Adopción de las aplicaciones móviles de búsqueda y reserva de restaurantes: una extensión y ampliación de la UTAUT-2

dc.contributor
Universitat Ramon Llull. IQS
dc.contributor.author
Robres Sitjà, Emilio
dc.date.accessioned
2017-09-12T14:17:46Z
dc.date.available
2019-07-27T02:00:11Z
dc.date.issued
2017-07-27
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/405527
dc.description.abstract
Les aplicacions mòbils de recerca i reserva de restaurant (AMRRR) son un canal molt eficaç per accedir a les recents demandes de les actuals generacions digitals. Es per tant primordial, que els propietaris de restaurants i de les AMRRR coneguin els factors determinants de l’acceptació i l’ús de les AMRRR per part dels consumidors. La segona versió del model de la teoria de l’acceptació i l’ús de la tecnologia (UTAUT-2) de Venkatesh, Thong i Xu (2012) es un dels models recentment utilitzats per la literatura acadèmica per mesurar l’acceptació de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) en el context del consum privat. No obstant això, en aquesta tesis, considerem que no es del tot adequat per analitzar el particular ecosistema de les aplicacions mòbils. Per aquest motiu, aquesta tesis proposa una versió estesa i amplificada del model de la UTAUT-2 que permeti identificar els factors determinants de la intenció d’ús i de l’ús de les AMRRR, així com millorar el seu poder predictiu. Per adequar el nostre model al context objecte d’estudi vàrem modificar el model de la UTAUT-2 mitjançant la incorporació del constructe de la credibilitat percebuda i la expansió del constructe de la influencia social. Vàrem realitzar una enquesta entre residents a l’Estat Espanyol amb telèfon mòbil intel·ligent (smartphone) i usuaris de les AMRRR (n=1202). Les dades es van analitzar mitjançant un model d’equacions estructurals (SEM). Vàrem estimar els paràmetres del model de les matrius de variàncies y covariàncies fen servir el programa estadístic EQS 6.2. Els resultats obtinguts indican que la quantitat total de variància en la variable dependent intenció d’ús (R2=0,717) es explicada, per ordre d’importància, per l’hàbit, la credibilitat percebuda, la motivació hedònica, l’orientació a l’estalvi en el preu, l’expectativa de millora en el resultat, la disminució en l’esforç, les condicions facilitadores i la influència social. Pel que fa a la quantitat total de variància en la variable dependent ús (R2=0,581) es explicada, per ordre d’importància, per l’hàbit, la intenció d’ús i les condicions facilitadores. Per tant, aquesta tesis posa en relleu la importància de l’hàbit en relació a la intenció d’ús i l’ús de les AMRRR. A més, destaca la importància de la credibilitat percebuda en relació a la intenció d’ús de les AMRRR. De la mateixa manera, el nostre model resulta tenir un poder predictiu superior que la UTAUT-2 en el context de les AMRRR i per tant contribueix a incrementar el coneixement de l’ús de les AMRRR en el sector de la hoteleria. Els resultats d’aquesta tesis ens permeten proposar diferents respostes que millorin la gestió de les AMRRR. Per acabar, expliquem les limitacions de la investigació així com proposem futures línies d’investigació.
