Disseny i desenvolupament d'un programa de relaxació vivencial aplicada a l'aula

Author

López González, Luis

Director

Bisquerra Alzina, Rafel

Álvarez González, Manuel

Date of defense

2010-12-16

ISBN

9788469402412

Legal Deposit

B.7760-2011Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Abstract

Aquesta tesi es tracta d'una recerca-acció en la qual hi intervenen la pràctica totalitat de l'alumnat i vuit professors de l'Institut Mediterrània de Castelldefels (des de 1r d'ESO a 2n Batxillerat) . El Programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l'Aula) és d'elaboració pròpia i parteix de dues fonts. D'una banda, l'experiència i el treball previs de l'investigador que es concreten en un estudi de revisió i l'anàlisi dels diferents mètodes de relaxació existents del qual se n'extrau la conclusió de que hi ha dotze recursos psicofísics de relaxació els quals formaran el contingut del programa. En segon lloc, s'hi aprofita l'avaluació de les necessitats reals del centre, realitzat durant un assessorament del Programa d'Educació per a la Salut a partir del qual es va arribar a la concreció del problema i a la corresponent <i>hipòtesi-acció</i>. <br/><br/>La recerca-acció consta de sis fases: <I>1) Diagnòstic; 2) Hipòtesi-acció; 3) Disseny del programa: 4) Realització del programa (Formació del professorat i Intervenció a l'aula), 5) Presentació i anàlisi dels resultats</I> i<I> 6) Avaluació i seguiment.</I> <br/><br/>L'avaluació del programa és qualitativa-quantitativa i parteix com a estructura base del Model CIPP d'Stufflebeam, tot responent als criteris d'<I>impacte, efectivitat, sostenibilitat i transportabilitat.</I> Aquesta es duu a terme mitjançant una quinzena d'instruments la majoria dels quals són de creació pròpia i altres ja validats. Pel que fa a l'avaluació del <I>contex</I>t, es fa una anàlisi de les característiques del centre, un estudi dels hàbits personals i familiars, del clima d'aula, de la competència emocional, de la competència relaxatòria i del rendiment acadèmic. Tanmateix, després d'avaluar l'<I>input</I> del programa, en què s'analitzen recursos, obstacles i coherència interna, s'avalua el procés mitjançant l'anàlisi de dades dels estudis realitzats durant les dues estratègies d'intervenció: la <I>formació del professorat </I>(aprenentatge, pràctica personal, valoració de la formació ) i la <I>intervenció a l'aula</I> (compromís de l'alumnat, diari-acció, qüestionaris d'avaluació). Finalment, el <I>producte,</I> a l'igual que el procés, és avaluat tant des de la perspectiva dels docents com la dels alumnes mitjançant qüestionaris específics i sessions productives, així com un Test d'Aptitud Relaxatòria, un Estudi correlacional finals i una Anàlisi de regressió lineal múltiple. <br/><br/>Els resultats mostren que es cumpleix pràcticament la totalitat de la hipòtesi-acció: s'ha millorat la competència relaxatòria de l'alumnat, que calia millorar, mitjançant el Programa TREVA. La relaxació ha produït efectes positius individuals en el benestar subjectiu de l'alumnat, en la concentració i en l'atenció envers les tasques d'aprenentatge i ha afavorit el clima d'aula. A la llarga, es creu que podria ajudar a millorar el rendiment acadèmic. Es demostra d'aquesta manera que la relaxació a l'aula pot esdevenir un recurs psicopedagògic per afavorir la tasca docent. <br/>D'altra banda, la recerca indica l'estreta relació que hi ha entre l'aplicació del Programa TREVA i la competència relaxatòria assolida i que hi ha correlacions estadísticament significatives entre l'avaluació del Programa TREVA, la competència relaxatòria, la competència emocional i clima d'aula. No n'hi ha correlació, en canvi, entre l'avaluació del programa i el rendiment acadèmic. <br/><br/>Es demostra que l'educació emocional i el clima d'aula influeixen en el rendiment acadèmic i que el Programa TREVA, la relaxació i l'educació emocional poden desenvolupar el clima d'aula. També es confirma que la relaxació, el clima d'aula i el rendiment acadèmic són predictors de l'educació emocional, així com el clima d'aula i l'educació emocional ho són del nivell de relaxació de l'alumnat. <br/><br/>En definitiva, el Programa TREVA ha tingut un bon impacte, és efectiu, sostenible i transportable.


