Las paremias de la alimentación y la gastronomía en español: léxico y contenido metafórico

Author

Lyu, Xiaoxiao

Director

Bargalló Escrivà, Maria

Date of defense

2019-10-16

Pages

300 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

En les diferents llengües, aquests o expressions sorgeixen sobre la base d'una imatge concreta de la realitat, i la seva imatge reflecteix l'entorn geogràfic i social, les seves tradicions, els seus objectes més preuats, la seva experiència espiritual, etc. A més, l'específic-cultural pot aparèixer també en com es conceptualitzen i expressen determinats missatges i continguts molt lligats a l'univers mental i quotidià dels parlants. En aquest estudi, aportem un nou sistema als diferents enfocaments pedagògics de l'abordatge lèxic, el que part de l'estudi sistematitzat del vocabulari contingut en les paremias. Aplicant aquesta idea a l'estudi del lèxic i de la cultura espanyola la nostra intenció ha estat la de facilitar l'aprenentatge del lèxic espanyol relacionat amb el món de l'alimentació i la gastronomia i alhora obtenir informacions precises i didàcticament necessàries sobre la cultura material espanyola lligada a aquest àmbit concret i també arribar a conèixer la idiosincràsia moral i social de la societat espanyola gràcies als ensenyaments continguts en les paremies estudiades. Paraules Clau: Paremiologia, Etnolingüística, Paremies gastronòmiques, Lèxic


En las diferentes lenguas, los dichos o expresiones surgen sobre la base de una imagen concreta de la realidad, y su imagen refleja el entorno geográfico y social, sus tradiciones, sus objetos más preciados, su experiencia espiritual, etc. Además, lo específico-cultural puede aparecer también en cómo se conceptualizan y expresan determinados mensajes y contenidos muy ligados al universo mental y cotidiano de los hablantes. En este estudio, aportamos un nuevo sistema a los diferentes enfoques pedagógicos del abordaje léxico, el que parte del estudio sistematizado del vocabulario contenido en las paremias. Aplicando esta idea al estudio del léxico y de la cultura española nuestra intención ha sido la de facilitar el aprendizaje del léxico español relacionado con el mundo de la alimentación y la gastronomía y a la vez obtener informaciones precisas y didácticamente necesarias acerca de la cultura material española ligada a este ámbito concreto y también llegar a conocer la idiosincrasia moral y social de la sociedad española gracias a las enseñanzas contenidas en las paremias estudiadas. Palabras Clave: Paremiología, Etnolingüística, Paremias gastronómicas, Léxico gastronómico, Contenido metafórico.


In different languages, sayings or expressions arise on the basis of a concrete image of reality, and their image reflects the geographical and social environment, its traditions, its most precious objects, its spiritual experience, etc. In addition, the specific-cultural can also appear in how certain messages and content closely linked to the mental and everyday universe of speakers are conceptualized and expressed. In this study, we contribute disalisted a new system to the different pedagogical approaches to lexical approach, which starts from the systematized study of the vocabulary content in paremias. Applying this idea to the study of the lexicon and Spanish culture our intention has been to facilitate the learning of the Spanish lexicon related to the world of food and gastronomy and at the same time obtain accurate and didactically necessary information about the Spanish material culture linked to this particular area and also get to know the moral and social idiosyncrasies of Spanish society thanks to the teachings contained in the paremias studied. Keywords: Paremiology, Ethnolinguistics, Gastronomic Paremias, Gastronomic Lexicon, Metaphorical content.

Keywords

Paremiologia; Etnolinguistica; contenido léxico y metafórico; lexicon; lmetaphorical contente

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study; 80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI.pdf

1.656Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)