Lideratge social per a la construcció de comunitats cohesionades des d'entitats de lleure educatiu i d'acció social. Estudi de casos

Author

Palasí Luna, Eva

Director

Morata Garcia, Maria Jesús

Codirector

Trilla Bernet, Jaume

Date of defense

2019-01-24

Pages

548 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Abstract

La finalitat d’aquesta investigació és identificar i descriure un model de lideratge social per a la millora de les comunitats, a través de l’estudi de tres entitats de lleure educatiu i d’acció social que treballen amb la infància i l'adolescència. Un model de lideratge social que, segons els resultat obtinguts, s’orienta fonamentalment vers la consecució de cinc grans objectius: l’apoderament individual i comunitari, la participació social, la construcció de ciutadania responsable, crítica i compromesa, la promoció de la cohesió social i l’aplicació de les metodologies de treball comunitari i l’acompanyament socioeducatiu.. La metodologia utilitzada per realitzar la present investigació s’ha centrat en un estudi de casos múltiples d’entitats locals. Considerant la naturalesa complexa de l’objecte d’estudi, s’ha utilitzat un disseny de mètode mixt, integrant dades qualitatives (anàlisi documental, observació no participant, entrevistes i grups de discussió) i quantitatives (qüestionaris). La investigació parteix de la construcció d’unes categories establertes, a partir de la revisió bibliogràfica, que han orientat la recollida d’informació i el seu anàlisi, per arribar a la descripció dels elements identificadors d’un model de lideratge social, en el marc de l’acció social i del lleure educatiu. Així mateix i amb l’objectiu de facilitar l’avaluació d’aquest model, també s’ofereix una proposta d’estàndards de qualitat amb indicadors d’avaluació, que puguin ser d’utilitat a les organitzacions i entitats de lleure educatiu i d’acció social, especialment a aquelles que volen desenvolupar aquest model de lideratge social en els seus territoris i comunitats.


La finalidad de esta investigación es identificar y describir un modelo de liderazgo social para la mejora de las comunidades, a través del estudio de tres entidades de tiempo libre educativo y de acción social, que trabajan con la infancia y la adolescencia. Un modelo de liderazgo social que, según los resultados obtenidos, se orienta fundamentalmente hacia la consecución de cinco grandes objetivos: el empoderamiento individual y comunitario, la participación social, la construcción de ciudadanía responsable, crítica y comprometida, la promoción de la cohesión social y la aplicación de las metodologías de trabajo comunitario y el acompañamiento socioeducativo. La metodología utilizada para realizar la presente investigación se ha centrado en un estudio de casos múltiples de entidades locales. Considerando la naturaleza compleja del objeto de estudio, se ha utilizado un diseño de método mixto, integrando datos cualitativos (análisis documental, observación no participante, entrevistas y grupos de discusión) y cuantitativos (cuestionarios). La investigación parte de la construcción de unas categorías establecidas, a partir de la revisión bibliográfica, que han orientado la recogida de información y su análisis, para llegar a la descripción de los elementos identificadores de un modelo de liderazgo social, en el marco de la acción social y del tiempo libre educativo. Asimismo, y con el objetivo de facilitar la evaluación de este modelo, también se ofrece una propuesta de estándares de calidad con indicadores de evaluación que puedan ser de utilidad a las organizaciones y entidades de tiempo libre educativo y de acción social, especialmente a aquellas que quieran desarrollar este modelo de liderazgo social en sus territorios y comunidades.


The research Social leadership for the construction of cohesive communities from entities of educational free time and social action. Study of cases. The purpose of this research is to identify and describe a model of social leadership for the improvement of communities, through the study of three entities of educational free time and social action, working with children and adolescents. A model of social leadership that, according to the results obtained is fundamentally oriented towards the achievement of five major objectives: individual and community empowerment, social participation, the construction of responsible, critical and committed citizenship, the promotion of social cohesion and the application of community work methodologies and socio-educational accompaniment. The methodology used to carry out the present investigation has focused on a study of multiple cases of local entities. Considering the complex nature of the object of study, a mixed method design has been used, integrating qualitative data (documentary analysis, non-participant observation, interviews and discussion groups) and quantitative (questionnaires). The research starts from the construction of some established categories, based on the bibliographic review, which have guided the collection of information and its analysis, in order to arrive at the description of the identifying elements of a social leadership model, within the framework of the social action and educational free time. Likewise, and with the aim of facilitating the evaluation of this model, a proposal of quality standards with evaluation indicators that may be useful to organizations and organizations of educational free time and social action, especially those that want to develop this model of social leadership in their territories and communities.

Keywords

Acció Social; Lleure educatiu; Participació; Cohesió social; Ciutadania; Lideratge social; Apoderament; Desenvolupament personal

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 379.8 - Leisure

Knowledge Area

Ciències socials, periodisme i documentació

Documents

Tesi_Eva_Palasi.pdf

9.434Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)