Factores influyentes en el cambio generacional de las empresas familiares entre la 2a generación y la 3a generación

Author

Pavón, Manuel, 1960-

Director

Ripoll Alcón, Joan,

Date of defense

2017-07-27

Pages

501 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Abstract

En el camp de l'empresa familiar, l'estudi dels diferents factors que influeixen en els processos de transició i successió generacional han estat afrontats des de diferents perspectives i factors influents amb, especial rellevància, en el canvi generacional de 1ª generació (Fundadors) a la 2ª generació (els seus fills). No obstant això, comparativament, pocs han tractat el mateix fet entre la 2ª generació de germans a la 3ª generació de primers-germans. Aquesta tesi focalitza la seva recerca en aquesta última casuística des de diversos aspectes: el perfil dels Fundadors, la seva influència en la família, el govern i la riquesa i si, aquests aspectes, són determinants en la construcció de l'escenari de continuïtat entre la 2ª i 3ª generació. Al seu torn, la tesi recull la construcció del marc de la família i l'empresa per separat para, posteriorment, fusionar tots dos sistemes i construir un model holístico que cohesioni la voluntat individual dels membres de la família empresària. Sobre aquestes premisses, es presenta un model de consultoria practica amb famílies empresàries orientat a la construcció de l'escenari de continuïtat que faciliti la convivència i transit generacional i la posterior successió. En les conclusions, s'argumenta que, la influència familiar en la 3ªgeneració no és determinant a l'hora de prendre una decisió sobre l'escenari de continuïtat i si ho són el model de govern i la riquesa. També es troben arguments per justificar la riquesa socioemocional en l'adopció d'acords rellevants. No obstant això, sí són rellevants els indicadors que interrompen els processos en aquests supòsits i que s'identifica en la disfuncionalidad dels germans en la 2ªgeneraciónn que impedeixen que els seus fills, la 3ª generació, se sentin vinculats i compromesos amb el projecte de continuïtat. Finalitza la tesi proposant noves línies de recerca per ampliar les recerques en aquest tipus d'empreses familiars amb menor vincle emocional i major sentit racional i expectatives de les voluntats individuals dels membres de la família.


En el campo de la empresa familiar, el estudio de los distintos factores que influyen en los procesos de transición y sucesión generacional han sido afrontados desde distintas perspectivas y factores influyentes con, especial relevancia, en el cambio generacional de 1ª generación (Fundadores) a la 2ª generación (sus hijos). Sin embargo, comparativamente, pocos han tratado el mismo hecho entre la 2ª generación de hermanos a la 3ª generación de primos-hermanos. Esta tesis focaliza su investigación en esta última casuística desde varios aspectos: el perfil de los Fundadores, su influencia en la familia, el gobierno y la riqueza y si, dichos aspectos, son determinantes en la construcción del escenario de continuidad entre la 2ª y 3ªgeneración. A su vez, la tesis recoge la construcción del marco de la familia y la empresa por separado para, posteriormente, fusionar ambos sistemas y construir un modelo holístico que cohesione la voluntad individual de los miembros de la familia empresaria. Sobre dichas premisas, se presenta un modelo de consultoria practica con familias empresarias orientado a la construcción del escenario de continuidad que facilite la convivencia y transito generacional y la posterior sucesión. En las conclusiones, se argumenta que, la influencia familiar en la 3ªgeneración no es determinante a la hora de tomar una decisión sobre el escenario de continuidad y si lo son el modelo de gobierno y la riqueza. También se encuentran argumentos para justificar la riqueza socioemocional en la adopción de acuerdos relevantes. Sin embargo, sí son relevantes los indicadores que interrumpen los procesos en estos supuestos y que se identifica en la disfuncionalidad de los hermanos en la 2ªgeneraciónn que impiden que sus hijos, la 3ª generación, se sientan vinculados y comprometidos con el proyecto de continuidad. Finaliza la tesis proponiendo nuevas líneas de investigación para ampliar las investigaciones en este tipo de empresas familiares con menor vínculo emocional y mayor sentido racional y expectativas de las voluntades individuales de los miembros de la familia.


In the field of family business, the study of the various factors that influence the processes of transition and generational succession have been faced from different perspectives and influential factors, with special relevance, in the generational change from 1st generation (Founders) to the 2nd generation (their children). However, comparatively few have addressed the same fact between the 2nd generation of siblings to the 3rd generation of cousins-siblings. This thesis focuses its research on these aspects: the profile of the Founders, their influence on the family, government and wealth. Moreover, it aims to analyse if these aspects are essential in the construction of the continuity scenario between the 2nd and 3rd generation. In turn, the thesis includes the construction of the framework of the family and the company separately to later merge both systems and build a holistic model that will put together the individual will of the members of the family business. On these premises, a practical consultancy model is presented with family businesses oriented to the construction of the scenario of continuity that enables the coexistence and generational transit and the subsequent succession. In the conclusion, it is argued that, the family influence on the 3rd generation is not decisive when making a decision regarding the continuity scenario. However, the model of government and wealth are decisive. There are also arguments to justify socioemotional richness in the adoption of relevant agreements. However, the indicators which are relevant are the ones that interrupt the processes in these cases and which are identified in the dysfunctionality of the siblings in the 2nd generation, which prevent their children, the 3rd generation, from feeling linked and committed to the continuity project. The thesis ends by proposing new lines of research to expand research in this type of family business with less emotional bonds and greater rational sense and expectations of the individual wills of the family members.

Keywords

Empreses familiars; Planificació estratègica; Empresas familiares; Planificación estratégica; Family business; Strategic plan

Subjects

65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Documents

Tmps.pdf

10.04Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)