<I>"Design and development of an experiential relaxation program applied to the classroom"<br/><br/>TEXT: <br/><br/>Action research qualitative and quantitative, correlational study of relaxation, classroom climate, emotional competence and academic achievement wich involved 8 teachers, n = 420 students and the researcher. <br/><br/>A study-review of 44 different methods of relaxation leads to the conclusion that there are 12 different psychophysical resources that lead to the contents of TREVA Program (Experiential Relaxation Techniques Applied to the Classroom) own creation. Bases are proposed for a new scientific model of relaxation: experiential relaxation. First, teachers were trained and then those involved in their own classrooms for several weekly cycles. The program was evaluated with the Stufflebeam CIPP Model (Context, input, process and product) by 16 instruments, some of his own creation including a relaxation School Scale and Scale 36 items (post) and a Relaxation Proficiency Test inspired in the skills and states "R" (Smith, 2001).<br/><br/>The results indicate that the program TREVA exceeded the criteria of impact, effectiveness, sustainability and portability and improved competition relajatoria of students somewhat more in boys than girls but no difference in academic factor. The relaxation in the classroom improved subjective well-being, care and classroom climate. Statistically significant correlations were found between competition relajatoria, emotional education, classroom climate, and academic performance TREVA Program except between program and academic performance. After doing Schefée test, one finds, among other predictions, that the climate of the classroom is under the jurisdiction of relajatoria proficency and TREVA Program evaluation; that Relajatoria Aptitude Test predicts TREVA's Program Assessment and emotional competence predicts performance academic. <br/><br/>This raises the interest in developing the experiential relaxation model, implement the TREVA Program in other educational ages and further investigate the relationship between the assiduous practice of relaxation and academic performance. </I>


RESUMEN:<br/><br/>"DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE RELAJACIÓN VIVENCIAL APLICADA AL AULA"<br/><br/>Investigación-acción cuantitativa-cualitativa y estudio correlacional entre relajación, clima de aula, competencia emocional y rendimiento académico. <br/><br/>Participan 8 profesores (y el investigador); n=420 alumnos (de ESO y bachillerato, 12-18 años). <br/><br/>Se proponen las bases para un nuevo modelo de científico de relajación: relajación vivencial.<br/> <br/>De un estudio-revisión de 44 métodos diferentes de relajación se llega a la conclusión de que existen 12 recursos psicofísicos distintos que dan lugar a los contenidos del Programa TREVA de creación propia (12 Técnicas de Relajación Vivencial Aplicada al Aula: autoobservación, respiración, visualización, voz-habla, letting-go, conciencia sensorial, postura, movimiento, energía, focusing, silencio mental y centramiento). <br/><br/>Primero se formó a los docentes y a continuación, estos intervinieron en sus propias clases durante varios ciclos semanales. <br/><br/>Se evaluó el programa con el Modelo CIPP de Stufflebeam (contexto, input, proceso y producto) mediante 16 instrumentos, algunos de creación propia entre ellos una Escala de Relajación Escolar de 36 ítems, un Test de Aptitud Relajatoria inspirada en las habilidades "R" y estados "R" (Smith, 2001), una Escala de Clima de aula, el Cuestionario Reducido de Educación Emocional y las calificaciones finales. <br/><br/>Los resultados indican que el Programa TREVA superó los criterios de impacto, efectividad, sostenibilidad y transportabilidad y mejoró la competencia relajatoria de los alumnos un tanto más en niños que en niñas pero sin diferencias por factor nivel académico. La relajación en el aula mejoró el bienestar subjetivo, la atención y el clima de aula. Se hallaron correlaciones estadísticamente significativas entre competencia relajatoria, educación emocional, clima de aula, Programa TREVA y rendimiento académico. Al hacer prueba de Schefée, se comprueba, entre otras predicciones, que el clima del aula depende de la competencia relajatoria y de la evaluación del Programa TREVA; que el Test de Aptitud Relajatoria predice la evaluación del Programa y que la competencia emocional predice el rendimiento académico. <br/><br/>El Programa TREVA se ha aplicado de manera diversa en una docena de centros escolares catalanes de infantil, primaria y secundaria. <br/><br/>El desarrollo de la competencia relajatoria y emocional mejora el rendimiento académico por lo que el PROGRAMA TREVA puede contribuir a prevenir el fracaso escolar.

Keywords

Educació emocional; Atenció; Estrès escolar; Relaxació

Subjects

371 - Education and teaching organization and management

Knowledge Area

Ciències de l'Educació

Documents

LLG_TESI.pdf

3.418Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)