Els manuscrits il·luminats i els llibres il·lustrats com a eina didàctica per l'ensenyament de les ciències socials. Proposta de modelització per la difusió del patrimoni medieval jueu català

Author

Angelet Gimeno, Silvia

Director

Santacana, Joan, 1948-

Martín Piñol, Carolina

Date of defense

2016-12-16

Pages

534 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Socials

Abstract

El patrimoni medieval jueu català, inexistent en el currículum escolar, és una assignatura pendent a les escoles del país, i a la didàctica del patrimoni. Proposem en aquesta recerca un model didàctic per a la seva transmissió entre l’alumnat de primària. Els manuscrits il·luminats són uns mitjans idonis per la transmissió del patrimoni intangible del període en el qual han estat concebuts, com intentem demostrar amb l’exemple dels Beatus de Girona i la cultura mossàrab. I en aquest sentit, disposem d’unes fonts primàries úniques que podrien ser emprades per la didàctica del patrimoni tangible i intangible hebreu català: la col·lecció de manuscrits il·luminats jueus dissenyats per la celebració de la pasqua hebrea, confeccionats en terres catalanes, els quals són un clar exemple per una banda de la vocació didàctica dels manuscrits il·luminats, com també de les possibilitats que ofereix el seu ús per al coneixement d’una cultura i d’una època. L’avantatge afegit de l’ús de les haggadot catalanes per la didàctica de la història hebrea-catalana és que ens venen a omplir el buit documental i arqueològic provocat per la destrucció i la fragmentació del patrimoni jueu a la nostra terra, a través d’un cicle visual que ens aporta una panoràmica única dels calls catalans. No obstant topem amb greus dificultats alhora d’emprar aquest llegat a l’aula de primària. El desconeixement del patrimoni jueu català i de la cultura jueva en general i la ignorància general en cultura religiosa dóna una imatge inintel·ligible d’aquest patrimoni. I per altra banda, cal destacar les dificultats de treballar amb fonts primàries: ni la llengua hebrea, ni el llenguatge ni l’escriptura medievals no són comprensibles per al públic escolar actual, fet que provocaria la necessitat de crear una edició adaptada de les haggadot de Pessah. I finalment la iconografia antiga genera una incomprensió total entre el públic escolar: les imatges també han de ser explicades i adaptades. Així doncs, després d’analitzar el potencial didàctic del cicle visual dels manuscrits il·luminats a partir del Beatus de Girona, establim les bases teòriques d’un model per a la transmissió del patrimoni jueu català: explorem les estratègies d’ensenyament de les ciències socials, i investiguem el conte i la imatge com a eines didàctiques que estaran a la base del nostre projecte. Iniciem la confecció del model didàctic amb una anàlisi prèvia de les haggadot catalanes, centrada en la transmissió del patrimoni medieval jueu català, que ens marca assenyala els diferents temes que hauran de sortir en el nostre projecte, com la seva articulació visual. Seguidament posem les bases del nou model basat en la didàctica de la imatge i del conte, delimitant-ne els objectius i determinant-ne els continguts, per finalment passar a la seva descripció textual i visual. Finalment experimentem el model creat i l’avaluem mitjançant tècniques grupals de grups de discussió o focus group. Gràcies als resultat dels diferents grups de discussió han estat validat els objectius de la recerca, mentre s’han aportat indicacions molt valuoses per tal de millorar el model creat: s’ha evidenciat de que el model, tot i essent adequat als propòsits que s’han marcat, ha de ser ampliat i completat per tal d’augmentar-ne l’abast i proporcionar eines per al seu treball a l’aula Gràcies a la nostra recerca podem afirmar finalment que el patrimoni medieval jueu català contribueix a posar en valor la diversitat cultural de la ciutat, i que la seva inclusió a l’aula de primària és una ocasió única per conèixer el passat de la ciutat, i per realitzar una pedagogia intensiva de la diversitat i del dret a la diferència, fet que fa que el nostre model pugui anar més enllà de la didàctica del patrimoni per establir-se com a eina per al creixement de l’alumnat en sentit crític i en valors ètics.


Medieval Hebrew-Catalan Heritage, not represented in school curricula, is a pending issue in our schools and in heritage education. We set forth in this study a teaching model for its transmission among Elementary School pupils, based on the collection of Medieval Hebrew-Catalan illuminated manuscripts. Illuminated manuscripts are key elements for intangible assets transmission from the period in which they were conceived, as we pretend to have demonstrated through the example of Gerona Beatus and Mozarabic culture. In this respect, we have at our disposal unique primary sources that could be used for Hebrew- Catalan tangible and intangible heritage teaching: the made in Catalonia collection of illuminated manuscripts designed to Jew Passover celebration, which are an example of the educational vocation of illuminated manuscripts, as well as of the opportunity of its use for understanding a culture and a special period. An added advantage in using the Catalan Haggadot for Hebrew-Catalan history teaching is the possibility to fill the gap in archaeological rests and documentation caused by the destruction and fragmentation of the Jewish Heritage in our territories, providing us a visual view of Catalan medieval ghettos. We run however into serious difficulties while using this legacy in Elementary School. Ignorance about Catalan Jewish heritage and about general Jewish culture, as shared unawareness about general religious principles as well, gives a confusing image of Catalan Jewish heritage. And secondly, the difficulties of working with primary sources should be noted. Neither the Hebrew language nor the medieval writing are understandable by today’s common elementary pupils, which should provoke the need for an adapted edition of the Haggadot of Pessah. But moreover, ancient iconography generates a total lack of understanding among elementary students as well: old images must be explained and adapted. For these reasons, in our research, after analyzing the educational possibilities of the illuminations of the Gerona Beatus, we establish the bases to didactic model conceived to Catalan Jewish heritage transmission. In this sense, we explore social sciences teaching strategies, and we also investigate tales and images as educational tools, understanding them as the basis of our project. In order to develop our teaching model, we start with a preliminary analysis of the Catalan Haggadot, focused on transmission of Jewish Catalan Medieval heritage, which sets the guidelines of the different issues that have to be represented in our project, as well of its visual features. We lay the foundations of a new educational model based on a tale and on images, defining its main target and determining its contents, and we eventually report its visual and textual description. We finally proceed to the experimentation on the educational model and its assessment, conducted by means of focus group. Thanks to the results of different discussion groups, the research’s targets have been validated, while valuable indications have been provided to improve the created model: it has been shown that the model, despite being suitable for the purposes that have been defined, must be completed and extended to increase its scope and to provide tools for classroom work. Through our research we can eventually conclude that Catalan Jewish heritage helps to highlight the city cultural diversity, and we can note its inclusion in elementary classroom as an unique opportunity to discover the past of the city, and to perform an intensive teaching of diversity and the right to difference, which should make our model going beyond the teaching of heritage to establish itself as a tool for the growth of students in critical and ethical values.

Keywords

Patrimoni cultural; Patrimonio cultural; Cultural heritage; Judaisme; Judaísmo; Judaism; Religió; Religión; Religion; Manuscrits catalans; Manuscritos catalanes; Catalan manuscripts; Il·luminació de llibres i manuscrits; Iluminación de manuscritos; Illumination of books and manuscripts; Didàctica de les ciències socials; Didáctica de las ciencias sociales; Social sciences teaching methods; Beat, de Liébana, sant, ca. 750-798; Beato de Liébana; Beatus, Saint, Presbyter of Liebana, -798

Subjects

09 - Manuscripts. Rare and remarkable works

Knowledge Area

Ciències de l'Educació

Documents

SAG_TESIS.pdf

45.95Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)