Governance of Inter-Organizational Collaborations When Engaged in Open Innovation

Author

Bagherzadeh Niri, Mehdi

Director

Majchrzak, Ann

Codirector

Brunswicker, Sabine

Tutor

Wareham, Jonathan

Date of defense

2016-07-07

Pages

169 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. ESADE ADE - Direcció de Màrqueting, Direcció d'Operacions i Innovació, i Direcció de Sistemes d'Informació

Abstract

L'ús del coneixement extern, a través de projectes oberts i de col·laboració amb els socis externs, permet a les empreses resoldre amb eficàcia i eficiència els seus problemes d'innovació, generant així un major acompliment de la innovació. No obstant, molts projectes d'innovació oberta i de col·laboració no han pogut completar els seus objectius, tal com s'havia planejat inicialment. Els acadèmics han tractat d'examinar aquest problema mitjançant l'estudi del mecanisme de govern del procés de col·laboració en les fases de formació i execució dels projectes. Si bé aquests estudis han aportat coneixements importants, encara es sap poc sobre la naturalesa de la dinàmica de col·laboració i els atributs dels projectes que afecten els mecanismes de govern. En resposta, aquesta tesi pretén establir una visió àmplia i clarificadora del govern de la innovació oberta i de col·laboració a través de l'abordatge de la següent pregunta general: com les empreses governen el procés de col·laboració amb socis externs per a augmentar la probabilitat que els seus projectes d'innovació oberta i de col·laboració es completin amb èxit? Tres preguntes específiques d'investigació es determinen per respondre a la pregunta general: 1) ¿com gestionen les empreses la dinàmica del procés de col·laboració amb fonts externes per completar amb èxit els seus projectes d'innovació oberta i de col·laboració? 2) ¿l'ús d'un procés formalitzat conjunt de tecnologia i desenvolupament ajuda a augmentar la probabilitat que un projecte d'innovació oberta amb fonts externes es completi amb èxit? 3) ¿quins modes d'innovació oberta trien els directius per a projectes que es caracteritzen per diferents nivells de complexitat i 'ocultació' del coneixement? Responem a aquestes preguntes combinant un anàlisi sistemàtic de casos creuats dels casos qualitatius de projectes oberts i de col·laboració i un estudi d'enquesta. Els resultats d'aquest estudi demostren que les empreses associades han de regular la tensió entre compartir i protegir el coneixement en els processos de col·laboració per a completar amb èxit projectes conjunts. D'altra banda, presento una forma alternativa de formalització en el procés de col·laboració, a més del control de la propietat intel·lectual (IP), per a regular la tensió entre compartir i protegir el coneixement. Finalment, els resultats indiquen que els atributs del projecte, específicament la complexitat i l'ocultació del coneixement necessari, afecten la selecció dels mecanismes de govern en projectes oberts i de col·laboració.


El uso del conocimiento externo, a través de proyectos abiertos y de colaboración con los socios externos, permite a las empresas resolver con eficacia y eficiencia sus problemas de innovación, generando así un mayor desempeño de la innovación. Sin embargo, muchos proyectos de innovación abierta y de colaboración no han podido completar sus objetivos, tal y como se había planeado inicialmente. Los académicos han tratado de examinar este problema mediante el estudio del mecanismo de gobierno del proceso de colaboración en las fases de formación y ejecución de los proyectos. Si bien estos estudios han aportado conocimientos importantes, aún se sabe poco acerca de la naturaleza de la dinámica de colaboración y los atributos de los proyectos que afectan a los mecanismos de gobierno. En respuesta, esta tesis pretende establecer una visión amplia y clarificadora del gobierno de la innovación abierta y de colaboración a través del abordaje de la siguiente pregunta general: ¿cómo las empresas gobiernan el proceso de colaboración con socios externos para aumentar la probabilidad de que sus proyectos de innovación abierta y de colaboración se completen con éxito? Tres preguntas específicas de investigación se determinan para responder a la pregunta general: 1) ¿cómo gestionan las empresas la dinámica del proceso de colaboración con fuentes externas para completar con éxito sus proyectos de innovación abierta y de colaboración? 2) ¿el uso de un proceso formalizado conjunto de tecnología y desarrollo ayuda a aumentar la probabilidad de que un proyecto de innovación abierta con fuentes externas se complete con éxito? 3) ¿qué modos de innovación abierta escogen los directivos para proyectos que se caracterizan por diferentes niveles de complejidad y 'ocultamiento' del conocimiento? Respondemos a estas preguntas combinando un análisis sistemático de casos cruzados de los casos cualitativos de proyectos abiertos y de colaboración y un estudio de encuesta. Los resultados de este estudio demuestran que las empresas asociadas tienen que regular la tensión entre compartir y proteger el conocimiento en los procesos de colaboración para completar con éxito proyectos conjuntos. Por otra parte, presento una forma alternativa de formalización en el proceso de colaboración, además del control de la propiedad intelectual (IP), para regular la tensión entre compartir y proteger el conocimiento. Por último, los resultados indican que los atributos del proyecto, específicamente la complejidad y el ocultamiento del conocimiento necesario, afectan a la selección de los mecanismos de gobierno en proyectos abiertos y de colaboración.


The use of external knowledge, through open and collaborative projects with external partners, enables firms to effectively and efficiently solve their innovation problems, thereby generating greater innovation performance. Yet many open and collaborative innovation projects have failed to complete their objectives as initially planned. Scholars have tried to examine this problem by studying the governance mechanism of collaboration process in both formation and execution phases of projects. While these studies have provided important insights, still little is understood about the nature of collaboration dynamics and the attributes of projects affecting governance mechanisms. In response, this dissertation seeks to establish a comprehensive and clarifying view of open and collaborative innovation governance through addressing the following overall question: How do firms govern the collaboration process with external partners to increase the likelihood that their open and collaborative innovation projects are successfully completed? Three specific research questions are framed to answer the overall question: 1) How do firms manage the dynamics of collaboration process with external sources to successfully complete their open and collaborative innovation projects? 2) Does the use of a formalized joint technology-development process help to increase the likelihood that an open innovation project with external sources is successfully completed? 3) Which open innovation modes do managers choose for projects characterized by different levels of complexity and ‘hiddenness’ of knowledge? We approach these questions with combining a cross-case systematic analysis of qualitative cases on open and collaborative projects and a survey study. The results of this study demonstrate that partnering firms need to regulate the knowledge sharing-protecting tension in collaboration processes to successfully complete joint projects. Moreover, I introduce an alternative form of formalization into the collaboration process, in addition to formal intellectual property (IP) control, to regulate the knowledge sharing-protecting tension. Finally, the results indicate that project attributes, specifically complexity and hiddenness of required knowledge, affects the selection of governance mechanisms in open and collaborative projects.

Keywords

Innovation; Open Innovation; Inter-organizational collaborations; Governance; Problem attributes; Knowledge sharing and protecting tension

Subjects

65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

Tesi_Mehdi_Bagherzadeh_Niri.pdf

1.958Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.