Epidemiologia de les rickettsiosis del grup de les febres tacades a Catalunya. Estudi específic de la Rickettsia massiliae Bar 29. Eficàcia de les tècniques diagnòstiques

Author

Sanfeliu Sala, Isabel

Director

Segura, Ferran

Tutor

González Martín, Julián

Date of defense

2019-01-08

Pages

197 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Fonaments Clínics

Abstract

ANTECEDENTS. Les rickettsiosis, conegudes des de fa dècades, han passat a ser considerades malalties emergents en els últims anys. HIPÒTESIS. L’espècie de Rickettsia Bar 29, aïllada prèviament de paparres en la nostra àrea, causa infecció subclínica en humans. Aquesta espècie és un agent etiològic de la febre botonosa mediterrània (FBM) en la nostra àrea. El cultiu shell vial i la tècnica de la PCR són tècniques útils per a la detecció de rickèttsies. OBJECTIUS. Realitzar un estudi epidemiològic de la presència de la infecció per R. massiliae Bar 29 en humans, reservoris i vectors a Catalunya, i avaluar l’eficàcia de les tècniques diagnòstiques. METODOLOGIA. Estudis de seroprevalença en humans enfront de Bar 29 per immunofluorescència indirecta (MIF). Detecció de Bar 29 per MIF i Western inmunoblot, cultiu shell vial i PCR en pacients amb sospita de FBM i estudis per MIF en reservoris animals. Estudi en vectors per PCR i per la tècnica Tick-borne Bacteria Flow Chip (Master Diagnóstica). RESULTATS. S’ha trobat una prevalença del 8,5% enfront de Bar 29. L’associació entre Bar 29 i el contacte amb gossos ha estat estadísticament significativa (p= 0,018, OR 3,59 1,29-10,05). S’ha trobat reaccions creuades amb R. conorii en 8 dels sèrums i 10 d’ells han presentat tan sols anticossos enfront de Bar 29. En un primer estudi, de 15 sèrums estudiats enfront de R. conorii i Bar 29, 5 sèrums han presentat títols enfront de Bar 29 superiors a R. conorii, i l’especificitat de les reaccions s’ha confirmat per inmunoblot en dos d’ells. En un estudi posterior amb 136 sèrums, s’han trobat 53 sèrums positius almenys a un dels dos microorganismes, 12 sèrums amb títols superiors a Bar29 i dos casos només amb anticossos enfront de Bar 29. Durant el període 1994-2003, s’ha cultivat la sang de 59 pacients per shell vial. S’han obtingut 6 cultius positius, i s’han confirmat les soques per PCR-RFLP com a R. conorii. En l’estudi de reservoris animals del cicle silvestre (guineus) i del domèstic (ovelles, cabres i bòvids), s’han recollit mostres de sang de 135 guineus, 138 vaques braves, 137 ovelles i 98 cabres. En guineus s’ha trobat un 45,9% de les mostres amb anticossos enfront de R. massiliae Bar29 i un 25,1% a R. conorii. En les vaques se n’ha trobat un 39,8% amb anticossos enfront de R. massiliae Bar 29 i un 26% de R. conorii. En les ovelles, un 20,4% han estat positives a Rickettsia Bar 29 i un 24,8% a R. conorii. Finalment, de les cabres, un 26,5% han estat positives a Rickettsia Bar 29 i un 39,7% a R. conorii. De les guineus s’han recollit 137 paparres del complex Rhipicephalus sanguineus, que s’han analitzat per la tècnica Tick-Borne Bacteria Flow Chip. El 83,2 % han resultat positives a Rickettsia. Un cop seqüenciades aquestes rickèttsies, se n’han identificat 107 com a R. massiliae Bar 29, 3 com a R. aeschlimannii, una com a R. slovaca i en les altres tres sols s’ha arribat a Rickettsia sp.. S’han detectat, a més, 21 coinfeccions amb Bartonella sp., 12 amb Borrelia sp. i tres amb les dues a la vegada. S’han recollit, a més, 117 paparres en fase lliure que s’han identificat dins del grup R. sanguineus. S’han analitzat per la tècnica de Tick-Borne Bacteria Flow Chip. El 94% d’elles han resultat positives a Rickettsia del grup de les febres tacades. Se n’han pogut seqüenciar 85, 71 com a R. massiliae Bar 29 i 14 com a Rickettsia sp., i s’ha detectat en 23 paparres coinfecció amb Borrelia sp. CONCLUSIONS 1. La població humana sana de la nostra àrea presenta una seroprevalença enfront de R. massiliae Bar 29 del 8,5%. 2. Dels resultats dels dos estudis en pacients amb sospita de FBM es pot deduir que un nombre de casos de FBM dels nostres pacients podrien estar causats per R. massiliae Bar 29 . 3. Mitjançant el cultiu shell vial podem arribar a través de PCR i seqüenciació a identificar les diferents espècies de rickèttsies de les soques aïllades. 4. La nova tècnica Tick-Borne Bacteria Flow Chip ens augmenta notablement la sensibilitat respecte a la PCR ompA per a la detecció de rickèttsies en els vectors.


