Los municipios turísticos. Aspectos particulares de la ordenación y gestión de sus recursos turísticos, desde el punto de vista del derecho administrativo

Author

Gil Casion, Maria Ines

Director

Gifreu Font, Judith

Date of defense

2016-01-25

Pages

741 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

El fenomen turístic produir desequilibris Importants en els municipis, conseqüència de la afluència estacional o permanent de persones procedents d'altres llocs. Malgrat aquesta realitat evident, la legislació en l'àmbit local no reconeix una específica atribució de competències, ni una financiació proporcionada a aquests municipis. El reconeixement i exhaustiva regulació de la tipologia especial de municipi turístic podria corregir o almenys, pal·liar la problemàtica competencial i financera observada, així com donar una solució a alguns dels problemes actuals dels municipis turístics.


El fenómeno turístico produce desequilibrios importantes en los municipios, consecuencia de la afluencia estacional o permanente de personas procedentes de otros lugares. Pese a esta realidad evidente, la legislación en el ámbito local, no reconoce una específica atribución de competencias, ni una financiación proporcionada a estos municipios. El reconocimiento y exhaustiva regulación de la tipología especial de municipio turístico podría por tanto corregir o, al menos, paliar la problemática competencial y financiera observada, así como dar solución a algunos de los problemas actuales de los municipios turísticos.


The phenomenon of tourism and migration produces significant imbalances in the municipalities, resulting from seasonal or permanent influx of people from elsewhere. Despite this obvious reality, legislation at local level does not recognize a specific allocation of responsibilities, nor does it provide appropriate funding for these costs borne by these municipalities. The recognition and comprehensive regulation of these special-type tourist town municipalities would correct or at least mitigate these finance and competence problems, as well as going some way to solving a number of the problems experienced by the tourist towns

Keywords

turisme; desenvolupament sostenible; recursos turístics; turismo; desarrollo sostenible; recursos turísticos; tourism; sustainable development; tourist resources

Subjects

34 - Law. Jurisprudence

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

10.19Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)