Anàlisi funcional de la regió N-terminal de l'HMG-CoA reductasa d'Arabidopsis

 

Files in this item

This item appears in the following Collections