Lèxic tortosí: història i present, El

Author

Massip i Bonet, Àngels

Director

Veny, Joan, 1932-

Date of defense

1991-11-20

ISBN

9788469205709

Legal Deposit

B.15872-2009Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana

Abstract

Estudiem les característiques lexicals del dialecte de la llengua catalana anomenat tortosí, que comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, el Matarranya, la Ribera d"Ebre, el Maestrat i els Ports de Morella, i que es pot caracteritzar com un parlar de transició entre el català nord-occidentel i el valencià.<br/><br/>A més de fer un inventari -unes 4.000 entrades- dels mots característics d'aquest parlar (mots exclusius del dialecte o que en el dialecte presenten una particularitat formal o semàntica), n'estudiem més específicament un miler, d'acord amb la següent estructura: <i>Mot. Transcripció fonètica</i> -sempre que ho creguem necessari-. <i>Categoria gramatical. Significat. Àrea d'ús del mot</i> (que ens permet de veure les concordances entre el parlar estudiat -del qual tenim informeció directa, de camp- amb els altres dialectes de la llengua -dels quals tenim información bibliogràfica: fonts lexicogràfiques, monografies dialectals-. Precisem amb (L), (F) o (S) si l'àrea assignada es refereix a l'extensió del lexema o de la variant formal o de la variant semàntica. <i>Documentació antiga. Diccionaris</i> (constatem 1"aparició o no del mot en els vocabularis específics de la zona o en els diccionaris valencians o generals). <i>Vitalitat d'ús i documentació actual</i> en textos escrits i en entrevistes orals. <i>Etimologia</i>.<br/> <br/>El model d'estructura de les entrades que proposem creiem que podria servir de pauta per a futurs estudis monogràfics de cara a poder aprofitar al màxim la aportació que aquestes monografies suposen. <br/><br/>Per a la documentació dels mots ens hem basat en obres publicades i també en material inèdit que aportem, en forma d'edició critica, en els volums segon (documents escrits -textos que a més de l'interès lingüístic, tenen interès també per als historiadors orals, per als antropòlegs o per als etnòlegs-) i tercer (textos orals) d'aquesta tesi.<br/><br/>Dediquem també un capítol a analitzar en quina mesura l'ensenyament del català a l'escola tendeix a uniformar el lèxic en la zona objecte d'estudi cap al lèxic considerat estàndard. I un altre, a detectar les actituds interdialectals entre els parlants tortosins i els barcelonins. <br/><br/>Es tracta, doncs, d'un treball de dialectologia on emprem els mètodes tradicionals combinats amb els de la sociolingüística i els de l'antropologia. <br/><br/>L'anàlisi comparativa del vocabulari bàsic tortosí, valencià i nord-occidental respecte d'un inventari de mots bàsics (1.500) del català central, demostra la coincidència major amb el lèxic valencià que no pas amb el nord-occidental -tot i que en la classificació dialectal vigent el tortosí es considera un subdialecte d"aquest darrer-. Constatem també que -com era d"esperar- només un 11% del vocabulari bàsic tortosí és diferent del vocabulari bàsic general de l'inventari susdit. <br/><br/>Els criteris de selecció de mots que havien de constar en l'inventari ha estat el següent: <br/><br/>1) Criteri de propietat lèxica, pel qual s'inclouen mots que, essent netament catalans, es reserven a un ús literari o restringit (<i>abellir, atansar, eixir, bla(n)</i>), mentre que en el dialecte estudiat són d'ús comú. <br/><br/>2) Criteri de determinació de l'objecte: paraules del català general que en tortosí corresponen a objectes i significats diferents (<i>llevar, moll</i>)<br/><br/>3) Criteri d"especificitat semàntica. També s'inclouen mots que tenen una accepció molt precisa i, en aquests casos, només ens ocupem d'aquesta accepció i no de la més general.<br/><br/>4) Criteri d'exclusió formal: detectem els casos en què el tortosí empra una de les formes sinònimes esteses per tot el domini i exclou completamente l'altra. També aquest criteri ens serveix per incloure o no els castellanismes: si són l'únic mot emprat, l'incloem, si hi ha altres mots usuals, no.<br/><br/>5) Criteri de diversitat geogràfica en el sentit propi. S'inclouen paraules noves des de tots els punts de vista: (<i>semer, enrònia, guaixar</i>),<br/><br/>Hem pogut constatar la gran riquesa lexical del dialecte tortosí, que, com la major part dels dialectes catalans està en perill de pèrdua perquè els parlants tendeixen a la simplificació i a la substitució de mots genuïns per préstec de l'espanyol, o, en el millor dels casos, per l'equivalent estàndard.<br/><br/>Un inventari d'aquesta mena -on intentem de donar una forma escrita apta per al mot dialectal- creiem que, en l'etapa de normalització en què es troba el català, pot ser útil perquè molts mots són recuperables, sobretot si els escriptors estan segurs que és legítim d'emprar-los.


