants, i posteriorment, s’ha realitzat una anàlisi factorial exploratòria. A partir dels resultats obtinguts s’han formulat les hipòtesis finals que són les següents: - H1: els factors feina actual, millora personal i canvi professional determinen la dimensió motivacions que influeix en la demanda dels usuaris de formació contínua en les Institucions d’Educació Superior. - H2: els factors personals, temporals i externs determinen la dimensió contrarietats que influeix en la demanda dels usuaris de formació contínua en les Institucions d’Educació Superior. - H3: els factors expertesa laboral i clima laboral determinen la dimensió professionals que influeix en la demanda dels usuaris de formació contínua en les Institucions d’Educació Superior. S’ha definit un model de mesura per a cadascuna de les hipòtesis on els factors són les variables latents a qui s’han associat les variables observades assignades en l’anàlisi factorial exploratòria. S’ha fet una anàlisi factorial confirmatòria de primer nivell per a cadascuna de les hipòtesis i en funció dels resultats, si ha estat necessari, s’ha reespecificat el model. Un cop verificat el model de mesura per a totes les dades, s’ha realitzat un estudi de la invariància multigrup per a cada model. S’han dividit les dades en dos grups d'acord amb els valors de la variable país d'origen: Andorra i Catalunya i s’ha calculat el nivell d’invariància mètrica de cadascun dels models per als dos grups. Per a cadascuna de les hipòtesis s’ha introduït el model estructural al realitzar l’anàlisi factorial confirmatòria de segon nivell. S’han obtingut les equacions matricials corresponents al model de cadascuna de les hipòtesis que ha permès fer el contrast d’aquestes. Les conclusions principals que s’han extret són que els constructes o factors: feina actual, canvi professional i millora personal es relacionen linealment amb la dimensió motivacions amb saturacions altes i corroboren la primera hipòtesi. Els constructes o factors: personals, temporals i externs es relacionen linealment amb la dimensió contrarietats amb saturacions altes i corroboren la segona hipòtesi. El constructe o factor clima laboral té una relació lineal forta amb la dimensió professionals, mentre que la relació lineal amb el factor expertesa laboral és feble i no confirma plenament la tercera hipòtesi.


The principal aim of this study was to determine the factors which influence users’ demand for continuous training in Higher Education Institutions. This study focuses on a novel subject, especially from a student’s training point of view. Therefore, this research may constitute a starting point for future studies in the field. The paradigm of the research was the positivist and quantitative and qualitative methodologies were used. The instruments used in this study were: in-depth interviews to experts in continuous training (qualitative methodology) and a questionnaire designed according to the analysis of the theoretical background and previous interviews. This questionnaire was validated with the method of judgment of experts and with one pilot test (quantitative methodology). The results from the literature review and in-depth interviews with experts in continuous training showed tree dimensions that influence users’ demand for continuous training in Higher Education Institutions: motivations, difficulties and professionals. The sample of this study consisted on 812 survey responses. A descriptive study was done with the data obtained through univariate statistics and subsequently, an exploratory factor analysis was done. Based on the obtained results, the final hypotheses were formulated and were the following: - H1: Factors: Current job, career changes and personal improvement determine the motivation dimension which influences the user’s demand for training in Higher Education Institutions. - H2: Factors: Personal, temporary and external determine the difficulties dimension which influences the user’s demand for training in Higher Education Institutions. - H3: Factors: Professional experience and working environment determine the professionals dimension which influences the user’s demand for training in Higher Education Institutions. A measurement model was defined for each of the hypotheses where the factors are the latent variables and the observed variables assigned by the exploratory factor analysis were associated. A first-order confirmatory factor analysis was used for each of the hypotheses and based on the results, if it was necessary, a new model is defined. When the measure model for each data was verified, a muti-group invariance study was done. The data were divided into two groups according to the values of the variable country of origin: Andorra and Catalonia and the metric invariance level of the two models was obtained. For each hypothesis, a structural model was introduced when performing the second-order confirmatory analysis. The matrix equations corresponding to the model of each hypothesis were obtained in order to confirm them. The main conclusions that were obtained are: constructs or factors: current job, career change and personal improvement are linearly related with the motivation dimension, with a high slope and allow the confirmation of the first hypothesis. Constructs or factors: personal, temporal and external are linearly related with the difficulties dimension with a high slope and corroborate the second hypothesis. The construct or working environment has a strong linear relationship with the professionals dimension, while the linear relationship with the factor experience is weak and cannot fully confirm the third hypothesis.

Keywords

Formació contínua; Lifelong learning; Aprenentatge al llarg de la vida; Continous training; Economia de l'educació; Knowledge economy; Demanda de formació; Training demand; Motivacions i formació; Motivations and training; Contrarietats i formació; Difficulties and training; Professionals i formació; Professionals and training; Equacions estructurals; Structural equations

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Economia de l'educació i formació contínua

Documents

SABRIÀTesiDoctoralUdA.pdf

8.112Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)