Integración cultural y actitud hacia el bilinguismo y la enseñanza bilingue inglés- español en los docentes de educación primaria, intermedia y secundaria del Condado de Ventura, California, Estados Unidos

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques
dc.contributor.author
Coromoto, Galvis
dc.date.accessioned
2019-01-23T11:18:17Z
dc.date.available
2019-04-24T02:00:14Z
dc.date.issued
2018-10-26
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/665067
dc.description.abstract
En aquest estudi s'analitzen les actituds cap al bilingüisme i l'ensenyament bilingüe anglès-espanyol en els docents d'educació primària, intermèdia i secundària del comtat californià de Ventura als Estats Units. La finalitat de l’estudi es determinar a nivell exploratori els patrons d'integració cultural i sociolingüístics que se’n poden inferir i la seva relació amb altres variables sociodemogràfiques, lingüístiques, sociolingüístiques i acadèmic-professionals rellevants, recollides en la bibliografia especialitzada en aquest camp, com ara l'aptitud lingüística, el sexe, l'edat , la formació, el nivell docent i l'origen ètnic, entre d'altres. A aquest efecte, s’ha dut a terme un estudi de camp mitjançant una enquesta per mostreig, estadísticament representativa, de la població d'escoles públiques primàries, intermèdies i secundàries adscrites als districtes escolars amb educació bilingüe anglès-espanyol. S’ha treballat amb una mostra de 337 subjectes, 263 de sexe femení i 74 de sexe masculí, que van ser enquestats amb un qüestionari autoadministrat de 57 ítems de mesurament de les variables dependents i 27 ítems per a les variables independents i d’identificació. El qüestionari es va administrar a través d'Internet mitjançant la plataforma Google Forms. Utilitzant anàlisi de correlació, de variància i factorial, es va poder fer un conjunt d'inferències rellevants estadísticament significatives a partir de les respostes dels subjectes. Els resultats obtinguts permeten concloure, entre d'altres troballes, que en la població de docents analitzada impera un patró d'aculturació integradora marcat per la necessitat d'adaptació de la minoria ètnica hispanoparlant a la cultura receptora dominant, així com per prejudicis de la majoria ètnica angloparlant cap l'idioma espanyol, la cultura que vehicula i els seus habitants.
en_US
dc.description.abstract
En este estudio se analizan las actitudes hacia el bilingüismo y la enseñanza bilingüe inglés-español en los docentes de educación primaria, intermedia y secundaria del condado californiano de Ventura en Estados Unidos, con la finalidad de determinar a nivel exploratorio los patrones de integración cultural y sociolingüísticos que pueden inferirse a partir de las mismas y de su relación con otras variables sociodemográficas, lingüísticas, sociolingüísticas y académico-profesionales relevantes reportadas en la literatura especializada en este campo, tales como la aptitud lingüística, el sexo, la edad, la formación, el nivel docente y el origen étnico, entre otras. A tal efecto, se llevó a cabo un estudio de campo mediante una encuesta por muestreo, estadísticamente representativa de la población de escuelas públicas primarias, intermedias y secundarias adscritas a los distritos escolares con educación bilingüe inglés-español. Se trabajó con una muestra de 337 sujetos, 263 de sexo femenino y 74 de sexo masculino, que fueron encuestados con un cuestionario autoadministrado de 57 ítems de medición de las variables dependientes y 27 ítems para las variables independientes e identificación. El cuestionario se administró a través de Internet mediante la plataforma Google Forms. Utilizando análisis de correlación, de varianza y factorial, se pudo hacer un conjunto de inferencias relevantes estadísticamente significativas a partir de las respuestas de los sujetos. Los resultados obtenidos permiten concluir, entre otros hallazgos, que en la población de docentes analizada impera un patrón de aculturación integradora marcado por la necesidad de adaptación de la minoría étnica hispanohablante a la cultura receptora dominante, así como por prejuicios de la mayoría étnica angloparlante hacia el idioma español, la cultura que vehicula y sus hablantes.
en_US
dc.description.abstract
This study analyzes attitudes of primary, intermediate and secondary education teachers in Ventura County California, USA, toward bilingualism and bilingual English-Spanish teaching. The objective is to determine, at an exploratory level, the cultural integration and sociolinguistics patterns that can be inferred from them and their relationship with other relevant sociodemographic, linguistic, sociolinguistic and academic-professional variables as reported in the literature specialized in this field: linguistic aptitude, sex, age, education, educational level and ethnic origin, among others. For this purpose, a field study was carried out through surveying a statistically representative population of primary, intermediate and secondary teachers in public schools of Ventura County School Districts offering English-Spanish bilingual education. A sample of 337 subjects, 263 female and 74 male, were surveyed with a self-administered questionnaire of 57 items of measurement of dependent variables and 27 items for independent variables and identification. The questionnaire was administered through the Internet, using the Google Forms platform. Using correlation, variance and factorial type analysis, it was possible to reach a set of statistically significant inferences from the responses of the subjects. The results obtained allow us to conclude that, among other findings, a pattern of integrating acculturation prevails in the population of teachers analyzed. This is marked by the need of adaptation of the Spanish-speaking ethnic minority to the dominant receiving culture, as well as by prejudices of the ethnic majority English-speaking towards the Spanish language, the culture that it carries and its speakers
en_US
dc.format.extent
460 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Bilingüisme
en_US
dc.subject
Actituds sociolingüistiques
en_US
dc.subject
Integracion cultural
en_US
dc.subject
Bilinguismo
en_US
dc.subject
Actitudes sociolinguisticas
en_US
dc.subject
Integración cultural
en_US
dc.subject
Bilingualism
en_US
dc.subject
Sociolinguistic attitude
en_US
dc.subject
Cultural integration
en_US
dc.subject.other
Arts i humanitats
en_US
dc.title
Integración cultural y actitud hacia el bilinguismo y la enseñanza bilingue inglés- español en los docentes de educación primaria, intermedia y secundaria del Condado de Ventura, California, Estados Unidos
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
00
en_US
dc.subject.udc
37
en_US
dc.subject.udc
373
en_US
dc.subject.udc
81
en_US
dc.contributor.director
Gibert Escofet, Maria Isabel
dc.contributor.director
Bargalló Escrivà, Maria
dc.embargo.terms
6 mesos
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI.pdf

7.931Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)