Metodología I’M IN. Metodología de experiencia de usuario basada en el paradigma de la gamificación para la mejora de la experiencia subjetiva

Author

Villegas Portero, Eva

Director

Fonseca Escudero, David

Codirector

Fernández Guinea, Sara

Date of defense

2020-01-09

Pages

441 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. ETSEEI LA SALLE - Enginyeria

Abstract

L'evolució de les metodologies d'experiència d'usuari està orientada a la importància de tenir en compte el comportament emocional de l'usuari durant la sessió de test, fent les avaluacions dinàmiques i participatives. Aquest estudi basa el seu principal objectiu en la qualitat dels resultats de test. Es té en compte la conjunció de les tècniques d'experiència d'usuari com a disciplina d'avaluació, les mecàniques de joc com a elements motivadors i el coneixement previ dels perfils d'usuari mitjançant un qüestionari d'avaluació psicològica com a base prèvia davant el procediment. A partir d'aquesta Tesi Doctoral, s'ha procedit a crear una nova metodologia, un sistema anomenat I’M IN, que serveix com a base de disseny d'una sessió amb usuaris i de les eines necessàries per a dur a terme un estudi reeixit. La metodologia de treball s'ha basat en la creació d'un nou sistema, el FED (Fun Experience Design), que permet la unificació de les disciplines de gamificació i les tècniques d'avaluació d'experiència d'usuari. Aquest procediment, permet aplicar diverses tècniques com per exemple: entrevistes, enquestes, test d'ordenació de targetes, aplicació en casos d'ús amb una avaluació contextual, qüestionaris de valoració emocional, i així tenir en compte en tot moment les perspectives, els requisits i els motivadors dels futurs usuaris del sistema i per tant, realitzar un disseny centrat en l'usuari. Els resultats obtinguts han estat positius i han permès acostar el sistema als motivadors dels usuaris, permetent dissenyar una sessió de forma efectiva i enfocada a cadascun dels perfils de forma individual i col·lectiva. En conclusió, el sistema permet realitzar sessions de treball amb usuaris potencials de projectes, mitjançant la utilització d'un protocol d'experiència d'usuari, unes mecàniques de joc adaptades a cada situació i un coneixement previ dels motivadors dels participants proposats. Aquesta recerca, els seus procediments i resultats aporta un nou enfocament a la pràctica tant educativa com professional de tota mena de consultors, tant experts com no experts, sent l'aportació principal de la tesi.


La evolución de las metodologías de experiencia de usuario está orientada hacia la importancia de tener en cuenta el comportamiento emocional del usuario durante la sesión de test, haciendo las evaluaciones dinámicas y participativas. Este estudio basa su principal objetivo en la calidad de los resultados de test. Se tiene en cuenta la conjunción de las técnicas de experiencia de usuario como disciplina de evaluación, las mecánicas de juego como elementos motivadores y el conocimiento previo de los perfiles de usuario mediante un cuestionario de evaluación psicológica como base previa ante el procedimiento. A partir de esta Tesis Doctoral, se ha procedido a crear una nueva metodología, un sistema llamado I’M IN, que sirve como base de diseño de una sesión con usuarios y de las herramientas necesarias para llevar a cabo un estudio exitoso. La metodología de trabajo se ha basado en la creación de un nuevo sistema, el FED (Fun Experience Design), que permite la unificación de las disciplinas de gamificación y las técnicas de evaluación de experiencia de usuario. Este procedimiento, permite aplicar diversas técnicas como por ejemplo: entrevistas, encuestas, test de ordenación de tarjetas, aplicación en casos de uso con una evaluación contextual, cuestionarios de valoración emocional, y así tener en cuenta en todo momento las perspectivas, los requisitos y los motivadores de los futuros usuarios del sistema y por lo tanto, realizar un diseño centrado en el usuario. Los resultados obtenidos han sido positivos y han permitido acercar el sistema a los motivadores de los usuarios, permitiendo diseñar una sesión de forma efectiva y enfocada a cada uno de los perfiles de forma individual y colectiva. En conclusión, el sistema permite realizar sesiones de trabajo con usuarios potenciales de proyectos, mediante la utilización de un protocolo de experiencia de usuario, unas mecánicas de juego adaptadas a cada situación y un conocimiento previo de los motivadores de los participantes propuestos. Esta investigación, sus procedimientos y resultados aporta un nuevo enfoque a la práctica tanto educativa como profesional de todo tipo de consultores, tanto expertos como no expertos, siendo el aporte principal de la tesis.


The evolution of user experience methodologies is oriented towards the importance of taking into account the user's emotional behavior during the test session, making dynamic and participatory evaluations. This study bases its main objective on the quality of the test results. The combination of user experience techniques as an evaluation discipline, game mechanics as motivating elements and prior knowledge of user profiles through a psychological evaluation questionnaire as a prior basis before the procedure is taken into account. From this Doctoral Thesis, a new methodology has been created, a system called I’M IN, which serves as the basis for designing a session with users and the tools necessary to carry out a successful study. The work methodology has been based on the creation of a new system, the FED (Fun Experience Design), which allows the unification of gamification disciplines and user experience evaluation techniques. This procedure allows to apply various techniques such as: interviews, surveys, card sorting test, application in cases of use with a contextual evaluation, emotional assessment questionnaires, and thus take into account at all times the perspectives, requirements and the motivators of the future users of the system and therefore, carry out a user-centered design. The results obtained have been positive and have allowed the system to be brought closer to the users motivators, allowing the design of a session in an effective and focused way to each of the profiles individually and collectively. In conclusion, the system allows working sessions with potential users of projects, through the use of a user experience protocol, game mechanics adapted to each situation and prior knowledge of the motivators of the proposed participants. This research, its procedures and results brings a new approach to the educational and professional practice of all types of consultants, both experts and non-experts, being the main contribution of the thesis.

Keywords

Experiencia de usuario; Gamificación; Emociones; Motivación; Metodologías centradas en el usuario; Experiencia subjetiva; Metodología

Subjects

159.9 - Psychology; 62 - Engineering. Technology in general

Knowledge Area

Tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC)

Documents

Tesi_Eva_Villegas.pdf

7.366Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)