Análisis y propuesta de mejora de la seguridad en las embarcaciones de recreo a través de los datos obtenidos en sus reconocimientos e inspecciones : la seguridad en las embarcaciones de recreo : análisis y propuesta de mejora en aspectos de formación, titulaciones, inspecciones y equipamiento

Author

Torralbo Gavilán, Jordi

Director

Castells i Sanabra, Marcel·la

Date of defense

2016-01-29

Pages

442 p.Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques

Abstract

Recreational boating is certainly a sector with a significant importance and highlight potential of growth. This sector, however, is not subject to any standardization or harmonization by the European Union (EU). Thus, the rules for the registration of recreational crafts, licensing, inspections, safety equipment, investigation of maritime accidents related to recreational crafts or taxes are some of the aspects that differ from one country to another, all being members of the EU. The lack of standardization at European level related to recreational boating, such as licenses and inspections, is the main reason that led me to become interested in the subject and, therefore, address the content of this doctoral thesis now being presented. This thesis will focus exclusively on pleasure craft that means pleasure boats in a length between 2.5 and 24 meters carrying up to 12 passengers. The doctoral thesis examines in depth Spain issues pleasure craft about maritime emergencies, nautical licenses, inspections and safety equipment, rescue, fire and mandatory radio to be carried on board. The same study is carried out in 6 EU countries, Belgium, France, Ireland, Italy, Portugal and the United Kingdom. The study of other EU countries searching comparative target and demonstrate the lack of a European standard in relation to maritime emergencies, nautical licenses, inspections and safety, firefighting and radio communications equipment. After the comparison, it is proposed the creation of a new European directive to harmonize and to homogenize the topics covered. PhD thesis, to achieve the objectives, focuses on the following topics: Analysis of recreational boating in Spain and in countries of the European Union: The sector of recreational boating in Spain is analyzed in economic and social terms. A study of the current situation in the sector at national and European level as well as a comparison with the EU member countries is carried out. Analysis of maritime accidents in pleasure boats in Spain and in countries of the European Union: a study and analysis of maritime accidents of the recreational boating in Spain and in other EU countries is conducted with the aim of knowing the causes and origin of accidents in this sector. Analysis of inspections of recreational crafts in Spain and in countries of the European Union. Analysis of nautical licenses in Spain and in countries of the European Union: the diversity of the different licenses is analyzed in the field of recreational boating in countries of the European Union to conduct a comparative study with regard to Spain. Finally emphasize that recreational boating needs European legislation that is mandatory on all EU countries in order to harmonize specific issues affecting recreational craft. The marine accident investigation, mandatory inspections, navigation areas, compulsory safety equipment, rescue and firefighting, nautical licenses and taxation, are some of the issues on which the EU should l


El sector de la nàutica d'esbarjo és sens dubte un sector amb una importància rellevant i amb una potencialitat de creixement a destacar. Aquest sector, però, no és objecte de cap tipus d'estandardització o harmonització per part de la Unió Europea (UE). Així, la normativa de registre o matriculació de les embarcacions d'esbarjo, titulacions, inspeccions a que s'han de sotmetre, equipament de seguretat, estudis d'accidents marítims relacionats amb embarcacions d'esbarjo o impostos són alguns dels aspectes que difereixen d'un país a un altre, essent tots membres de la UE. La manca d'homogeneïtzació i estandardització a nivell europeu dels temes relacionats amb la nàutica d'esbarjo, com ara titulacions i inspeccions, és el motiu principal que m'ha portat a interessar-me pel tema i, per tant, abordar el contingut d'aquesta tesi doctoral que ara es presenta. Aquesta tesi se centra exclusivament en les embarcacions d'esbarjo, és a dir, en les embarcacions d'esbarjo d'una eslora compresa entre 2,5 i 24 metres i que transportin un màxim de 12 passatgers. La tesi doctoral analitza en profunditat per a Espanya els temes relacionats amb les embarcacions d'esbarjo pel que fa a les emergències marítimes, les titulacions nàutiques, les inspeccions i l'equip de seguretat, salvament, contra incendis i de radiocomunicacions obligatori que han de dur a bord. Alhora es realitza el mateix estudi per a 6 països de la UE, concretament Alemanya, Bèlgica, França, Irlanda, Itàlia, Portugal i el Regne Unit. L'estudi d'altres països de la UE busca com a objectiu fer una comparativa i demostrar la falta d'un estàndard europeu en relació a les emergències marítimes, les titulacions nàutiques, inspeccions i l'equip de seguretat, salvament, contra incendis i de radiocomunicacions a les embarcacions de esbarjo. Una vegada realitzada la comparativa, es proposa la creació d'una nova Directiva europea que harmonitzi i permeti homogeneïtzar els temes abordats. La tesi doctoral, per assolir els objectius plantejats, es centra en els següents temes: Anàlisi del sector de la nàutica d'esbarjo a Espanya i en països de la Unió Europea: s'analitza en termes econòmics i socials el sector de la nàutica d'esbarjo a Espanya. Es realitza un estudi de la situació actual del sector, a nivell nacional i europeu, així com una comparativa amb països membres de la UE. Anàlisi de l'accidentalitat marítima en embarcacions d'esbarjo a Espanya i en països de la Unió Europea: Estudi i anàlisi de l'accidentalitat marítima del sector de la nàutica d'esbarjo a nivell nacional i en països de la UE, amb l'objectiu de conèixer les causes i origen de l'accidentalitat en aquest sector. Anàlisi de les inspeccions de les embarcacions d'esbarjo a Espanya i en països de la Unió Europea: S'analitzen els reconeixements i inspeccions duts a terme en embarcacions d'esbarjo a nivell nacional i en països de la UE. Anàlisi de les titulacions nàutiques a Espanya i en països de la Unió Europea: S'analitza la diversitat de les diferents titulacions en l'àmbit de la nàutica d'esbarjo a països de la Unió Europea, per realitzar un estudi comparatiu respecte a Espanya. Els requeriments per a l'obtenció del títol i, per tant, la formació del futur patró, és sens dubte un aspecte fonamental per garantir la seguretat d'aquest tipus d'embarcacions. Finalment destacar que la nàutica d'esbarjo necessita una normativa europea que sigui d'obligat compliment en tots els països de la UE que harmonitzi i serveixi d'estàndard en temes concrets que afecten les embarcacions d'esbarjo. La investigació d'accidents marítims, les inspeccions obligatòries, les zones de navegació, l'equip obligatori de seguretat, salvament i contra incendis, les titulacions nàutiques i la fiscalitat, són alguns dels temes en què la UE hauria de legislar per unificar criteris.

Subjects

629 - Transport vehicle engineering

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Nàutica

Related items

Nota: La consulta íntegra de la tesi, inclosos els articles no comunicats públicament per drets d'autor, es pot realitzar prèvia petició a l'Arxiu de la UPC

Documents

TJTG1de1.pdf

7.782Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)