Por mí mism@ saldré adelante. Percepciones, representaciones y prácticas en torno a los malestares emocionales en adolescentes y jóvenes

Author

Carceller Maicas, Natalia Lledo

Director

Martínez Hernáez, Ángel

Date of defense

2017-09-22

Pages

438 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Els malestars emocionals (depressius / ansiosos) són comuns en l'adolescència i la seva prevalença augmenta en la joventut adulta. No obstant això la majoria de joves amb malestars d'aquest tipus no busquen ajuda professional, considerant-se aquest fenomen un tema prioritari en investigació en salut a causa de les repercussions que puguin donar-se en el seu benestar tant present com futur. L'anàlisi dels itineraris d'atenció seguits per adolescents i joves per fer front al malestar emocional parla de la importància dels models explicatius llecs, ja que la diversitat de percepcions, representacions i experiències que aquests manegen al voltant del malestar emocional influeix en les eleccions que fan al llarg de la seva "carrera vital" per trobar solució als seus problemes emocionals; donant-se en base a aquests variacions en les articulacions dels diferents modes i sistemes d'atenció triats i implementats. Aquesta tesi indaga, a partir d'una metodologia mixta d'investigació-acció participativa, sobre el procés de salut / malaltia / atenció d'adolescents i joves, i dirigeix la seva mirada analítica, a més de cap al non-help-seeking, cap al procés de autoatenció. Permetent-nos conèixer, a partir de l'anàlisi de les pràctiques i dels models explicatius llecs, a les maneres en què la gent jove entén i atén els seus malestars emocionals, incloent dins del mapa d'acció l'articulació de les diferents formes d'atenció generades per aquesta població. Implementar aquesta línia de treball des de la investigació-acció participativa posibilita que els / les adolescents i joves s'integrin en el projecte com a part pro-activa i implicada en el procés. La qual cosa contribueix a que, a més d'obtenir-se resultats acadèmics d'índole teòrica, s'hagi pogut construir també material eminentment pràctic, fruit del treball col·laboratiu i participatiu dut a terme amb els / les informants (adolescents, joves i professionals de la salut mental).


Los malestares emocionales (depresivos/ansiosos) son comunes en la adolescencia y su prevalencia aumenta en la juventud adulta. Sin embargo la mayoría de jóvenes con malestares de este tipo no buscan ayuda profesional, considerándose este fenómeno un tema prioritario en investigación en salud debido a las repercusiones que puedan darse en su bienestar presente y futuro. El análisis de los itinerarios de atención seguidos por adolescentes y jóvenes para hacer frente al malestar emocional habla de la importancia de los modelos explicativos legos, pues la diversidad de percepciones, representaciones y experiencias que éstos manejan en torno al malestar emocional influye en las elecciones que hacen a lo largo de su “carrera vital” para hallar solución a sus problemas emocionales; dándose en base a éstos variaciones en las articulaciones de los diferentes modos y sistemas de atención elegidos e implementados. Esta tesis indaga, a partir de una metodología mixta de investigación–acción participativa, sobre el proceso de salud/enfermedad/atención de adolescentes y jóvenes, y dirige su mirada analítica, además de hacia el non-help-seeking, hacia el proceso de autoatención. Permitiéndonos conocer, a partir del análisis de las prácticas y de los modelos explicativos legos, las maneras en las que la gente joven entiende y atiende sus malestares emocionales, incluyendo dentro del mapa de acción la articulación de las diferentes formas de atención generadas por esta población. Implementar esta línea de trabajo desde la investigación-acción participativa posibilita que los/as adolescentes y jóvenes se integren en el proyecto como parte pro-activa e implicada en el proceso. Lo cual contribuye a que además de obtenerse resultados académicos de índole teórica se haya podido construir también material eminentemente práctico, fruto del trabajo colaborativo y participativo llevado a cabo con los/as informantes (adolescentes, jóvenes y profesionales de la salud mental).


Emotional distress (depressive / anxious) is common in adolescence and its prevalence increases in adult youth. Nevertheless, the majority of young people with discomforts of this type do not seek professional help, considering this phenomenon a priority issue in health research due to the repercussions that may occur in their present and future well-being. The analysis of itineraries of attention followed by adolescents and young people to deal with emotional distress talks about the importance of lay explanatory models, because the diversity of perceptions, representations and experiences that they handle around the emotional distress influences the choices that they do throughout their "vital career" in order to find a solution to their emotional problems; occurring variations in the articulations of the different modes and care systems chosen and implemented. This thesis investigates the process of health / illness / care of adolescents and young people, based on a mixed methodology of participative research-action, and directs its analytical perspective, in addition to the non-help-seeking, to the process of self-attention. Letting us know, from the analysis of the practices and the explanatory models, the ways in which the young people understand and attend their emotional distress, including within the map of action the articulation of the different forms of attention generated by this population. Implement this line of work from the participative research-action allows that adolescents and young people get integrated into the project as a proactive and involved part of the process. Moreover this approach let us to obtain academic theoretical results as well as construct eminently practical material resulted from the collaborative and participative work carried out with the informants (adolescents, young people and mental health professionals).

Keywords

Antropologia Mèdica; Adolescències; Salut Mental; Adolescéncias; Salud Mental; Medical Anthropology; Adolescence; Mental Health

Subjects

159.9 - Psychology; 3 - Social Sciences; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

22.12Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)