La veu dels nens: experiències dels escolars de primària al voltant de la salut

Author

Muñoz Garcia, Araceli

Director

Larrea Killinger, Cristina,

Date of defense

2015-05-19

Legal Deposit

T 1583-2015

Pages

356 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquesta tesi explora les experiències quotidianes dels nens i nenes per tal d’examinar com es construeixen i gestionen els significats al voltant de la salut, el patiment i la malaltia en les seves vides. S’estudia tota una sèrie de continuïtats observades entorn a les seves vivències en relació amb la salut, aprofundint en els elements que els/les nens/es associen amb un cos sa o poc sa, i els quals formen part de les seves experiències i representacions sobre salut, així com en aquells factors que ells/es pensen que contribueixen a assolir un estat de benestar o que poden ser perjudicials per a la seva salut. També, s’indaga en els diferents coneixements al voltant de la salut que els arriba tant mitjançant els discursos dels adults com de les pràctiques quotidianes que realitzen; en com els/les nens/es assignen les responsabilitats sobre la cura del cos i de la salut i en com s’impliquen en les activitats per preservar el seu benestar. Finalment, s’analitzen els relats on els/les nens/es reflexionen sobre els seus cossos, i aquelles narracions on parlen d’alguna experiència de commoció o pertorbació en les seves vides. Un acostament a la realitat intersubjectiva ha permès copsar com les experiències quotidianes dels/les nens/es al voltant de la salut estan vinculades tant amb altres experiències com amb un conjunt de significats compartits, de representacions culturals i de pràctiques socials que interactuen entre si per tal de configurar la seva realitat a l’entorn de la salut i la malaltia. Tanmateix, s’ha fent servir una aproximació a les experiències en salut derivat de la pròpia perspectiva dels nens i nenes, considerant a aquests/es no només com a descobridors dels significats que provenen de la seva realitat sinó també com a creadors d’aquests significats a través de les seves pròpies comprensions i interpretacions.


Esta tesis explora las experiencias cotidianas de los niños y niñas para examinar cómo se construyen y gestionan los significados alrededor de la salud, el sufrimiento y la enfermedad en sus vidas. Se estudia toda una serie de continuidades observadas entorno a sus vivencias en relación con la salud, profundizando en los elementos que los/as niños/as asocian con un cuerpo sano o poco sano, y los cuales forman parte de sus experiencias y representaciones sobre salud, así como en aquellos factores que ellos/as piensan que contribuyen a lograr un estado de bienestar o que pueden ser perjudiciales para su salud. También, se indaga en los diferentes conocimientos alrededor de la salud que les llega tanto mediante los discursos de los adultos como de las prácticas cotidianas que realizan; en cómo los/as niños/as asignan las responsabilidades sobre el cuidado del cuerpo y de la salud y en cómo se implican en las actividades para preservar su bienestar. Finalmente, se analizan los relatos donde los/as niños/as reflexionan sobre sus cuerpos, y aquellas narraciones donde hablan de alguna experiencia de conmoción o perturbación en sus vidas. Un acercamiento a la realidad intersubjectiva ha permitido examinar cómo las experiencias cotidianas de los/as niños/as alrededor de la salud están vinculadas tanto a otras experiencias como a un conjunto de significados compartidos, de representaciones culturales y de prácticas sociales que interactúan entre sí para configurar su realidad entorno a la salud y la enfermedad. Asimismo, se ha utilizado una aproximación a las experiencias en salud derivado de la propia perspectiva de los niños y niñas, considerando a estos/as no sólo como descubridores de los significados que provienen de su realidad sino también como creadores de estos significados a través de sus propias comprensiones e interpretaciones.


This thesis explores the everyday experiences of children in order to examine how they build and manage the meanings around health, pain and illness in their lives. It studies a series of continuities observed around their experiences related to health, going into more depth on the elements that children associate with a healthy or unhealthy body, and which form part of their experiences and representations of health, as well as in those factors they think contribute to accomplish a state of wellbeing or that may be harmful to their health. It also investigates the different understandings about health that come both through the speeches of adults and everyday practices they engage in; how children assign responsibilities for body and health care and how they get involved in the efforts to preserve their wellbeing. Finally, it analyses the narratives where children reflect on their bodies, and those accounts where they talk about some experience of commotion or disruption in their lives. An approach to the intersubjective reality has allowed us to understand how children’s everyday experiences around health are linked both to other experiences and to a set of shared meanings, cultural representations and social practices that interact to configure their reality related to health and illness. We also used a way to come close to health experiences derived from the perspectives of children themselves, taking them into account not only as discoverers of meanings that come from their reality but also as creators of these meanings through their own understanding and interpretations.

Keywords

nens; salut; experiència; niños; salud; experiencia; children; health; experience

Subjects

3 - Social Sciences

Documents

tesi.pdf

39.98Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)