El papel que juegan las prácticas asociadas a la Gestión de Calidad Total en el desarrollo de la capacidad de innovación en empresas manufactureras ubicadas en territorio mexicano

Author

Ahuja Sánchez, Leonor

Director

Pedroza Zapata, Álvaro

Codirector

Tricás Preckler, Jesús M.

Date of defense

2017-09-15

Pages

216 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. IQS

Abstract

Aquest treball presenta l'estudi de la relació entre la Gestió de la Qualitat Total (GCT) i el desenvolupament de la innovació amb la finalitat de respondre a dues preguntes centrals: si els principis i les pràctiques de la GCT afavoreixen o limiten el desenvolupament de la capacitat d'innovació en les organitzacions mexicanes, i si la GCT, com a model estructurat de gestió, pot servir de suport a la GInnT. La investigació s'ha desenvolupat des de tres perspectives: la teòrica, que ha emmarcat el fenomen a estudiar dins de les investigacions realitzades en aquesta línia, l'empírica-quantitativa on, mitjançant l'anàlisi de correlacions bivariades, equacions estructurals i regressió múltiple, s'ha confirmat la significació estadística del model teòric que relaciona la GCT amb la GInnT respecte dels resultats obtinguts a partir de l'enquesta realitzada a 125 empreses manufactureres que operen a Mèxic i, finalment, la perspectiva empírica-qualitativa, enfocada a recuperar, mitjançant entrevistes en profunditat, l'experiència de cinc empreses guanyadores del Premi Nacional de Tecnologia i innovació a Mèxic, directament des d'un dels seus directius, així com des de cinc consultors i avaluadors especialitzats tant en temes de qualitat com d'innovació, respecte de la influència - positiva o negativa- de la GCT sobre la innovació. Els principals resultats indiquen que hi ha una correlació significativa i positiva entre la GCT i la GInnT que fa que la primera pugui ser considerada com a plataforma sòlida per a la segona, on les variables: “gestió de les persones”, “enfocament al client” i “gestió per processos” van resultar ser les tres que més pes tenen sobre la GInnT. La principal contribució d'aquest treball ha estat identificar els elements facilitadors de la GCT sobre la innovació, entre els quals destaquen: l'alineament estratègic que amalgama qualitat i innovació des de la visió, el desplegament de la funció de qualitat des del disseny, el desenvolupament d'una cultura de col·laboració i treball en equip, el compliment i la gestió per processos com una manera de fer que les innovacions siguin escalables i comercialment viables i el fonament que ofereixen els processos d'atracció, desenvolupament i retenció del talent.


Este trabajo presenta el estudio de la relación entre la Gestión de la Calidad Total (GCT) y el desarrollo de la innovación con la finalidad de responder a dos preguntas centrales: si los principios y las prácticas de la GCT favorecen o limitan el desarrollo de la capacidad de innovación en las organizaciones mexicanas, y si la GCT, como modelo estructurado de gestión, puede servir de soporte a la GInnT. La investigación se ha desarrollado desde tres perspectivas: la teórica, que ha enmarcado el fenómeno a estudiar dentro de las investigaciones realizadas en esta línea, la empírica-cuantitativa en donde, mediante el análisis de correlaciones bivariadas, ecuaciones estructurales y regresión múltiple, se ha confirmado la significación estadística del modelo teórico que relaciona la GCT con la GInnT respecto de los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a 125 empresas manufactureras que operan en México y, finalmente, la perspectiva empírica-cualitativa, enfocada en recuperar, mediante entrevistas en profundidad, la experiencia de cinco empresas ganadoras del Premio Nacional de Tecnología e Innovación en México, en voz de uno de sus directivos, así como desde la de cinco consultores y evaluadores especializados tanto en temas de calidad como de innovación, respecto de la influencia -positiva o negativa- de la GCT sobre la innovación. Los principales resultados indican que existe una correlación significativa y positiva entre la GCT y la GInnT que hace que la primera pueda ser considerada como plataforma sólida para la segunda, en donde las variables gestión de las personas, enfoque al cliente y gestión por procesos resultaron las tres que mayor peso tienen sobre la GInnT. La principal contribución de este trabajo ha sido identificar los elementos facilitadores de la GCT sobre la innovación, entre los que destacan el alineamiento estratégico que amalgama calidad e innovación desde la visión, el despliegue de la función de calidad desde el diseño, el desarrollo de una cultura de colaboración y trabajo en equipo, el cumplimiento y la gestión por procesos como una manera de hacer que las innovaciones sean escalables y comercialmente viables y el fundamento que ofrecen los procesos de atracción, desarrollo y retención del talento.


This paper presents the study of the relationship between Total Quality Management (TQM) and the development of innovation to answer two central questions: if TQM's principles and practices favour or limit the development of innovation capacity in Mexican organizations, and whether TQM, as a structured management model, can serve as a support to Technology Management & Innovation (TMI). The research has been developed from three perspectives: the theoretical, which has framed the phenomenon to study within the research carried out in this line, the empirical-quantitative where, through the bivariate correlations analysis, Structural Equation Modeling technique and multiple regressions, it has been confirmed the statistical significance of the theoretical model that relates TQM to TMI with respect to the results obtained from the survey carried out at 125 manufacturing companies operating in Mexico and finally, the empirical-qualitative perspective, focused on recovering, through in-depth interviews, the experience of five companies winning the national Prize of Technology and Innovation in Mexico; in the voice of one of its directors, as well as from the five consultants and evaluators specialized in both quality and innovation issues, in relation to the positive or negative influence of TQM on innovation. The main results indicate that there is a significant positive correlation between TQM and TMI that makes the first one able to be considered as a solid platform for the second one, where the different types of people management, customer focus and process management, were found the three factor that have the highest weight on TMI. The main contribution of this work has been the identification of the facilitating elements of TQM on innovation, (among the strategic alignment that amalgamates quality and innovation from the vision), the deployment of the quality functions from design, the development of a collaborative culture, teamwork, compliance and process management. These can then be used to make innovations scalable, commercially viable and to make the foundation offered by the processes of attraction, development and retention of talent.

Keywords

Gestión de la calidad total; Total quality management; Gestió de la qualitat total; Innovación; Gestión de la innovación y la tecnología; Technology Management & Innovation; Gestió de la innovació i la tecnologia; Innovation; Calidad; Quality

Subjects

3 - Social Sciences; 65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Knowledge Area

Negocis, administració i dret

Documents

Tesi_Leonor_Ahuja.pdf

1.761Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)