Hacia una enseñanza interaccionista del español en el Camerún francófono: propuesta de materiales complementarios de nivel a (según el MCER) para la enseñanza secundaria

Author

Mbede Ambassa, Luc Bonaventure

Director

Iglesia Martín, Sandra

Date of defense

2016-07-06

Pages

501 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

La finalitat d'aquesta investigació és proposar un recurs didàctic de l'espanyol com a llengua estrangera en la concepció interaccionista de l'aprenentatge. Va destinat a un context escolaritzat en el qual el programa estructural d'ensenyament d'una llengua estrangera està molt consolidat. Amb el model interaccionista de l'aprenentatge, la llengua serveix d'instrument per relacionar-se socialment amb certa capacitat discursiva en els intercanvis d'idees i algun component estratègic sobre el procés de construcció col·lectiva de l'aprenentatge. En l'interès per buscar els processos d'adquisició d'una llengua en el món interior dels alumnes, es va realitzar una anàlisi de les característiques individuals, experiències personals i actituds d'un grup d'alumnes. El resultat va revelar que les experiències d'aprenentatge i la dinàmica col·laborativa de classe arrabassen la titularitat a una visió acumulativa del coneixement. Atesa d'aquestes premisses, es resol que els resultats satisfactoris en l'ensenyament de l'espanyol s'obtenen quan els recursos volitius de l'alumne estan al capdavant de l'ensenyament per dirigir-la. Per tant, aquest estudi va dissenyar una sèrie d'activitats d'interacció lingüística comunicativa centrades en les motivacions dels alumnes per l'aprenentatge de la llengua meta; això implica també que són flexibles, adaptables a la gran varietat de situacions d'aprenentatge i revisables pel context on s'ubica el procés. De la mateixa manera, s'emfatitza l'aplicació efectiva d'estratègies d'aprenentatge, amb el propòsit d'augmentar l'eficàcia i rendiment de la forma en què l'alumne d'espanyol aprèn.


La finalidad de esta investigación es proponer un recurso didáctico de E/LE en la concepción interaccionista del aprendizaje. Va destinado a un contexto escolarizado en el que el programa estructural de enseñanza de una lengua extranjera está muy consolidado. Con el modelo interaccionista del aprendizaje, la lengua sirve de instrumento para relacionarse socialmente con cierta capacidad discursiva en los intercambios de ideas y algún componente estratégico sobre el proceso de construcción colectiva del aprendizaje. En el interés por buscar los procesos de adquisición de una lengua en el mundo interior de los alumnos, se realizó un análisis de las características individuales, experiencias personales y actitudes de un grupo de alumnos. El resultado reveló que las experiencias de aprendizaje y la dinámica colaborativa de clase arrebatan la titularidad a una visión acumulativa del conocimiento. En vista de esas premisas, se resuelve que los resultados satisfactorios en la enseñanza de E/LE se obtienen cuando los recursos volitivos del alumno están al frente de la enseñanza para dirigirla. Por tanto, este estudio diseñó una serie de actividades de interacción lingüística comunicativa centradas en las motivaciones de los alumnos por el aprendizaje de la lengua meta; lo que comporta ser también flexibles, adaptables a la gran variedad de situaciones de aprendizaje y revisables por el contexto donde se ubica el proceso. De igual forma, se enfatiza la aplicación efectiva de estrategias de aprendizaje, con el propósito de aumentar la eficacia y rendimiento de la forma en que el alumno de E/LE aprende.


The purpose of this research is to propose a teaching resource for learning Spanish as a foreign language in the interactionist way. It is intended for a schooled context in which the structural program of teaching a foreign language is well established. With the interactionist model of learning, language serves as an instrument to interact socially with certain discursive capacity in exchanges of ideas and to collectively build learning and communicative strategies. In order to find the factors for effective language acquisition in the inner world of the students, this investigation carried out an analysis of the needs of students. The result revealed that, the learning experiences and collaborative strategies in language classes prevail over the accumulation of knowledge. In view of these premises, it is proved that success in teaching is obtained when the volitional resources of students are at the forefront of the process. Therefore, this study designed teaching materials focused on learning the target language in communicative interaction and, based on the motivations of each learner. This involves the flexible nature of the proposed materials and adaptability to the wide variety of learning situations. In the same way, the effective implementation of learning strategies is emphasized, in order to increase the efficiency and performances of a spanish language learner.

Keywords

Ensenyament interaccionista; Camerun francòfon; Matriales complementarios; Enseñanza interaccionista; Camerún francófono; Materials complementaris; Interactionist education; Francophone Cameroon; Supplementary materials

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 37 - Education; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i Humanitats

Documents

TESI.pdf

30.23Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)