Implementación de sistemas de información geográfica en la gestón de espacios protegidos

Author

Palacio Buendía, Amalia Vaneska

Director

Pérez Albert, Maria Yolanda

Date of defense

2017-07-12

Pages

328 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Geografia

Abstract

La present tesi doctoral demostra que els estudis de percepció exerceixen un paper de vital importància per conèixer la informació d'un Espai Natural Protegit (ENP) de manera directa per part de l'usuari. Ofereix un valor afegit comprovant que l'usuari permet obtenir i identificar les característiques, realitat i necessitats de l'espai natural; integrant la geografia de lloc amb la percepció humana a través de l'ús de Sistemes d'Informació Geogràfica de Participació Pública (PPGIS) (mètode per a l'obtenció d'informació georreferenciada). L'objectiu principal de la recerca és avaluar la percepció de visitants i població local amb referència al paisatge, l'ús públic i activitats recreatives en ENPs i, específicament, al Parc Natural Delta de l’Ebre. El fonament teòric que s'utilitza, part de les necessitats bàsiques d'actuació d'un ENP, l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica i l'ús de la cartografia interactiva en les anàlisis de percepció. Per al disseny del mètode PPGIS en primer lloc es va construir un sistema d'indicadors i una plataforma de cartografia interactiva online. Així mateix, la recopilació d'informació a més es va obtenir a partir de la revisió d'estudis precedents, entrevistes i treball de camp. En segon lloc es va aplicar el mètode, consecutivament es va realitzar l'anàlisi de la mostra i es va tractar la base de dades, amb la finalitat de depurar-la. En tercer lloc es va construir la cartografia temàtica i es va realitzar l'anàlisi espacial de percepció, l'anàlisi estadística i l'anàlisi qualitativa de les dades. Els resultats de l'aplicació del mètode PPGIS han permès estudiar 4467 valoracions de percepció de 276 participants, 15,1% d'ells eren residents de l'àrea d'estudi (residents del Deltebre, Camarles, l'Aldea, l'Ampolla, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja) i 84,9% visitants. Les propostes es dirigeixen en dues facetes, la primera fase; a favor de l'ús de tècniques geoespaciales interactives i la segona fase; orientades a la gestió del parc estudiat. Per citar algunes,s'ha validat que els usuaris del Parc Natural Delta de l’Ebre aprecien aquest pel seu valor natural i tranquil i dins de les activitats recreatives són predilectes l'anar a prendre fotografies i, relaxar-se i contemplar.


La presente tesis doctoral demuestra que los estudios de percepción desempeñan un papel de vital importancia para conocer la información de un Espacio Natural Protegido (ENP) de manera directa por parte del usuario. Ofrece un valor añadido comprobando que el usuario permite obtener e identificar las características, realidad y necesidades del espacio natural; integrando la geografía de lugar con la percepción humana a través del uso de Sistemas de Información Geográfica de Participación Pública (PPGIS) (método para la obtención de información georreferenciada). El objetivo principal de la investigación es evaluar la percepción de visitantes y población local con referencia al paisaje, el uso público y actividades recreativas en ENPs y, específicamente, en el Parque Natural Delta de l’Ebre. El fundamento teórico que se utiliza, parte de las necesidades básicas de actuación de un ENP, el uso de los Sistemas de Información Geográfica y el uso de la cartografía interactiva en los análisis de percepción. Para el diseño del método PPGIS en primer lugar se construyó un sistema de indicadores y una plataforma de cartografía interactiva online. Asimismo, la recopilación de información además se obtuvo a partir de la revisión de estudios precedentes, entrevistas y trabajo de campo. En segundo lugar se aplicó el método, consecutivamente se realizó el análisis de la muestra y se trató la base de datos, con el fin de depurarla. En tercer lugar se construyó la cartografía temática y se realizó el análisis espacial de percepción, el análisis estadístico y el análisis cualitativo de los datos. Los resultados de la aplicación del método PPGIS han permitido estudiar 4467 valoraciones de percepción de 276 participantes, 15,1% de ellos eran residentes del área de estudio (residentes del Deltebre, Camarles, l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Sant Carles de la Ràpita y Sant Jaume d’Enveja) y 84,9% visitantes. Las propuestas se dirigen en dos facetas, la primera fase; a favor del uso de técnicas geoespaciales interactivas y la segunda fase; orientadas a la gestión del parque estudiado. Por citar algunas,se ha validado que los usuarios del Parque Natural Delta de l’Ebre aprecian este por su valor natural y tranquilo y dentro de las actividades recreativas son predilectas el ir a tomar fotografías y, relajarse y contemplar.


This doctoral thesis demonstrates that perception studies can play a vitally important role in obtaining information directly from the users of a Protected Natural Area (PNA, or Espacio Natural Protegido in Spanish). These studies provide added value by confirming that the user can both obtain and identify the characteristics, realities, and needs of the natural area, integrating the geography of place with human perception through the use of Public Participation Geographic Information Systems (PPGIS, the method used to obtain georeferenced information). The primary objective of this research was to evaluate the perceptions of visitors and the local population regarding the landscape, public use, and recreational activities at PNAs, in this case the Ebro Delta Natural Park (Parc Natural del Delta de l’Ebre). The fundamental theory applied, derived from the basic needs of activities within a PNA, employs Geographic Information Systems (GIS) and uses interactive cartography to analyse perception. To design the PPGIS method, a system of indicators was first created, along with an online interactive cartography platform. Further information was compiled from a review of previous studies, interviews, and fieldwork. Next, the method was applied, the sample was analysed, and the database was processed in order to clean it up. Finally, thematic maps were constructed and a spatial perception analysis performed, along with statistical and qualitative analyses of the data. The results from applying the PPGIS method enabled the study of 4,467 perception ratings produced by 276 participants: 15.1% of these were from residents living near the study area (residing in Camarles, l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, and Sant Jaume d’Enveja), and the other 84.9% were from visitors. The proposals focus on two facets: the first phase emphasises the use of interactive geospatial techniques; and the second phase is oriented towards the management of the park studied. This made it possible to confirm the initial hypothesis advanced regarding the advantages of the PPGIS method, as well as verify that users of the Ebro Delta Natural Park appreciate it for its natural value and tranquillity. Their favourite recreational activities are taking photographs, relaxation, and contemplation.

Keywords

SIG; Percepció; Espai natural; Percepción; Espacio natural; GIS; Perception; Natural area

Subjects

00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats; 3 - Ciències socials; 504 - Ciències del medi ambient; 91 - Geografia. Viatges

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

10.41Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)