Art i desig. L'obra artística, font de desitjos encoberts

Author

Febrer Martín, Mònica

Director

Palomer Mateos, Pilar

Date of defense

2009-12-21

ISBN

9788469299760

Legal Deposit

B.11471-2010



Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Pintura

Abstract

Aquesta tesi és un estudi de com i perquè l'home s'apropia, altera i genera diferents d'objectes "artificis" en el context artístic contemporani per a construir la seva identitat. Aquesta respon a desitjos encoberts des del seu propi cos i és per això que fer un anàlisi de l'artifici, on projecta el seu "jo", ha permès despullar l'home de sentits i arribar a generar preguntes i apropar-nos a algunes respostes sobre la identitat, que han permès conèixer, de manera més autèntica, les realitats que amaga en el seu propi cos.<br/><br/>Habitualment els estudis que s'han fet en art contemporani sobre "el doble" han estat basats en l'anàlisi d'un mateix tipus d'objecte "formal", quan aquesta manera d'operar ha pogut limitar l'estudi i conseqüentment acotar possibles conclusions. El que s'ha perseguit en aquesta tesi ha estat demostrar, mitjançant els diferents capítols, com la diversitat de l'objecte artificial pot respondre a un mateix sentit pel que fa la projecció del "jo" en l'objecte.<br/><br/>En el primer capítol de la tesi es fa un recorregut per mites i fabulacions per tal que pugui ser constatat, al final de la tesi, com el sentit, les respostes i els interrogants d'aquests/es han arribat a tenir una important presència en el context artístic actual. <br/><br/>Sota l'interrogant de ..la natura pot ser artifici? està basat el segon capítol de la tesi on, fent un recorregut des del macrocosmos fins al microcosmos es fa una apropiació d'algunes de les darreres obres artístiques per veure com respon l'artifici dins d'aquests dos contextos. El "sublim artificial" i com aquest forma part del paisatge contemporani tanca el capítol.<br/><br/>En el capítol tercer, es fa un estudi de l'objecte artificial com a "generador" de sentit en el context de l'art i s'analitza aquest fet des de dues perspectives diferents: l'erotisme i el fracàs. Per tal de analitzar el fracàs, s'ha fet l'apropiació d'algunes obres que generen el seu discurs des de la disfuncionalitat, l'accident o l'absurd.<br/><br/>En el quart capítol s'han analitzat les diferents formes que pot adoptar el Posthumà en l'art contemporani i el com i el perquè d'algunes de les raons per les quals aquest pot esdevenir esclau. Dins de l'anàlisi de la forma d'aquest cossos artificials s'ha fet un recorregut que va de l'artefacte a la màquina, de l'autòmat al robot de l'ortopèdia a la pròtesis i a les prolongacions.<br/><br/>La intenció del cinquè capítol ha estat motivar el sorgiment de preguntes sobre quines són les maneres en què l'objecte artificial es "comporta" (rols) dins del llenguatge de l'art, i per tal de fer un apropament a la seva "essència" com a "ens", s'ha fet des de la postura que defensa Heidegger, la qual parteix de la manera d'entendre l'ànima en el pensament d'Aristotèlic. Tanmateix, s'ha fet un estudi de certes obres on el comportament de l'objecte respon a alguns tipus de manifestacions que fomenten la il·lusió animista: el moviment, l'electricitat, la projecció lumínica i la sonoritat. Per últim s'ha parlat de l'automatisme com acte de creació.<br/><br/>El sisè capítol actuar sota les bases de la dialèctica de la poètica i de l'estètica de l'objecte tecnològic. S'han comparat obres de diferents artistes per analitzar de les diferents postures i s'ha fa un estudi del "perquè" de l'insistència en l'ús de l'estètica barroca en el referent tecnològic.<br/><br/>El setè capítol, l'estudi de l'artifici en el meu treball artístic, te caràcter d'epíleg ja que fa apologia del discurs de la tesi.<br/><br/>En el capítol vuit s'ha arribat a les conclusions de la tesi i s'ha explicitat la bibliografia utilitzada per a defensar algunes de les postures i posicionaments durant la redacció.


<I>"Art and wish. The artistic work, a source of hidden wishes"<br/> <br/>TEXT:<br/><br/>This thesis is a study of whys and wherefores man takes possession of, alters and generates different objects "tricks" in the contemporary artistic context in order to build their identity. <br/><br/>In the first chapter of the thesis looks over some myths and fables to check, as the sense, the answers and the questions fables of these have arrived to have an important presence in the appliance that appears in art to today.<br/><br/>Under the query can be nature skill? The second chapter is based on the thesis, making a journey from the microcosm to the macrocosm is an appropriation of some of the latest works of art to see how the artifice in these two contexts does. The "sublime artificial" and how this part of the contemporary landscape closes the chapter.<br/> <br/>The third chapter is a study of the artificial object as a "generator" of meaning in the context of art and analyses this fact from the eroticism and from failure. <br/><br/>In the fourth chapter looks at the different ways you can adopt Posthumous in contemporary art and the reasons for this may become a slave. <br/><br/>The fifth chapter is intended to motivate the emergence of questions about what are the ways in which artificial object "implies" (roles) within the language of art, and to make an approach to its "essence" as "us" is from a position heideggerian which starts from the understanding of the soul in Aristotelian thought. However, a study of works on the object that appeared to respond to events that promote illegal animistic thinking. In the same chapter speaks of automatism as act of creation. <br/>The sixth chapter operates under the rules of the dialectic of poetics and aesthetics of the object technology. Works of different artists are compared to analyze the positions taken and a study of "because" the insistence on the use of the Baroque style in the technical reference. <br/><br/>The seventh chapter, the epilogue is the study of artifice in my work and finally, chapter eight, clarifying the conclusions that could get the thesis finished. </I>

Keywords

Objecte artificial (Art); Jo (Psicologia); Desitjos; Identitat; Art contemporani

Subjects

75 - Painting

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Documents

MFM_TESI.pdf

16.36Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)