El treball amb famílies des dels centres socioeducatius: propostes pedagògiques per la millora de les competències parentals

Author

Escribano Segura, Xavier

Director

López Jiménez, Francisco José

Codirector

Morata García, M. Jesús

Date of defense

2020-02-18

Pages

327 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Abstract

La finalitat d’aquesta tesi és millorar la intervenció dels professionals dels centres socioeducatius amb els referents familiars adults dels infants usuaris, mitjançant un programa formatiu i una guia pedagògica de treball amb famílies en el context dels centres. Tant la guia com el programa formatiu presenten un conjunt de principis, mètodes i eines destinades a millorar les competències parentals de les famílies, així com augmentar el vincle i la participació d’aquestes respecte a l’activitat dels centres. La recerca s’estructura en dues fases: una diagnòstica, els resultats de la qual han sigut emprats per dissenyar els productes pedagògics prèviament esmentats; i una fase d’avaluació, on s’ha observat i analitzat els efectes de la guia pedagògica i la formació en les competències parentals i en la praxi dels equips educatius. En la fase diagnòstica s’ha emprat un disseny sistemàtic basat en la teoria fonamentada, mentre que a la fase d’avaluació s’ha emprat un disseny preexperimental per analitzar els efectes en les competències parentals. Finalment, per analitzar els efectes en la praxi dels equips educatius, s’ha emprat de nou un disseny basat en la teoria fonamentada, aquesta vegada en format de disseny emergent. Després de la fase diagnòstica, s’ha elaborat una proposta sobre els principis, mètodes i eines de la guia pedagògica i la formació, que s’han implementat per part de dos dels centres participants. Durant el procés, s’han dut a terme tres mesures sobre la percepció del equips educatius respecte a les competències parentals de les famílies abans i després de la implementació, així com un conjunt d’entrevistes semiestructurades sobre els possibles canvis en la praxi dels centres. Segons els resultats obtinguts, tant la guia com la formació han contribuït a la millora de la intervenció dels centres envers les famílies, especialment en l’augment d’activitat orientades a les famílies i al canvi de posicionament dels educadors i educadores respecte a les competències parentals. Pel que fa a la millora de les competències parentals, tot i que els resultats apunten tendències interessants, no es mostren concloents sobre la relació entre haver rebut les propostes formatives i la millora de les competències parentals observades.


La finalidad de esta tesis es mejorar la intervención de los profesionales de los centros socioeducativos para con los referentes familiares adultos de los niños usuarios, mediante un programa formativo y una guía pedagógica de trabajo con familias en el contexto de los centros. Tanto la guía como el programa formativo presentan un conjunto de principios, métodos y herramientas destinados a mejorar las competencias parentales de las familias, así como a aumentar el vínculo y la participación de éstas respecto a la actividad de los centros. La investigación se estructura en dos fases: una diagnóstica, los resultados de la cual han sido empleados para diseñar los productos pedagógicos previamente mencionados; y una fase de evaluación, donde se han observado y analizado los efectos de la guía pedagógica y la formación en las competencias parentales y en la praxis de los equipos educativos. En la fase diagnóstica se ha empleado un diseño sistemático basado en la teoría fundamentada, mientras que a la fase de evaluación se ha empleado un diseño preexperimental para analizar los efectos en las competencias parentales. Finalmente, para analizar los efectos en la praxis de los equipos educativos, se ha empleado de nuevo un diseño basado en la teoría fundamentada, esta vez en formato de diseño emergente. Después de la fase diagnóstica, se ha elaborado una propuesta sobre los principios, métodos y herramientas de la guía pedagógica y la formación, que se han implementado por parte de dos de los centros participantes. Durante el proceso, se han llevado a cabo tres medidas sobre la percepción de los equipos educativos respecto a las competencias parentales de las familias antes y después de la implementación, así como un conjunto de entrevistas semiestructuradas sobre los posibles cambios en la praxis de los centros. Según los resultados obtenidos, tanto la guía como la formación han contribuido a la mejora de la intervención de los centros hacia las familias, especialmente en el aumento de actividad orientadas a las familias y al cambio de posicionamiento de los educadores y educadoras respecto a las competencias parentales. En cuanto a la mejora de las competencias parentales, a pesar de que los resultados apuntan tendencias interesantes, no se muestran concluyentes sobre la relación entre haber recibido las propuestas formativas y la mejora de las competencias parentales observadas.


The purpose of this thesis is to improve the intervention of the professionals of the socio-educational centers with the adult membres of the user’s family, by means of a formative program and a pedagogical guide of work with families at the context of the centres. The guide, as well as the formative program present an ensemble of principles, methods and tools aimed to improve the parental competences of the families, as well as augment the bond and the participation of these with regard to the activity of the centres. The research is structured in two phases: one diagnose phase, the results of which have been employed to design the pedagogical products previously mentioned; and a phase of evaluation, where the effects of the pedagogical guide and the formation at the parental competences and at the practice of the educational team has been evaluated. At the diagnose phase, a systematic design based in the grounded theory method has been used. On the other hand, during the evaluation phase, a pre-experimental design has been used to analyse the effects at the parental competences. Finally, to analyse the effects at the practice of the educational squads, has employed of new a design based at the theory based, this time at format of emergent design. After the phase diagnòstica, has elaborated a proposal on the principles, methods and tools of the pedagogical guide and the formation, that have implemented for part of two of the centres participants. During the process, have carried out three measures on the perception of the educational teams with regard to the parental competences of the families before and after the implementation, as well as semi-estructured interviews about the possible changes in the practice of the centers. According to the results obtained, the guide and the formation have contributed at the improvement of the intervention of the centres towards the families, especially at the increase of activites aimed to the families and at the change of scope of the educators and educators with regard to the parental competences. Regarding the improvement of the parental competences, although the results aim interesting trends, they do not show conclusive on the relation among having got the formative proposals and the improvement of the parental competences observed.

Keywords

Intervenció socioeducativa; Competències parentals; Educació en el lleure; Infància

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 37 - Education; 379.8 - Leisure

Knowledge Area

Ciències socials, periodisme i documentació

Documents

Tesi_Xavier_Escribano.pdf

3.539Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)