<i>We consider the lexical characteristics of the Catalan dialect known as "tortosí" and which can be described as a transitional dialect between Northwest Catalan and Valencian. <br/><br/>In addition to presenting en inventory of approximately 4,000 terms characteristic of this speech area (words exclusive to the dialect or which present a formal or semantic peculiarity in the dialect), the thesis studies 1,000 terms in depth, according to the following structure, which is proposed as B model for lexical entries: "Word", "Phonetic transcription" (when necessary), "Grammatical category", "Meaning", "Geographic area" where used (which allows us to see similarities between the dialect under study, for which we have data from field work, and other Catalan dialects, for which we have published references such as lexicographic sources or dialect monographs. We use (L)/(F)/(S) to see if the assigned area refers to the extension of the lexeme or to the formal or semantic variant. "Old documents", "Dictionaries": we record the appearance or absence of the word lists specific to the area or in dictionaries of Valencian or of Catalan in general, "Degree of use" and current frequency in documents and oral interviews. "Etymology"<br/><br/>To document words, we have based ourselves on published works as well as on unpublished materials, which we present with annotations in the second (written documents) and third (transcription of oral passages) volumes of this dissertation. <br/><br/>We also dedicate a chapter to analyzing the way the teaching of Catalan in schools is tending to homogenize the lexicon in this area end make it more similar to that of the standard language. <br/><br/>Another chapter discusses the attitudes between speakers of the Tortosa dialect and speakers from Barcelona. <br/><br/>In sum this dissertation presents dialect work in a traditional framework combined with elements of sociolinguistic and anthropological methodology. <br/><br/>Comparative analysis of the basic vocabulary of "Tortosí", Valencian, and Northwestern Catalan with respect to the inventory of basic vocabulary (1,500 words) of Central Catalan indicates a higher degree of similarity with Valencian, as opposed to Northwestern Catalan, although the traditional dialect divisions classify "Tortosí" as a subdialect of Northwestern Catalan and not Valencian. <br/><br/>We record the tremendous lexical variety of this dialect which, as is the case for most Catalan dialects is in danger of disappearing because speakers autoctonous words with loans from Spanish, or from the standard dialect.</i>

Keywords

Lexicologia; Tortosa; Dialectes; Català

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Documents

00.MAMB_VOLUM_I_PREVI.pdf

567.7Kb

01.MAMB_VOLUM_I_INTRODUCCIO.pdf

2.073Mb

02.MAMB_VOLUM_I_CAP_2.pdf

3.109Mb

03.MAMB_VOLUM_I_CAP_3.pdf

1.116Mb

04.MAMB_VOLUM_I_CAP_4.pdf

926.7Kb

05.MAMB_VOLUM_I_CAP_5.pdf

5.314Mb

06.MAMB_VOLUM_I_CAP_6.pdf

707.5Kb

07.MAMB_VOLUM_I_CAP_7.pdf

28.59Mb

08.MAMB_VOLUM_I_CAP_8.pdf

1.434Mb

09.MAMB_VOLUM_I_CAP_9_CONCLUSIONS.pdf

414.6Kb

10.MAMB_VOLUM_I_CAP_10_BIBLIOGRAFIA.pdf

3.098Mb

11.MAMB_VOLUM_II_1de6.pdf

8.168Mb

12.MAMB_VOLUM_II_2de6.pdf

7.578Mb

13.MAMB_VOLUM_II_3de6.pdf

7.434Mb

14.MAMB_VOLUM_II_4de6.pdf

7.228Mb

15.MAMB_VOLUM_II_5de6.pdf

7.353Mb

16.MAMB_VOLUM_II_6de6.pdf

10.07Mb

17.MAMB_VOLUM_III_1de3.pdf

11.11Mb

18.MAMB_VOLUM_III_2de3.pdf

6.787Mb

19.MAMB_VOLUM_III_3de3_glossari.pdf

14.59Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)