Onomàstica del terme municipal de Calafell

Author

Hugué, Joan

Director

Moran i Ocerinjauregui, Josep, 1944-

Tutor

Boix, Emili, 1956-

Date of defense

2015-06-29

Legal Deposit

B 19062-2015

Pages

348 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia

Abstract

En citar L’Onomàstica del Terme Municipal de Calafell ens referim a la recerca, l’estudi i la recopilació dels noms propis que existien en aquest municipi i en el seu terme pels voltants de l’any 1950, i en llurs evolucions posteriors fins a situar-nos en els temps actuals. OBJECTIU DE LA TESI.- El motiu que ha impulsat a realitzar aquest treball ha estat el de recollir –amb certa urgència – aquells noms de lloc que varen existir i que avui ja no hi són pel fet de la ingent i massiva edificació que s’ha realitzat en el terme durant els darrers seixanta anys, la qual edificació ocupa, avui, el 33% de la seva superfície, mentre que l’any 1948, no arribava al 2%. Per consegüent, una gran part dels topònims d’aquella època actualment ja no existeixen, atès que romanen sepultats sota dels edificis i dels carrers que s’hi han construït. Quant als antropònims, molts també han desaparegut pel fet de l’enderrocament d’aquelles vivendes unifamiliars compostes de baixos i dalt que configuraven el nucli poblat de la Platja de Calafell. Cada una tenia el seu renom o nom de casa i el mencionaven, ineludiblement, com a referència i identificació de la família que hi vivia. Doncs avui, aquelles cases han estat reemplaçades per edificacions de diversos pisos d’alçada i, consegüentment, aquell renom o nom de casa tampoc existeix. Només roman guardat dins de la memòria de les poques persones que queden d’aquella època i que amb molta predisposició ens l’han facilitat. DESENVOLUPAMENT ARGUMENTAL.- Com a complement de la part essencial de la tesi que és l’Inventari Onomàstic –i que configura el corpus del treball– expressarem a continuació les parts prèvies que hi són incloses a mode d’introducció. Són les següents: a).-El nom del municipi, que ens diu que Calafell ja apareix escrit per primera vegada el 17 d’octubre de l’any 999. b).-El territori estudiat, que ens mostra la situació i extensió del terme, el qual té com a límit la mar Mediterrània i que afronta amb els municipis de Cunit, de Castellet i la Gornal, de Bellvei, i de Vendrell. c).-La llengua del municipi, que és el català de transició de l’oriental a l’occidental. d).-Els antecedents històrics dels quatre nuclis de població que integren el municipi: el Poble antic, el llogaret de Montpaó, la Platja de Calafell i Segur de Calafell. e).-Les heretats que hi han hagut en el seu terme. f).-L’entorn rural en què es desenvolupen àmpliament les particularitats de les cases de pagès, les collites, els corrals i la ramaderia, les pallisses, les eres, les barraques de pedra seca, les sínies, el bosc, les garrigues i els conreus, la fauna i la flora, etc. etc. g).-La vida marinera, en que s’expressen aspectes peculiars i propis d’aquest entorn: la pesca i els diferents sistemes, els nusos mariners, els núvols i llurs presagis, els vents i el que comporten, els talassònims, els peixos que s’hi pescaven, els ocells marins que hi havia. etc. CONCLUSIÓ .-Amb la recopilació que s’ha fet, aquells noms de lloc i de persona desapareguts romandran per sempre més dins del text d’aquesta tesi, i esdevindrà un patrimoni lingüistico-cultural per al municipi i per al país. Alhora pot servir, perfectament, com a punt de partida d’una nova investigació i estudi de les diferents parts que la componen. INVENTARI ONOMÀSTIC DEL TREBALL.- Està compost de 260 pàgines i conté tots els topònims i antropònims recollits i pertanyents al poble i terme municipal de Calafell.


This thesis is based on the research, study and compilation of proper names that existed in this municipality and surroundings around the year 1950, as well as the analysis of their evolution up to the present day. AIM OF THE THESIS: The reason to carry out this research was to gather -with some urgency­the place names that no longer exist due to the massive building that took place in this municipality in the last sixty years. Nowadays, 33% of the territory is built-up, in contrast to the 2% in 1948. Consequently, many of the toponyms of that time are gone, as they remain buried under the present-day buildings and streets. Regarding anthroponyms, many of them are also gone due to the demolition of two-floor single-family houses in the seaside neighbourhood of Calafell. Each house used to have a nickname of its own, used to identify or refer to the family who lived there. Those houses have been replaced by several-story-high buildings. Therefore, that nickname or house name isn't used anymore. It exists only in the memory of some people who remain from that time, who were more than willing to share them. CONTENT OF THE THESIS: Besides the 210-page onomastic inventory containing the toponyms and antroponyms which have been gathered, the thesis offers historical background of the village and a description of the rural environment, the fishing history and the geography of the three populated areas within the municipality. CONCLUSION: Thanks to the compilation carried out, proper names of people and places which are no longer used will remain within this thesis. This constitutes an important linguistic and cultural heritage for the municipality and for the country. Besides, this thesis can also become the starting point of a new research and study on its different aspects.

Keywords

Onomàstica; Onomástica; Onomastics; Toponímia; Toponimia; Toponymy; Noms de persona; Nombres personales; Personal names; Calafell (Catalunya); Calafell (Cataluña); Calafell (Catalonia)

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Note

Programa: Estudis avançats en llengua i literatura catalanes

Documents

JHiR_TESI.pdf

1.870Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)