La enseñanza del léxico español del fútbol a estudiantes chinos de ELE 

    Ji, Ran (Date of defense: 2017-11-23)

    En aquesta tesi em plantejo com a objectiu últim elaborar una proposta de materials didàctics centrats en el lèxic del futbol per a estudiants xinesos d'ELE (Espanyol com a Llengua Estrangera) interessats a desenvolupar ...