Hacia la construcción de las bases de un modelo de ejecución penal en base al concepto de ciudadanía activa. Estudio de tres casos en el sistema de ejecución penal español y catalán

Author

Enjuanes Llop, Jordi

Director

Morata García, M. Jesús

Codirector

Giménez-Salinas Colomer, Esther

Date of defense

2020-03-03

Pages

527 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Abstract

La finalitat de la present investigació és la construcció d’un model d’execució penal en base al concepte de ciutadania activa, a través de l’estudi de tres models penitenciaris d’èxit en el sistema d’execució penitenciari espanyol i català (Model de participació i convivència, Unitat terapèutica y educativa, i, Mòdul de respecte). La metodologia usada ha estat l’estudi de casos múltiple, on, a través d’un disseny de mètode mixt, s’ha donat veu als agents participants, tant interns, com professionals i col·laboradors, per tal de poder identificar els elements comuns que han de conformar el model penitenciari proposat. Es parteix de la construcció teòrica d’unes dimensions d’intervenció, dues de caràcter orientador de l’acció (definició del sistema penitenciari i objectius de la reinserció) i quatre de caràcter executiu (acollida i qualitat de vida, autocontrol i millora de les competències, vincles comunitaris, i, participació i educació ciutadana), i, a través de l’anàlisi de les dades obtingudes, hem pogut identificar els elements comuns i essencials que han de permetre la creació de models penitenciaris educatius. Amb l’objectiu de facilitar la implementació del model en altres Centres Penitenciaris s’ha proposat una bateria d’estàndards que facilitin la seva aplicabilitat. La investigació finalitza destacant la necessitat de l’acció educativa en el procés de reeducació i reinserció de les persones privades de llibertat, identificat els Centres Penitenciaris que apliquin aquest model com a institucions pròpiament educatives.


La finalidad de la presente investigación es la construcción de un modelo de ejecución penal en base al concepto de ciudadanía activa, a través del estudio de tres modelos penitenciarios de éxito en el sistema de ejecución penal español y catalán (Modelo de participación y convivencia, Unidad terapéutica y educativa, y, Módulo de Respeto). La metodología usada ha sido el estudio de casos múltiple, donde, a través de un diseño de metodología mixta, se ha dada voz a los agentes participantes, tanto internos, como profesionales y colaboradores, para poder identificar los elementos comunes que deben conformar el modelo penitenciario propuesto. Se parte de la construcción teórica de unas dimensiones de intervención, dos de carácter orientador de la acción (definición del sistema penitenciario y objetivos de la reinserción) y cuatro de carácter ejecutivo (acogida y calidad de vida, autocontrol y mejora de las competencias, vínculos comunitarios, y, participación y educación ciudadana), y, a través del análisis de los datos obtenidos, hemos podido identificar los elementos comunes y esenciales que deben permitir la creación de modelos penitenciarios educativos. Con el objetivo de facilitar la implementación del modelo en otros Centro Penitenciarios se ha propuesto una batería de estándares que faciliten su aplicabilidad. La investigación finaliza destacando la necesidad de la acción educativa en el proceso de reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad, identificando los Centros Penitenciarios que apliquen este modelo como instituciones propiamente educativas.


The purpose of the present investigation is the construction of a criminal execution model based on the concept of active citizenship, through the study of three successful prison models in the Spanish and Catalan penal enforcement system (Participation and convivence model, Therapeutic and educational unit, and, Respect module). The used methodology has been the multiple cases study, where, through a mixed methodology design, the participating agents has had voice, both inmates, as well as professionals and collaborators, in order to identify the common elements which must shape the proposed prison model. It is based on the theoretical construction of intervention dimensions, two of guidance character of action (definition of the prison system and reintegration objectives) an four of executive character (reception and quality of life, self-control and improvement of skills, community ties, and citizen participation and civic education), and, through the analysis of the obtained data, we have been able to identify the common and essential elements which must allow the creation of educational penitentiary models. In order to facilitate the implementation of the model in other prisons, a battery of standards has been proposed to facilitate its applicability. The research concludes by highlighting the need for educational action in the process of re-education and reintegration of persons deprived of liberty, identifying the prisons who apply this model as properly educational institutions.

Keywords

Participació; Centres Penitenciaris; Reinserció; Desistiment; Educació ciutadana

Subjects

3 - Social Sciences; 343 - Criminal law. Penal offences; 37 - Education

Knowledge Area

Ciències socials, periodisme i documentació

Documents

Tesi_Jordi_Enjuanes.pdf

12.87Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)