Sitios web y social media en la comunicación de los destinos turísticos de Costa de Marfil

Author

Kouassi, Brice Clément

Director

Huertas Roig, Assumpció

Date of defense

2018-03-14

Pages

231 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

La present tesi doctoral té com a objecte investigar la comunicació online de les destinacions turístiques de la Costa d'Ivori. L'estudi que es realitza tant a nivell nacional com regional, no pretén investigar l'estratègia de comunicació de les OMDs del país, sinó analitzar com fan servir les plataformes web i social media per comunicar els seus atractius turístics i la seva marca. Mitjançant aplicació de l'Índex de Qualitat Web i de la plantilla d'Anàlisi de la comunicació de la marca a través dels mitjans socials, s'avalua la qualitat de la comunicació de la marca en els llocs web oficials i els perfils de Facebook i Twitter, tant de Côte d’Ivoire Tourisme, OMD nacional, com de Sodertour-Lacs, OMD regional. L'estudi conclou que les marques creades per les OMDs de Costa d'Ivori no tenen valors emocionals, a més de no representar les destinacions sinó a les pròpies OMDs. Conseqüentment, aquestes marques apareixen com una eina de comunicació amb un poder limitat per comunicar de manera efectiva la singularitat de les destinacions. L'estudi conclou també que les OMDs de Costa d'Ivori utilitzen els seus llocs web i els seus perfils de social media principalment per informar, desaprofitant les oportunitats d'interactivitat, diàleg i participació que ofereixen aquests mitjans. Finalment, aquesta tesi constitueix un estudi d'interès per la seva contribució a un millor coneixement de l'estat de la comunicació turística i de la marca de destinació a Costa d'Ivori, així com per la seva aportació pel que fa a un ús més efectiu dels mitjans de comunicació online per part de les destinacions d'aquest país.


La presente tesis doctoral tiene como objeto investigar la comunicación online de los destinos turísticos de Costa de Marfil. El estudio que se realiza tanto a nivel nacional como regional, no pretende investigar la estrategia de comunicación de las OMDs del país, sino analizar cómo usan las plataformas web y social media para comunicar sus atractivos turísticos y su marca. Mediante aplicación del Índice de Calidad web y de la plantilla de Análisis de la comunicación de la marca a través de los social media, se evalúa la calidad de la comunicación de la marca en los sitios web oficiales y los perfiles de Facebook y Twitter, tanto de Côte d’Ivoire Tourisme, OMD nacional, como de Sodertour-Lacs, OMD regional. El estudio concluye que las marcas creadas por las OMDs de Costa de Marfil carecen de valores emocionales, además de no representar a los destinos sino a las propias OMDs. Consecuentemente, estas marcas aparecen como una herramienta de comunicación con un poder limitado para comunicar de manera efectiva la singularidad de los destinos. El estudio concluye también que las OMDs de Costa de Marfil utilizan sus sitios web y sus perfiles de social media principalmente para informar, desaprovechando las oportunidades de interactividad, diálogo y participación que ofrecen estos medios. Finalmente, esta tesis constituye un estudio de interés por su contribución a un mejor conocimiento del estado de la comunicación turística y de la marca de destino en Costa de Marfil, así como por su aportación en cuanto a un uso más efectivo de los medios de comunicación online por parte de los destinos de este país.


The purpose of this doctoral thesis is to investigate the online communication of tourist destinations in Ivory Coast. The study carried out both nationally and regionally, does not intend to investigate the communication strategy of the country's DMO, but to analyze how they use the web and social media platforms to communicate their tourist attractions and their brand. Through the application of the Web Quality Index and the Analysis template of brand communication through the social media, the quality of brand communication on official websites and Facebook and Twitter profiles is evaluated, both of Côte d'Ivoire Tourisme, the national DMO, as of Sodertour-Lacs, the regional DMO. The study concludes that the brands created by the DMO of Ivory Coast lack of emotional values, and do not represent the destinations but the DMO themselves. As a result, these brands appear as a communication tool with a limited power to communicate effectively the uniqueness of the destinations. The study also concludes that the DMO of Ivory Coast use their websites and their social media profiles mainly to inform, missing the opportunities for interactivity, dialogue and participation offered by these media. Finally, this thesis is a study of interest for its contribution to a better knowledge of the state of tourist communication and destination brand in Ivory Coast, as well as for its contribution in terms of a more effective use of online media by the destinations in this country.

Keywords

Comunicació turística; Plataformes online; Marca de destinació; Comunicación turística; Plataformas online; Marca de destino; Tourist communication; Online plateforms; Destination brand

Subjects

070 - Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la informació; 316 - Sociologia. Comunicació

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

6.377Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)