L’adaptació a la llengua catalana dels noms dels vegetals procedents d’Amèrica i llur incidència en la lexicografia

Author

Marrugat Cuyàs, Ramon

Director

Ginebra Serrabou, Jordi

Date of defense

2015-02-16

Legal Deposit

T 890-2015

Pages

774 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana

Abstract

Aquesta tesi estudia sistemàticament les denominacions que han rebut i reben en català els vegetals procedents d’Amèrica. Vol ser, així, una contribució a la lexicologia històrica, a la terminologia botànica i a la lexicografia. El camp de recerca sembla que té especial interès perquè —a diferència del que passa normalment en els estudis d’història del lèxic— podem fixar perfectament el moment històric en què va començar la nova irrupció onomasiològica. L’oportunitat d’observar, en un període conegut i limitat en el temps, l’entrada d’un grup de mots i accepcions en una llengua que compta amb una estructura i un corpus lèxic que bàsicament ja són els actuals presenta un atractiu particular. Els mots que designen vegetals tenen, no solament en català, una problemàtica molt específica: la polisèmia, la sinonímia, l’homonímia, els lliscaments semàntics, la metàfora, la sinècdoque, etc., configuren un camp lèxic complex i sense parió, en el qual la dialèctica establerta entre les tendències homogeneïtzadores de la llengua general i la fragmentació dialectal pren la base a partir d’una primera matèria, com són les plantes, d’identificació varietal força voluble i prou complicada. La tesi parteix d’un inventari lèxic, configurat amb les aportacions tant de la lexicografia general, com de la dialectal i de l’especialitzada, complementat amb la constància escrita de fonts a l’abast, documentals i literàries.


Esta tesis estudia sistemáticamente las denominaciones que han recibido y reciben en catalán los vegetales procedentes deAmérica. Quiere ser, así, una contribución a la lexicología histórica, a la terminología botánica y a la lexicografía. El campo de investigación parece que tiene especial interés porque —a diferencia de lo que pasa normalmente en los estudios de historia del léxico— podemos fijar perfectamente el momento histórico en que empezó la nueva irrupción onomasiológica. La oportunidad de observar, en un período conocido y limitado en el tiempo, la entrada de un grupo de palabras y acepciones en una lengua que cuenta con una estructura y un corpus léxico que básicamente ya son los actuales presenta un atractivo particular. Las palabras que designan vegetales tienen, no solamente en catalán, una problemática muy específica: la polisemia, la sinonimia, la homonimia, los desplazamientos semánticos, la metáfora, la sinécdoque, etc., configuran un campo léxico complejo y sin parangón, en el cual la dialéctica establecida entre las tendencias homogeneizadoras de la lengua general y la fragmentación dialectal adquiere la base a partir de una primera materia, com son las plantas, de identificación varietal muy voluble y harto compleja. La tesi parte de un inventario léxico, configurado con las aportaciones tanto de la lexicografía general, com de la dialectal y de la especializada, complementado con la constatación escrita de fuentes disponibles, documentales y literarias.


This thesis analyzes the names the vegetables from America have received in Catalan. It is a contribution to historical lexicology, to botanical terminology, and to lexicography. The field of research has special interest because —differently from what happens in current research on history of lexis— we can fix precisely the historical date of the begining of the new onomasiologic emergence. The opportunity to observe, in a clearly known and delimited period, the arrival of a set of words and meanings in a language with a formed structure and lexical corpus presents a special interest. Words denoting vegetables have, not only in Catalan, a specific set of problems: polisemy, synonymy, homonymy, semantic change, metaphor, synecdoche, etc. They shape a very complex lexical field, in which the dialectical war between homogeneous trends of general language and dialectal breakup gets its sense from a first raw material, the vegetables, a reality with a lot of varietal possibilities very difficult to identify. The starting point of the thesis is a lexical inventory, made up with contributions from general lexicograhy, dialectal lexicography, and specialised lexicography, complemented with written evidence from available sources, both documentary and literary sources.

Keywords

lexicografia; història de la llengua; botànica; lexicografía; historia de la lengua; botánica; lexicography; history of the language; botanics

Subjects

58 - Botany; 80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology; 81 - Linguistics and languages; 9 - geography. Biography. History

Documents

Tesi.pdf

15.52Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)