El paisatge com espai d'immersió en el procés creatiu. L'experiència a Menorca com a vivència personal

Author

Garriga Camps, Pau

Director

Mata Benedicto, Josep

Date of defense

2014-09-10

Legal Deposit

B 2191-2015

Pages

532 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Pintura

Abstract

Aquest treball planteja i desenvolupa el tema del paisatge com espai físic, mental i emocional en l'experiència vital del procés de creació. Es planteja el paisatge també com el resultat del diàleg entre la teoria i la pràctica, el pensament i l'acció sobre el territori. Tot i l'aparició de noves publicacions que tracten el tema del paisatge, considerem interessant poder fer una aproximació al tema des de l'àmbit artístic i l'experiència directa i emocional amb allò que entenem per paisatge. Ens interessa posar de manifest la relació que s'estableix entre l'experiència creativa i el mateix concepte de paisatge, qüestionant-nos d'aquesta manera el paper dels llocs en la configuració dels imaginaris. La tesi s'estructura en dues parts. La primera aborda el paisatge fent una revisió dels aspectes teòrics i conceptuals que es consideren més rellevants, incidint també en allò que s'entén per sentit de lloc i les noves transformacions actuals, així com el vincle del paisatge i l'experiència; com una proposta de 'constants tipològiques' que es donen en determinades formes de sentir i percebre allò que ens envolta. Seguidament, en la segona part, un cop fet un repàs dels referents artístics principals, s'aborda d'una forma experimental i directa la relació del procés creatiu amb el paisatge. Concretament, la part del treball de camp es porta a terme per diferents indrets de l'illa de Menorca, per la vinculació emotiva i el coneixement previ del territori. En síntesi, cal remarcar que aquesta tesi incideix en les noves idees que suggereixen i entenen el paisatge com una vivència emocional.


This paper presents and develops the theme of landscape as physical space, mental and emotional life experience of the creative process. It also considers the landscape as a result of the dialogue between theory and practice, thought and action on the land. Despite the emergence of new publications that deal with the subject of landscape, it is interesting to consider making an approach to the art world from direct experience and what we mean by emotional landscape. We are interested in revealing the relationship between the creative experience and the concept of landscape, thus questioning us about the role of the configuration of imaginary places. The thesis is divided in two parts. The first deals with the landscape with a review of conceptual and theoretical aspects that are considered more relevant, which also focus on what is meant by the new sense of place and the current transformations, as well as the connection of landscape and experience, as a proposal of ‘typological constants' that occur in certain forms of feeling and perceive what surrounds us. Then in the second half, once a review of the main artistic references is made, it is addressed as an experimental and direct relationship with the landscape of the creative process. Specifically, the field work is done by different parts of the island of Minorca, by linking emotional and prior knowledge of the territory. In conclusion, it should be noted that this thesis focuses on new ideas that suggest and understand the landscape as an emotional experience.


Este trabajo plantea y desarrolla el tema del paisaje como espacio físico, mental y emocional en la experiencia vital del proceso de creación. Se plantea el paisaje también como el resultado del diálogo entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción sobre el territorio. A pesar de la aparición de nuevas publicaciones que tratan el tema del paisaje, consideramos interesante poder hacer una aproximación al tema desde el ámbito artístico y la experiencia directa y emocional con lo que entendemos por paisaje. Nos interesa poner de manifiesto la relación que se establece entre la experiencia creativa y el mismo concepto de paisaje, cuestionándose de esta forma el papel de los lugares en la configuración de los imaginarios. La tesis se estructura en dos partes. La primera aborda el paisaje haciendo una revisión de los aspectos teóricos y conceptuales que se consideran más relevantes, incidiendo también en lo que se entiende por sentido de lugar y las nuevas transformaciones actuales, así como el vínculo del paisaje y la experiencia; como una propuesta de 'constantes tipológicas' que se dan en determinadas formas de sentir y percibir lo que nos rodea. Seguidamente, en la segunda parte, una vez hecho un repaso de los referentes artísticos, se aborda de una forma experimental y directa la relación del proceso creativo con el paisaje. Concretamente, la parte del trabajo de campo se lleva a cabo por diferentes lugares de la isla de Menorca, por la vinculación emotiva y el conocimiento previo del territorio. En síntesis, hay que remarcar que esta tesis incide en las nuevas ideas que sugieren y entienden el paisaje como una vivencia emocional.

Keywords

Paisatge en l'art; Paisaje en el arte; Landscape in art; Escultura; Sculpture; Land art; Art contemporani; Arte contemporáneo; Contemporary art

Subjects

73 - Plastic arts

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Documents

PGC_TESI.pdf

33.31Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)