Validació de l'índex fràgil-vig i avaluació del seu valor pronòstic en les transicions entre graus de fragilitat en persones amb cronicitat complexa 

    Torné Coromina, Anna (Date of defense: 2023-02-02)

    Els objectius d’aquesta tesi són: validar a nivell psicomètric l’IF-VIG i avaluar l’ús clínic de la mesura seriada del grau de fragilitat i la seva evolució en el temps. Els resultats ens permeten dir que l’IF-VIG és una ...