en_US
dc.description.abstract
Las aplicaciones móviles de búsqueda y reserva de restaurante (AMBRR) son un canal muy eficaz para acceder a las recientes demandas de las actuales generaciones digitales. Es por tanto primordial, para los propietarios de restaurantes y de las AMBRR, conocer los factores determinantes de la aceptación y el uso de las AMBRR por parte de los consumidores. La segunda versión del modelo de la teoría de la aceptación y el uso de la tecnología (UTAUT-2) de Venkatesh, Thong y Xu (2012) es uno de los modelos recientemente utilizados por la literatura para medir la aceptación y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el contexto del consumo privado. Sin embargo, en esta tesis consideramos que no es del todo adecuado para analizar el particular ecosistema de las aplicaciones móviles. Por este motivo, esta tesis propone una versión extendida y ampliada del modelo de la UTAUT-2, que permita identificar los factores determinantes de la intención de uso y el uso de las AMBRR así como mejorar su poder predictivo. Para adecuar nuestro modelo al contexto objeto de estudio modificamos el modelo de la UTAUT-2 mediante la incorporación del constructo de la credibilidad percibida y la expansión del constructo de la influencia social. Realizamos una encuesta entre residentes en España con teléfono móvil inteligente (smartphone) y usuarios de las AMBRR (n=1202). Los datos se analizaron mediante un modelo de ecuaciones estructurales (SEM). Estimamos los parámetros del modelo de las matrices de varianzas y covarianzas usando el programa estadístico EQS 6.2. Los resultados obtenidos indican que la cantidad total de varianza de la variable dependiente intención de uso (R2=0,717) es explicada, por orden de importancia, por el hábito, la credibilidad percibida, la motivación hedónica, la orientación al ahorro en el precio, la expectativa de mejora en el resultado, la expectativa de disminución en el esfuerzo, las condiciones facilitadoras y la influencia social. Por lo que respecta a la cantidad total de varianza de la variable dependiente uso (R2 = 0,581) es explicada, por orden de importancia, por el hábito, la intención de uso y las condiciones facilitadoras. Por lo tanto, esta tesis pone de relieve la importancia del hábito en relación a la intención de uso y el uso de las AMBRR. Además destaca la importancia de la credibilidad percibida con respecto a la intención de uso de las AMBRR. Asimismo nuestro modelo resulta tener un mayor poder predictivo que la UTAUT-2 en el contexto de las AMBRR y por tanto contribuye a incrementar el conocimiento del uso de las AMBRR en el sector de la restauración. Los resultados de esta tesis nos permiten proponer diferentes soluciones que mejoren la gestión de las AMBRR. Por último, explicamos las limitaciones de la investigación así como proponemos futuras líneas de investigación.
en_US
dc.description.abstract
Mobile applications for restaurant searches and/or reservations (MARSR) are critical for restaurants targeting the new demand of digital generations. Thus, it is essential for both restaurant and MARSR owners to understand the determinant factors of the acceptance and use of MARSR by the customers. The second version of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology model (UTAUT-2), by Venkatesh, Thong, and Xu (2012), is one of the latest models used in the literature to measure the acceptance and use of information and communication technologies (ICT) in the consumer environment. However, in this thesis, we do not consider it completely adequate to analyze the singular ecosystem of mobile applications. Accordingly, this thesis proposes an extended and expanded version of UTAUT-2, that allows the identification of the determinant factors of behavioral intentions and use of MARSR as well as to improve its predictive power. Thus, to better suit our model to the subject of our investigation, we modified the UTAUT-2 with the addition of the perceived credibility construct and the expansion of the social influence construct. We conducted a survey among Spanish residents who have a smartphone and who are users of MARSR (n=1,202). The data were analyzed using structural equation modeling (SEM). We estimated the models from the matrices of variances and covariances using the maximum likelihood procedure with EQS 6.2 statistical software. The results gathered from the structural equation models indicate that the variance in intentions to use (R2=0.717), is explained, in order of importance, by habit, perceived credibility, hedonic motivation, price-saving orientation, performance expectancy, effort expectancy, facilitating conditions, and social influence. As regards to the variance in the dependent variable use (R2 = 0.581) is explained, in order of impact, by habit, intentions to use, and facilitating conditions. In the final analysis, this study highlights the key role of the habit construct with respect to behavioral intentions and use of MARSR. Additionally, it brings to light the significance of the perceived credibility construct in relation to the intention to use MARSR. Moreover, our model turns out to have a superior predictive power than the UTAUT-2 in the MARSR context and hence contributes to the increase of knowledge about the use of mobile applications in the hospitality sector. The findings of this thesis permit us to propose different mechanisms for the improvement of MARSR management. Finally, we explain the study limitations and propose further areas of research.
en_US
dc.format.extent
262 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Ramon Llull
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Marketing
en_US
dc.subject
Marketing móvil
en_US
dc.subject
Technology adoption
en_US
dc.subject
Aplicaciones móviles
en_US
dc.subject
Consumer behavior
en_US
dc.subject
Mobile marketing
en_US
dc.subject
Comportament del consumidor
en_US
dc.subject
UTAUT-2
en_US
dc.subject
Comportamiento del consumidor
en_US
dc.subject
Adopción de la tecnología
en_US
dc.subject.other
Negocis, administració i dret
en_US
dc.title
Adopción de las aplicaciones móviles de búsqueda y reserva de restaurantes: una extensión y ampliación de la UTAUT-2
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
3
en_US
dc.subject.udc
33
en_US
dc.subject.udc
338
en_US
dc.subject.udc
339
en_US
dc.contributor.authoremail
emiliorobres@gmail.com
en_US
dc.contributor.director
Palau i Saumell, Ramon
dc.contributor.codirector
Forgas Coll, Santiago
dc.embargo.terms
24 mesos
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tesi_Emilio_Robres.pdf

2.628Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)