A Formal Characterization of Fuzzy Degrees of Grammaticality for Natural Language

Author

Torrens Urrutia, Adrià

Director

Jiménez López, María Dolores

Date of defense

2019-05-09

Pages

215 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

En aquesta tesis podem trobar un nou sistema que caracteritza formalment els graus difusos gramaticalitat en el llenguatge natural. Proposa la base d'una gramàtica difusa, les seves característiques, fórmules difuses i avaluatives per calcular els valors de gramaticalitat, i proporciona una prova de concepte d'una gramàtica de propietat difusa per a la sintaxi de l'espanyol. Reconeixem una gramàtica com un sistema que produeix i reconeix entrades. A més, afirmem que la gramàtica és una compilació de restriccions lingüístiques que defineixen la competència lingüística d'un parlant. Tal entrada que viola les restriccions d'una gramàtica, s'associarà amb el grau de gramaticalitat respecte a aquesta gramàtica gramàtica específica. Per tant, el grau de gramaticalitat s'entén com un objecte vague que pot tenir en compte els graus de membres respecte a una entrada lingüística. Per explicar això, es proposa un nou sistema a partir de la combinació d'una gramàtica de propietats de Blache (2016) i les eines de lògica difusa de Novák (2015). Aquest nou enfocament ens permet: 1) proporcionar una gramàtica difusa per tractar els graus de gramaticalitat; 2) un marc per definir restriccions i categories límit pel que fa a una gramàtica; 3) definir la gramaticalitat tenint en compte la competència lingüística (no l'actuació).


En esta disertación, podemos encontrar un nuevo sistema que caracteriza formalmente los grados difusos de gramaticalidad en el lenguaje natural. Propone la base de una gramática difusa, sus características, fórmulas difusas y evaluativas para calcular los valores de gramaticalidad, y proporciona una prueba de concepto de una gramática de propiedad difusa para la sintaxis del español. Reconocemos una gramática como un sistema que produce y reconoce entradas. Además, afirmamos que la gramática es una compilación de restricciones lingüísticas que definen la competencia lingüística de un hablante. Tal entrada que viola las restricciones de una gramática, se asociará con el grado de gramaticalidad con respecto a esa gramática gramática específica. Por lo tanto, el grado de gramaticalidad se entiende como un objeto vago que puede tener en cuenta los grados de membresía con respecto a una entrada lingüística. Para explicar esto, se propone un nuevo sistema a partir de la combinación de una gramática de propiedades de Blache (2016) y las herramientas de lógica difusa de Novák (2015). Este nuevo enfoque nos permite: 1) proporcionar una gramática difusa para tratar los grados de gramaticalidad; 2) un marco para definir restricciones y categorías límite con respecto a una gramática; 3) definir la gramaticalidad teniendo en cuenta la competencia lingüística (no la actuación).


In this dissertation., we can find a new system which formally characterizes the fuzzy degrees of grammaticality in natural language. It proposes the basis of a fuzzy grammar, its features, fuzzy and evaluative formulas to calculate the values of grammaticality, and it provides a proof-of-concept of a Fuzzy Property Grammar for the syntax of the Spanish. We recognize a grammar as a system which both produces and recognizes inputs. Besides, we claim that the grammar is a compilation of linguistic constraints which defines the linguistic competence of a speaker. Such an input which violates the constraints of a grammar, it will be associated with the degree of grammaticality concerning to that grammar specific grammar. Therefore, the degree of grammaticality is understood as a vague object which can take into account degrees of membership regarding a linguistic input. I In order to explain that, a new system is proposed from the combination of a Property Grammar from Blache, (2016) and the Fuzzy Natural Logic tools from Novák (2015). This new approach allows us to: 1) provide a fuzzy grammar for dealing with degrees of grammaticality; 2) a framework for defining borderline constraints and categories regarding a grammar; 3) defining grammaticality taking into account linguistic competence (not performance).

Keywords

graus de gramaticalitat; lògica borrosa; restriccions lingüístiques; grados de gramaticalidad; lógica difusa; restricciones lingüísticas; degrees of grammaticality; fuzziness; constraints

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI.pdf

3.738Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)