Del exilio a la ciudadania. Experiencias dialógicas en el marco de la Salud Mental Colectiva

Author

Serrano Miguel, Mercedes

Director

Martínez Hernáez, Ángel

Date of defense

2018-07-10

Pages

338 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

En aquest treball es presenta l'anàlisi etnogràfic de dues experiències grupals situades en dos contextos post Reforma psiquiàtrica: l’ experiència del Grup de Pensadors a Barcelona i la Guia GAM a Porto Alegre. Mitjançant un anàlisi de caràcter hermenèutic, la tesi es vol centrar en l'estudi de les dinàmiques de participació i la metodologia de caràcter dialògic que opera dins d’ aquests espais, conformats per persones en situació de patiment mental, cuidadors, i professionals, i en el cas brasiler, també per investigadors universitaris. Aquesta participació, serà entesa aquí com eix d'un procés transformador de l'individu a nivell personal i social, el qual serà adientment analitzat i donarà peu a la configuració d'una eina d’ anàlisi metodològic denominada "itineraris de participació". Aquest focus d'estudi inclourà també l'aproximació curosa a les experiències grupals conegudes i analitzades al llarg de tot el treball de camp, configurades a partir d’ un entramat de relacions establertes entre els participants, en procés constant d’ actualització, amb discursos diferenciadors i amb els seus propis anàlisis subjectius en torn a la vivència del patiment mental, així com el tractament professional del mateix. Per tot això, serà fonamental la recuperació dels diferents sabers implicats i les narratives elaborades. Tot això sota el marc epistemològic de la Salut Mental Col·lectiva, una proposta originaria del continent americà però que busca així també la seva aplicació i reconeixement dins del context espanyol. Paraules clau: Salut Mental Col·lectiva, itineraris de participació, model dialògic, narratives.


En este trabajo se presenta el análisis etnográfico de dos experiencias grupales, ambas situadas en dos contextos pos Reforma psiquiátrica: la experiencia del Grup de Pensadors en Barcelona y la Guía GAM en Porto Alegre. A través de un análisis de carácter hermenéutico, la tesis se centrará en el estudio de las dinámicas de participación y en la metodología dialógica que opera en dichos espacios, conformados por personas en situación de sufrimiento mental, cuidadores y profesionales, y en el caso brasileño también por investigadores universitarios. Esta participación, será entendida aquí como el eje de un proceso trasformador del individuo a nivel personal y social, que será convenientemente analizado y dará pie a la configuración de una herramienta de análisis metodológico denominada "itinerarios de participación". Dicho foco de estudio incluirá también la aproximación minuciosa a las experiencias grupales conocidas y analizadas a lo largo del trabajo de campo, configuradas a través de un entramado de relaciones establecidas entre los participantes, en proceso constante de actualización, con discursos diferenciadores y con sus propios análisis subjetivos sobre la vivencia del sufrimiento mental así, como el tratamiento profesional del mismo. Por ello será fundamental aquí la recuperación de los diferentes saberes implicados y las respectivas narrativas elaboradas. Todo ello bajo el marco epistemológico de la Salud Mental Colectiva, propuesta originaria del continente americano pero que busca así también su aplicabilidad y reconocimiento en el contexto español.


This paper presents the ethnographic analysis of two group experiences, both located in two contexts post psychiatric reform: the experience of the "Grup de Pensadors" ("Thinkers’ Group") in Barcelona and the Autonomous Medication Management (GAM) in Porto Alegre. Through a hermeneutic character analysis, the thesis will focus on the study of the dynamics of participation and on the dialogic methodology that operates in these spaces, consisting of people in a situation of mental suffering, caregivers and professionals, and in the Brazilian case by university researchers. This participation will be understood here as the axis of a transformative process of the individual to personal and social level which shall be conveniently analysed and will start the configuration of a methodological analysis tool called "participatory itineraries". This study will also include the meticulous approach to group experiences known and analyzed throughout the fieldwork, set up through a network of relationships established among participants, in constant process of Update, with differentiating discourses and their own subjective analysis of the experience of mental suffering as well as the professional treatment. Thus, it will be essential here the recovery of different knowledge involved and the respective elaborate narratives. All under the epistemological context of Collective Mental Health, a proposal originating from the American continent but that also search thus their applicability and recognition in the Spanish context.

Keywords

Salut Mental Col·lectiva; itineraris de participació; narratives; itinerarios de participación; narrativas; Collective Mental Health; participatory itineraries

Subjects

3 - Ciències socials; 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere; 572 - Antropologia; 616.89 - Psiquiatria. Psicopatologia

Knowledge Area

Ciéncias Sociales y jurídicas

Documents

TESI_.pdf

2.659Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)