Innovativeness of Ideas from Crowdsourcing Discussions

Author

Armisen Morell, Albert

Director

Majchrzak, Ann,

Codirector

Almirall Mezquita, Esteve

Date of defense

2017-05-09

Pages

137 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. ESADE ADE - Direcció de Màrqueting, Direcció d'Operacions i Innovació, i Direcció de Sistemes d'Informació

Abstract

La innovació oberta pretén que les organitzacions siguin més competitives mitjançant la gestió dels recursos de les entrades i sortides de la organització. Aquestes organitzacions utilitzen discussions participatives com un mecanisme per estimular idees innovadores. No obstant això, els resultats de la major part d'aquestes discussions participatives no són tan innovadores com s'espera. Alguns acadèmics tracten d'abordar aquest problema, centrant-se principalment en la identificació d'incentius adequats per fomentar les idees, però no han prestat atenció a les característiques estructurals de la discussió participativa. Aquesta tesi es basa en teories sobre la gestió i la creativitat per tal de desenvolupar un nou marc sobre l'efecte que provoca la diversitat en la innovació de les discussions participatives. El marc proposat és validat utilitzant dades obtingudes en múltiples discussions participatives. D'altra banda, una nova metodologia es proposada per tal de evaluar el grau de consens quan es mesura la innovació de les idees, el qual està adaptat a la naturalesa difusa d'idees innovadores. En suma, les tres preguntes d'investigació abordades en aquesta tesi són: 1) Com la diversitat de la discussió participativa afecta a la capacitat d'innovació? 2) Com les característiques estructurals de la discussió participativa afecten la capacitat d'innovació? 3) Com es pot mesurar el consens a la hora de valorar la capacitat d'innovació de les idees, tenint en compte els diferents graus d'experiència dels qui prenen les decisions?. Els resultats indiquen que els antecedents de la innovació son: 1) Quan hi ha menys diversitat de l'individu abans de la idea, 2) Quan hi ha més diversitat del individu en la idea actual i 3) Si es la primera vegada que es presenta una idea.  


La innovación abierta pretende que las organizaciones sean más competitivas mediante la gestión de los recursos de las entradas y salidas de la organización. Estas organizaciones utilizan discusiones participativas como un mecanismo para estimular ideas innovadoras. Sin embargo, los resultados de la mayor parte de estas discusiones participativas no son tan innovadoras como se espera. Algunos académicos tratan de abordar este problema, centrándose principalmente en la identificación de incentivos adecuados para fomentar las ideas, pero no han prestado atención a las características estructurales de la discusión participativa. Esta tesis se basa en teorías sobre la gestión y la creatividad para desarrollar un nuevo marco sobre el efecto que provoca la diversidad en la innovación de las discusiones participativas. El marco propuesto es validado utilizando datos obtenidos en múltiples discusiones participativas. Por otra parte, una nueva metodología se propuesta para evaluar el grado de consenso cuando se mide la innovación de las ideas, el cual está adaptado a la naturaleza difusa de ideas innovadoras. En suma, las tres preguntas de investigación abordadas en esta tesis son: 1) Como la diversidad de la discusión participativa afecta a la capacidad de innovación? 2) ¿Cómo las características estructurales de la discusión participativa afectan la capacidad de innovación? 3) ¿Cómo se puede medir el consenso a la hora de valorar la capacidad de innovación de las ideas, teniendo en cuenta los diferentes grados de experiencia de quienes toman las decisiones ?. Los resultados indican que los antecedentes de la innovación son: 1) Cuando hay menos diversidad del individuo antes de la idea, 2) Cuando hay más diversidad del individuo en la idea actual y 3) Si es la primera vez que se presenta una idea.


Open innovation seeks to make organizations more competitive by managing the inflows and outflows of their organization. These organizations use crowdsourced discussions as a mechanism to encourage innovative ideas. However, the results of most of these crowdsourced discussions are not as innovative as expected. Some scholars seek to address this problem by mainly focusing on identifying appropriate incentives to encourage ideas, but they have not paid attention to how the structural characteristics of the crowdsourced discussion generate innovative ideas. This thesis draws from theories on management and creativity to develop a new framework about the effect of knowledge diversity on innovation in crowdsourced discussions. The proposed framework is validated using data obtained from multiple crowdsourced discussions. Moreover, a new methodology is presented for assessing the innovativeness of the ideas generated during crowdsourced discussions that is suited to the fuzzy nature of novel ideas. In sum, the three research questions addressed in this thesis are: 1) how does the diversity of the crowdsourced discussion affect innovativeness? 2) how do the characteristics of the crowdsourced discussion affect innovativeness? 3) how can the innovativeness of ideas be rated in crowdsourced discussion to take into consideration the different degrees of expertise from the decision-makers? The results indicate that less prior individual diversity, more current individual diversity, collaboration among participants, and first time posters foster innovation in crowdsourced discussion.

Keywords

Innovation; Innovación; Innovació; Collaboration; Colaboración; Col·laboració; Crowdsourcing; Fuzzy; Difus; Difuso

Subjects

00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats; 3 - Ciències socials; 331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball; 334 - Formes d'organització i cooperació en l'economia; 65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses

Knowledge Area

Negocis, administració i dret

Documents

Tesi_Albert_Armisen.pdf

1.070Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/