L'obra poètica de Salvador Estrem i Fa. Estudi i edició

Author

Artigas Prous, Josep

Director

Sunyer Molné, Magí

Date of defense

2017-09-27

Pages

787 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana

Abstract

L'objecte d'estudi d'aquesta tesi és l'obra poètica de Salvador Estrem i Fa (Falset, 1893-1936), de la qual proposo l'estudi i l'edició filològica. Aquesta obra és constituïda per quatre volums impresos —Les hores dolces, Elegia del Priorat i altres versos, La mala collita i El Crist de la Solitud—, un mecanoscrit de cinc composicions que és l'embrió d'un recull que va romandre inacabat i un conjunt de poesies publicades en premsa que no van ser aplegades en volum. La primera part se centra en l'estudi de la figura de Salvador Estrem i de la seva poesia i compta amb tres capítols: per una banda, una aproximació biogràfica al personatge en el context de la comarca i el temps en què va viure; per altra banda, la lectura interpretativa dels quatre llibres de poesia, que ens ha permès analitzar els fonaments més rellevants d'aquesta producció poètica i la seva evolució al llarg dels anys; finalment, l'estudi detallat de la llengua que usa Estrem en les seves composicions, juntament amb els canvis que experimenta, i l'anàlisi de les formes literàries. Aquest estudi vol posar de relleu la personalitat de Salvador Estrem i la seva obra en el context de la poesia catalana del període d'entreguerres, com a representant dels autors situats al marge dels nuclis culturals predominants, i mostrar la importància del moviment cultural a la comarca del Priorat en aquest període. La segona part és l'edició filològica d'aquesta obra, precedida per tres nous capítols: la descripció dels testimonis, la història textual dels llibres publicats i de les poesies no recollides en volum i la discussió sobre els criteris d'edició. La seva finalitat és oferir les poesies de Salvador Estrem a un lector actual perquè siguin llegides sense les dificultats gràfiques i les convencions ortogràfiques d'una edició de les primeres dècades del segle XX, però tot respectant, així mateix, els valors estilístics i la llengua literària del text original. El treball conclou amb les referències de la bibliografia completa d'Estrem, tant els llibres publicats com els articles i els textos literaris apareguts en publicacions periòdiques, i de les fonts hemerogràfiques i arxivístiques que he consultat.


El objeto de estudio de esta tesis es la obra poética de Salvador Estrem i Fa (Falset, 1893-1936), de la que propongo el estudio y la edición filológica. Esta obra es constituida por cuatro volúmenes impresos —Les hores dolces, Elegia del Priorat i altres versos, La mala collita y El Crist de la Solitud—, un manuscrito de cinco composiciones que es el embrión de una recopilación que permaneció inacabada y un conjunto de poesías publicadas en prensa que no fueron reunidas en volumen. La primera parte se centra en el estudio de la figura de Salvador Estrem y de su poesía, y cuenta con tres capítulos: por un lado, una aproximación biográfica al personaje en el contexto de la comarca y el tiempo en que vivió; por otra parte, la lectura interpretativa de los cuatro libros de poesía, que nos ha permitido analizar los fundamentos más relevantes de esta producción poética y su evolución; finalmente, el estudio detallado de la lengua que usa Estrem en sus composiciones, junto con los cambios que experimenta, y el análisis de las formas literarias. Este estudio quiere poner de relieve la personalidad de Salvador Estrem y su obra en el contexto de la poesía catalana del período de entreguerras, como representante de los autores situados al margen de los núcleos culturales predominantes, y mostrar la importancia del movimiento cultural en la comarca del Priorat en este periodo. La segunda parte es la edición filológica de esta obra, precedida por tres nuevos capítulos: la descripción de los testigos, la historia textual de los libros publicados y de las poesías no recogidas en volumen y la discusión sobre los criterios de edición. Su finalidad es ofrecer las poesías de Salvador Estrem a un lector actual para que sean leídas sin las dificultades gráficas y las convenciones ortográficas de una edición de las primeras décadas del siglo XX, pero respetando, asimismo, los valores estilísticos y la lengua literaria del texto original. El trabajo concluye con las referencias de la bibliografía completa de Estrem, tanto los libros publicados como los artículos y los textos literarios aparecidos en publicaciones periódicas, y de las fuentes hemerográficas y archivísticas que he consultado.


The study object of this thesis is the poetical works of Salvador Estrem i Fa (Falset, 1893-1936). I propose its study and philological edition. The poetry of Estrem consists in four printed volumes —Les hores dolces, Elegia del Priorat i altres versos, La mala collita i El Crist de la Solitud—, a typescript of five poems —a book project that remained unpublished— and a collection of poems published in newspapers which were not collected in volume. The first part deals with the study of the poetry and has three chapters: on the one hand, a short biography of the poet in the context of the region and the time in which he lived; on the other hand, the critical analysis of these four books, allowing us to analyze the most important foundations of this poetry and its evolution over the years; finally, the detailed study of the language used by Estrem in his compositions, along with the changes taking, and the analysis of literary forms found in his poems. This study seeks to highlight the personality of Salvador Estrem and his work in the context of Catalan poetry during the studied period, as a representative of the authors located outside the predominant cultural centers, and to show the importance of the cultural movement to the Priorat region in this period. The second part is the philological edition of this poetry, preceded by the description of the testimonies, the textual history of the published books and the poetry not included in volume and the discussion about the editing criteria. Its purpose is to offer the poetry of Salvador Estrem to a current reader to be read without the graphic difficulties and the spelling conventions of an old edition. The thesis concludes with the references to the complete bibliography of Salvador Estrem, both published books and articles published in journals, and an appendix with the transcription of preserved discourses and the references to the correspondence.

Keywords

Literatura catalana; Catalan literature

Subjects

82 - Literature

Knowledge Area

Arts i Humanitats

Documents

TESI.pdf

13.32Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)