El mercado español de fabricantes de pinturas: estudio diagnóstico

dc.contributor
Universitat Ramon Llull. IQS SE i SM - Mètodes Quantitatius (2015 - )
dc.contributor.author
Diloy Barrio, José Luis
dc.date.accessioned
2016-02-16T15:43:31Z
dc.date.available
2016-02-16T15:43:31Z
dc.date.issued
2016-01-18
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/351963
dc.description.abstract
Aquesta tesi doctorat analitza la situació del mercat espanyol de pintures. S’ha realitzat un estudi diagnòstic del mercat espanyol de fabricants de pintures a partir d’una descripció macroeconòmica i amb posterioritat ha estat validat amb la utilització del mètode Delphi en dues voltes, mes tres entrevistes per a confirmar els resultats obtinguts en el qüestionari de la segona volta. Els resultats s’agrupen en nou característiques: el nombre d’empreses i la seva grandària, la seva rendibilitat, el desequilibri entre importació i exportació, la manca d’internacionalització, l’estructura financera de les empreses, la competència, el medi ambient i la seguretat, la investigació i formació en el sector de pintures i l’evolució del sector a mig termini tenint en compte l’efecte que ha tingut la crisi financera del 2007 sobre el sector. La descripció macroeconòmica del sector, en aquest estudi, ha evidenciat la dificultat de trobar dades precises sobre les magnituds estudiades així com les derivades de la poca estandardització de les classificacions utilitzades en la definició de productes. El “panel” d’experts consultat ha arribat a un consens respecte de les característiques principals d’aquest mercat en 18 de les 32 preguntes del qüestionari, en les 14 restants no s¨ha assolit totalment però si dins el diferents grups d´experts. Las entrevistes posteriors han confirmat globalment els resultats. Aquest estudi ha confirmat que el sector està en retrocés i davant la necessitat d’una reconversió. Les conclusions d’aquest treball es podrien aprofitar per a reflexionar sobre les mesures a proposar i les accions a efectuar per a la millora del sector.
cat
dc.description.abstract
La presente tesis doctoral analiza la situación del mercado español de pinturas. Se ha realizado un estudio diagnóstico del mercado español de fabricantes de pinturas partiendo de una descripción macroeconómica y posteriormente se ha validado utilizando el método Delphi en dos rondas con expertos, más tres entrevistas para confirmar los resultados obtenidos en el cuestionario de la segunda ronda. Los resultados se agrupan en nueve características: el número de empresas y su tamaño, su rentabilidad, el desequilibrio entre importación y exportación, la falta de internacionalización, la estructura financiera de las empresas, la competencia, el medio ambiente y la seguridad, la investigación y formación en el sector de pinturas y la evolución a medio plazo considerando el efecto que ha tenido la crisis financiera del 2007 sobre el sector. La descripción macroeconómica del sector, en este estudio, ha puesto en evidencia la dificultad de encontrar datos precisos con respecto a las magnitudes estudiadas, así como las derivadas de la falta de rigurosidad de las clasificaciones utilizadas en la definición de los productos. El panel de expertos consultado ha llegado a un consenso respecto a las características principales de este mercado, en 18 de las 32 preguntas del cuestionario, en las otras 14 no se ha alcanzado totalmente, pero si algunos grupos de expertos. Las entrevistas posteriores han confirmado globalmente los resultados. Este estudio ha constatado que el sector está en retroceso y ante la necesidad de una reconversión. Las conclusiones de este trabajo se podrían aprovechar para reflexionar sobre las medidas a proponer y las acciones a tomar para mejorar el sector.
spa
dc.description.abstract
This doctoral thesis dissertation, analyzes the situation of the Spanish paints and coatings market. A diagnostical study of the Spanish market of paints and coatings producers starting with a macro economical description and then we have validated it using the Delphi method. We did it in two round with the experts plus tree interviews to confirm the results obtained in the second round questionnaire. The results are grouped in nine characteristics: number of companies and their size, the profitability, the “disequilibrium” between imports and exports lack of internationalization, the financial structure of the companies, the competence, the safety and environment, the research and training in this sector and the medium-term evolution considering the effect of the 2007 financial crisis on the sector. The macroeconomic description of the sector, in this study, has made evident the difficulty to find accurate data on the variables studied, together with offer difficulties to find accurate data on the variables studied, derived from the lack of standardization of the nomenclatures used on the definition of the products. The consulted expert panel arrived to a consensus with respect to the main characteristics of this market. In 18 of the 32 questions, we arrived to a consensus, in the other 14 we did not reached a complete consensus, but we reached in some grups of expertses. The interviews has globally confirmed the results. The study has confirmed that the market it is “backwordmove” and need the necessity of reconversion. The conclusion of this work can be used to think about the measures to be proposal and the actions to be followed to improve the sector.
eng
dc.format.extent
189 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Universitat Ramon Llull
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Pinturas
dc.subject
Mercado español
dc.subject
Método Delphi
dc.subject
Paints
dc.subject
Pintures
dc.subject
Mercat espanyol
dc.subject
Mètode Delphi
dc.subject
Spanish market
dc.subject
Delphi method
dc.subject.other
Ciències Socials i Jurídiques
dc.title
El mercado español de fabricantes de pinturas: estudio diagnóstico
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
00
cat
dc.subject.udc
338
cat
dc.contributor.authoremail
jldiloy@telefonica.net
dc.contributor.director
González Sabaté, Lucinio
dc.embargo.terms
cap
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tesi_Jose_Luis_Diloy.pdf

3.371Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)