Atles del Port de Maó

Author

Vidal Jordi, Antoni

Director

Mària i Serrano, Magdalena

Date of defense

2020-01-24

Pages

1084 p.Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Projectes Arquitectònics

Abstract

An eminently urban landscape, an infrastructure element, and a -natural- port of general interest of the State, explained from architecture as a discipline and a starting point: this is the purpose of the doctoral thesis "Atlas of the port of Maó". Its objective is to describe, objectivity, all the elements that affect a flooded urban valley that, beyond the legal limits established as port, become unequivocally linked. Port uses that pass through logistic and commercial traffic, fishing or recreational sailing, which will coexist with other overlapping realities: healthy ones, tourism, housing, industry or the disuse of an enormous historical heritage, of military origin, built according to interests that surpassed those of the island of Menorca. After a search that has not ignored any source of information (architectures and built infrastructures, unrealized projects, planning documents, marines, engravings, photographs or newspaper archives), the document is presented in two volumes. The first one, a catalog that distills the huge amount of localized architectures and archival documents, simply, chronically. An essential graphic chronicle to know rigorously everything that has always happened in the harbour. The second one, a transversal account of the more than three hundred documented elements that synthesises these multiple architectural realities, and the multitude of social, economic and political phenomena that overlap in a border, physical and administrative scenario, always conflicting. A second volume that, in addition, is based on the use of drawing as a key tool for interpreting the port; a new graphical representation of the system. The thesis aims to prove that Maó is a port that surpasses its immediate condition: it is an urban scenario, representative; a natural system, but a continuously constructed, altered infrastructure; a residential space, but also for tourism and holiday homes; an economic system in constant reformulation, with significant environmental challenges; And a landscape with an extraordinary heritage park in disuse, which can become a set of opportunities, productive boost. To demonstrate, therefore, that the port requires new formulas of government that operate on new limit conditions; that integrate infrastructure, housing, tourism and heritage, articulated in network, for the best integral management of this landscape as a vital reference and productive of the island.


Un paisatge eminentment urbà, element infraestructural, i port -natural- d’interès general de l’Estat, explicat des de l’arquitectura com a disciplina i punt de partida: aquest és el propòsit de la tesi doctoral “Atles del port de Maó”. El seu objectiu és el de descriure, amb rigor i objectivitat, tots els elements que incideixen en una vall urbana i inundada que, més enllà del límits legals establerts com a portuaris, hi esdevenen inequívocament vinculats. Usos portuaris que passen pels trànsits logístics i comercials, la pesca o la nàutica recreativa, que aquí conviuran amb altres realitats sobreposades: les sanitàries, les turístiques, l’habitatge, la indústria o el desús d’un patrimoni històric d’origen militar, construït d’acord a interessos que superaven els de l’illa de Menorca. Després d’una recerca que no ha desatès cap font d’informació (arquitectures i infraestructures construïdes, projectes no realitzats, documents de planejament, marines, gravats, fotografies o hemeroteques), el document es presenta en dos volums. El primer, un catàleg que destil·la la ingent quantitat d’arquitectures i documents d’arxiu localitzats ordenats, senzillament, de manera cronogràfica. Una crònica gràfica imprescindible per a conèixer amb rigor tot el que ha passat, des de sempre, al port. El segon, un relat transversal dels més de tres-cents elements documentats que sintetitza aquestes múltiples realitats arquitectòniques, i la multitud de fenòmens socials, econòmics i polítics que es superposen en un escenari de frontera, física i administrativa, sempre conflictiva. Un segon volum que, a més, es fonamenta en l’ús del dibuix com a eina clau d’interpretació del port; una nova representació gràfica del sistema. La tesi pretén, així, acreditar que el de Maó és un port que supera la seva condició immediata: és un escenari urbà, representatiu; un sistema natural, però infraestructura contínuament construïda, alterada; un espai residencial, però també per al turisme i la casa de vacances; un sistema econòmic en reformulació constant, amb importants reptes ambientals; i un paisatge amb un extraordinari parc patrimonial en desús, que pot esdevenir un conjunt d’oportunitat, revulsiu productiu. Per demostrar, per tant, que el port requereix noves fórmules de govern que operin sobre noves condicions de límit; i que integrin infraestructura, habitatge, turisme i patrimoni, articulats en xarxa, per a la millor gestió integral d’aquest paisatge com a referència vital i productiva

Subjects

623 - Military engineering; 627 - Natural waterway, port, harbour and shore engineering. Navigational, dredging, salvage and rescue facilities. Dams and hydraulic power plant; 71 - Physical planning. Regional, town and country planning. Landscapes, parks, gardens; 72 - Architecture

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura

Related items

Edició en paper

Documents

TAVJ_1de6.pdf

45.28Mb

TAVJ_2de6.pdf

40.78Mb

TAVJ_3de6.pdf

39.65Mb

TAVJ_4de6.pdf

47.98Mb

TAVJ_5de6.pdf

43.09Mb

TAVJ_6de6.pdf

31.76Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)