The emotional intelligence of the manager change management

Author

Navarrete Sanz, Pedro V.,

Director

Perea Muñoz, Eva,

Berlanga Silvente, Vanesa

Date of defense

2017-09-06

Pages

254 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Abstract

La gestió del canvi és una de les àrees de coneixement que ha tingut un desenvolupament més important en el món de la gestió de les organitzacions en les últimes tres dècades. A mesura que s'accelera el canvi en l'entorn empresarial, les empreses es veuen cada vegada més sotmeses al desafiament de adaptar-se als nous escenaris. Per aquesta raó, adquireix una importància creixent administrar adequadament els processos de canvi que l'empresa ha de dissenyar i implementar. En l'actualitat, aquesta àrea s'està convertint en clau ja que el nombre de processos de canvi, així com la seva importància i el risc que això comporta, va en augment. La Intel·ligència Emocional és percebuda com una cosa capaç de contribuir a poder millorar els resultats de negoci a través de la millora en el rendiment personal; per això, la IE ha estat estudiada en diverses àrees del vast món dels negocis. Per vincular els dos conceptes, IE i gestió del canvi, i per estudiar la possible influència de la IE en els resultats finals dels processos de canvi, s'ha triat i desenvolupat un cas particular: s'ha seleccionat una mostra de 31 gerents de negoci , els quals han dirigit personalment un projecte de gestió del canvi. Considerant aquests 31 gerents i els corresponents 31 projectes de gestió del canvi, les dades requerides per a aquest estudi es van recopilar a través d'una entrevista, una enquesta i un test personal de l'IE. Aquesta tesi pretén analitzar les dades recollides amb la finalitat d'investigar i establir qualsevol possible relació de la IE en els resultats finals dels corresponents projectes de gestió del canvi. Els resultats indiquen l'existència d'una relació entre l'EI dels líders del procés de canvi i l'èxit fracàs del corresponent projecte. Donada la creixent importància de la gestió del canvi, qualsevol fet, circumstància o variable capaç de contribuir a la millora del grau d'èxit d'aquest tipus de processos seria d'una importància considerable.


La gestión del cambio es una de las áreas de conocimiento que ha tenido un desarrollo más importante en el mundo de la gestión de las organizaciones en las últimas tres décadas. A medida que se acelera el cambio en el entorno empresarial, las empresas se ven cada vez más sometidas al desafío de adaptarse a los nuevos escenarios. Por esta razón, adquiere una importancia creciente administrar adecuadamente los procesos de cambio que la empresa ha de diseñar e implementar. En la actualidad, esta área se está convirtiendo en clave ya que el número de procesos de cambio, así como su importancia y el riesgo que ello conlleva, va en aumento. La Inteligencia Emocional es percibida como algo capaz de contribuir a poder mejorar los resultados de negocio a través de la mejora en el rendimiento personal; por ello, la IE ha sido estudiada en diversas áreas del vasto mundo de los negocios. Para vincular los dos conceptos, IE y gestión del cambio, y para estudiar la posible influencia de la IE en los resultados finales de los procesos de cambio, se ha elegido y desarrollado un caso particular: se ha seleccionado una muestra de 31 gerentes de negocio, los cuales han dirigido personalmente un proyecto de gestión del cambio. Considerando estos 31 gerentes y los correspondientes 31 proyectos de gestión del cambio, los datos requeridos para este estudio se recopilaron a través de una entrevista, una encuesta y un test personal de IE. Esta tesis pretende analizar los datos recabados con el fin de investigar y establecer cualquier posible relación de la IE en los resultados finales de los correspondientes proyectos de gestión del cambio. Los resultados indican la existencia de una relación entre la EI de los líderes del proceso de cambio y el éxito fracaso del correspondiente proyecto. Dada la creciente importancia de la gestión del cambio, cualquier hecho, circunstancia o variable capaz de contribuir a la mejora del grado de éxito de este tipo de procesos sería de una importancia considerable.


Change management is one of the areas of knowledge that has had a major development in the world of managing organizations in the last three decades. As the change in the business environment accelerates, companies are increasingly faced with the challenge of adapting to new scenarios. For this reason, it is increasingly important to adequately manage the change processes that the company has to design and implement. At present, this area is becoming key as the number of processes of change, as well as their importance and the risk involved, is increasing. Emotional Intelligence is perceived as something capable of contributing to improve business results through improved personal performance; Therefore, EI has been studied in various areas of the vast world of business. To link the two concepts, IE and change management, and to study the possible influence of EI on the final results of change processes, a particular case has been chosen and developed: a sample of 31 business managers has been selected , Who have personally managed a change management project. Considering these 31 managers and the corresponding 31 change management projects, the data required for this study were collected through an interview, a survey and a personal IE test. This thesis aims to analyze the data collected in order to investigate and establish any possible relationship of EI in the final results of the corresponding change management projects. The results indicate the existence of a relationship between the IS of the leaders of the change process and the successful failure of the corresponding project. Given the growing importance of change management, any fact, circumstance or variable that can contribute to the improvement of the degree of success of this type of process would be of considerable importance.

Keywords

Canvi organitzatiu; Cambio organizacional; Change management

Subjects

65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Documents

Tpns.pdf

8.939Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)