L'onomàstica de Vinebre

Author

Veà Vila, Sílvia

Director

Navarro Gómez, Pere

Date of defense

2015-11-20

Pages

679 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana

Abstract

Aquest estudi ha pretès inventariar la major part possible de l’onomàstica, toponímia i antroponímia, lligada a Vinebre, municipi de la Ribera d’Ebre, i als seus pobladors. En concret, per la banda de la toponímia, s’han recollit, de fonts orals i escrites (des del segle XIV fins a l’any 1945), topònims del casc urbà i topònims del terme municipal. I, per la banda de l’antroponímia, s’han recollit els noms de persona trobats en les fonts escrites treballades, que van des del segle XIV fins a l’any 1939, darrer any de la guerra civil espanyola; també s’han recollit, de fonts orals, els noms de família o de casa vius en l’atualitat. Aquest gruix de dades ha estat ordenat en forma d’inventari, i dins de cadascuna de les entrades s’hi ha afegit informació relativa, tal com la transcripció fonètica en cas que la font hagi estat oral i la localització en les fonts escrites sempre que ha estat pertinent. A més, en el cas dels topònims, se n’ha indicat la situació. En el cas dels antropònims, si es tractava de noms de casa, també s’hi ha indicat la ubicació; i, en cas de cognoms, s’hi ha afegit el registre escrit més antic i informació relativa a la seua pervivència o abundància a la vila. En algun cas esporàdic, s’hi ha afegit informació etnopoètica relativa. D’altra banda, pel que fa als topònims recollits de fonts orals, s’han comparat amb el conjunt de fonts escrites treballades (des del segle XIV fins a l’any 1939) per intentar fer-ne un estudi sobre la possible etimologia. Paral·lelament, també s’han fet diverses anàlisis lingüístiques sobre totes les dades recollides: topònims i antropònims. Les anàlisis són de tipus formal, semàntic i dialectològic.


Este estudio ha pretendido inventariar la mayor parte posible de la onomástica, toponimia y antroponimia, relativa a Vinebre, municipio de la Ribera de Ebro, y a sus pobladores. En concreto, en cuanto a la toponimia, se han recogido, de fuentes orales y escritas (desde el siglo XIV hasta el año 1945), topónimos del casco urbano y topónimos del término municipal. Y, en cuanto a antroponimia, se han recogido los nombres de persona encontrados en las fuentes escritas trabajadas, que van desde el siglo XIV hasta el año 1939, último año de la guerra civil española; también se han recogido, de fuentes orales, los nombres de familia o de casa vivos en la actualidad. Este grueso de datos ha sido ordenado en forma de inventario, y dentro de cada una de las entradas se ha añadido información relativa, tal como la transcripción fonética en caso de que la fuente haya sido oral y la localización en las fuentes escritas siempre que ha sido pertinente. Además, en el caso de los topónimos, se ha indicado la situación. En el caso de los antropónimos, si se trataba de nombres de casa, también se ha indicado la ubicación; y, en caso de apellidos, se ha añadido el registro escrito más antiguo e información relativa a su pervivencia o abundancia a la villa. En algún caso esporádico, se ha añadido información etnopoética relativa. Por otro lado, en cuanto a los topónimos recogidos de fuentes orales, se han comparado con el conjunto de fuentes escritas trabajadas (desde el siglo XIV hasta el año 1939) para intentar hacer un estudio sobre la posible etimología. Paralelamente, también se han hecho varios análisis lingüísticos sobre todos los datos recogidos: topónimos y antropónimos. Los análisis son de tipo formal, semántico y dialectológico.


This study aimed to inventory the most possible of names, and names Personal names linked to Vinebre, municipality of Ribera d'Ebre, and its settlers. In particular, the side of the names have been collected from oral and written sources (from the fourteenth century until 1945), the village names and names the municipality. And the side anthroponymy have collected personal names found in written sources studied, ranging from the fourteenth century until 1939, the last year of the Spanish Civil War; have also been collected from oral sources, names of family or home alive today. This bulk data has been ordered in the form of inventory and within each of the entries we added information concerning, as the phonetic transcription if the source has been spoken and written sources on location whenever was relevant. In addition, in the case of names, it has indicated the situation. In the case of anthroponyms, if it names the home, it also indicated location; and, if surnames are added and the oldest written record information on their survival or abundance in the town. In some cases sporadic, it added information concerning Ethnopoetic. Moreover, regarding the names collected from oral sources were compared with all written sources worked (from the fourteenth century until 1939) to try to make a study on the possible etymology. Meanwhile, have also made several linguistic analysis on all data collected: place names. Analyses are of a formal semantic dialectological.

Keywords

onomàstica, toponímia; antroponímia, Vinebre; lingüística; onomástica, toponimia; antroponimia, Vinebre; lingüística; onomastics, toponymy; anthroponymy , Vinebre; linguistics

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i Humanitats

Documents

TESI.pdf

19.30Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)