HYPOTHESIS: The Rickettsia species Bar 29 previously isolated from ticks in our area causes subclinical infection in humans. This species is an etiological agent of Mediterranean spotted fever (MSF) in our area. The centrifugation shell-vial culture and PCR are useful techniques for the detection of rickettsiae. GOALS: To perform an epidemiological study of the presence of the infection by R. massiliae Bar 29 in humans, reservoirs and vectors in Catalonia, and to assess the effectiveness of the diagnostic techniques. METHODOLOGY: Seroprevalence studies in humans and animal reservoirs against Bar 29 through indirect immunofluorescence (MIF). Detection of Bar 29 through MIF and Western immunoblot, shell-vial culture and PCR in patients suspected of MSF. Study in vectors through PCR and the Tick-Borne Bacteria Flow Chip technique (Master Diagnóstica). RESULTS: An 8.5% prevalence against Bar 29 was found. Cross reactions with R. conorii were found in 8 of them and 10 sera showed antibodies only against Bar 29. Out of 15 sera from patients with MSF against R. conorii and Bar 29, 5 sera showed higher titers against Bar 29 than against R. conorii, and 2 of them were confirmed by immunoblot. From a later study with 136 sera, 53 sera were found to be positive at least against one of the microorganisms, 12 sera with higher titers against Bar 29 and 2 cases with antibodies only against Bar 29. During the 1994-2003 period, blood from 59 patients was cultured by shell vial. 6 cultures were found to be positive, and the strains were confirmed by PCR-RFLP as R. conorii. In the study of animal reservoirs, blood samples from 135 foxes, 138 cows, 137 sheep and 98 goat were collected. From those samples, there was found a 45.9%, 39.8%, 20.4% and 26.5% of antibodies against R. massiliae Bar 29 and a 25.1%, 26%, 24.8% and 39.7% against R. conorii in foxes, cows, sheep and goats respectively. From the foxes, 137 ticks of the Rhipicephalus sanguineus complex were collected. They were analyzed through the Tick-Borne Bacteria Flow Chip technique. 83.2% of them were found to be positive for Rickettsia, 107 of which were identified as R. massiliae Bar 29. Besides, 21 coinfections with Bartonella spp., 12 with Borrelia ssp. and 3 with both of them there were detected. Furthermore, 117 ticks on the ground were collected, which were identified within the R. sanguineus group. 94% of them were found to be positive for Rickettsia from the spotted fever group, 71 as R. massiliae Bar 29, and coinfection with Borrelia sp. was detected in 23 ticks. CONCLUSIONS: 1. The healthy human population of our area shows an 8.5% seroprevalence against R. massiliae Bar 29. 2. From the results of the two studies in patients suspected of MSF, it can be deduced that a number of MSF cases could be caused by R. massiliae Bar 29 . 3. Using shell-vial culture, the various species of rickettsiae can be identified from the isolated strains through PCR and sequencing. 4. The new Tick-Borne Bacteria Flow Chip technique notably increases the sensitivity with respect to ompA PCR for the detection of rickettsiae in vectors.

Keywords

Epidemiologia; Epidemiología; Epidemiology; Diagnòstic; Diagnóstico; Diagnosis; Bacteriologia mèdica; Bacteriología médica; Medical bacteriology; Bacteris gramnegatius; Bacterias gram negativas; Gram-negative bacteria; Rickettsia conorii

Subjects

61 - Medical sciences

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

01.ISS_1de2.pdf

2.606Mb

02.ISS_2de2.pdf

511.2Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)